0

Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.( Her Soru 4 puan.)

Köprülü Mehmed Paşa***Lehistan***Materyalizm***Zitvatorok***Prut***Poltova*** Kutsal İttifak**Pasarofça***Lale Devri***Baltacı Mehmed Paşa***John Locke***Denis Papin***Jean J. Rousseau*** Kırım*** Beserabya*** Çeşme Baskını***Tarhuncu Ahmed Paşa***7 Yıl Savaşları*** Eflak*** Mora***Veraset Savaşları***Karlofça*** Küçük Kaynarca***Determinizm***Panislavizm***Tomas Edison 

1. Modern anlamda ilk bütçe çalışması yapan sadrazam.....................................................’dır.
2. Viyana bozgunundan sonra Osmanlı’yı Avrupa’dan tamamen atmak hevesiyle Avusturya, Venedik, Rusya,Malta,Lehistan’ın oluşturduğu birliğe...................................................... denir.
3. İsveç Kralı Demirbaş Şarl .......................... savaşında Rus çarı 1. Petro’ya yenilince Osmanlı’ya sığındı.
4. Osmanlı Devleti’nde 1718-1730 yılları arasında barış siyasetinin sürdüğü döneme......................... denir.
5. 18.yy’da İngiltere ve Avrupa’da Aydınlanma felsefesini başlatan düşünür..........................................’dır.
6. Evrendeki herşeyin maddeye dayalı olduğunu savunan düşünceye ............................................... denir.
7. ..................................................... birçok deneme sonrasında ilk buharlı makinayı yapmayı başardı.
8. Rus donanmasının 1770 yılında İzmir sahillerindeki Osmanlı donanmasını yakması olayına ........................................................denir.
9. İngiltere ...............................................’yla bozulan ekonomisini düzeltmek için Amerikan Kolonilerine yeni vergiler yükledi.
10. Rusya,Avusturya ile anlaşarak 1783 yılında ............................’ı topraklarına kattığını dünyaya ilan etti.

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.( Her Soru 5 puan.)

11. Aşağıdaki şıklardan hangisi 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasının maddelerinden biri değildir?
a) Kırım’a bağımsızlık verilecek
b) Rusya Balkanlarda istediği yerde konsolosluk açabilecek
c) Sırbistan’a bağımsızlık verilecek
d)Azak kalesi ve çevresi Ruslara verilecek
e) Rusya, Karadeniz ve Akdenizde serbest ticaret yapabilecek ve kapitilasyonlardan yararlanabilecek

12. Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanmacı düşünürler tarafından ortaya atılan ekonomik ve siyasi akımlardan biri değildir?
a) Kapitalizm
b) Siyonizm
c) Liberalizm
d)Sosyalizm
e) Komünizm

13. Lale Devri hangi olayla son bulmuştur?
a) Yunan isyanı
b) Kırım’ın elden çıkması
c) Çeşme baskını
d) Patrona Halil isyanı
e) Fransız ihtilali

14. Aşağıdakilerden hangisi 3. Ahmet döneminde yapılan yeniliklerden biri değildir?
a) Süveyş kanalı açıldı
b) İtfaiye ocağı kuruldu
c) Avrupa’ya geçici elçiler gönderildi
d) Tercüme encümenliği kuruldu
e)  İlk kağıt fabrikası Yalova’da kuruldu

15. 17. yüzyıl’da Osmanlı Devleti’nin gümrük gelirlerinin, 15 ve 16. yüzyıllara göre düşüş göstermesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tüccarların az çalışmaları
b) Sık sık padişahların değişmesi
c) İltizam sisteminin yaygınlaşması
d) Celali isyanlarının çıkması
e) Ticaret yollarının değişmesi

16.” Modern fiziğin ve teleskopik astronominin kurrucularındandır. Ticari alanda kullanılan pusula,ilkel bir termometre,kalp atışı ölçümü için bir sarkaç ve en önemlisi gelişmiş teleskopu icad etti.gezegenler ve diğer gök cisimleri ile ilgili çalışmalar yaptı.çalışmalarını İki Kainat Sistemi Üzerine Konuşmalar adlı eserinde topladı.”
   
Yukarıdaki paragrafta anlatılan bilim adamı kimdir?
a) Kepler
b) Bacon (Beykın)
c) Copernicus(Kopernik)
d) Galileo(Galile)
e) Newton (Nivtın)

Aşağıdaki soruların  cevaplarını altlarındaki boşluğa yazınız.( Her Soru 10 puan.)
17. Karlofça Antlaşmasının sonuçlarını yazınız.
*

*

*

18. 17. yüzyıl ıslahatlarının genel özelliklerini yazınız.
*        

*

*

*

*

*

19. Amerika Birleşik Devletleri’nin bağımsızlığını kazanma sürecinden kısaca bahsediniz.
Yorum Gönder

 
Top