0

A-  Aşağıdaki soruları cevaplayınız.( 60 puan)

1.       Fransız İhtilalı’nın günümüze olan etkilerinden en az iki madde yazınız. ( 10 puan)


        2. Kırım’ın Rus işgaline uğraması Osmanlı Devleti’nin güvenliğini nasıl etkilemiştir? Kısaca açıklayınız. ( 10 puan)


      3. Sanayi İnkılâbı’nın Osmanlı Devleti üzerindeki etkisini kısaca açıklayınız. ( 10 puan)


     4. Kuruluşunda Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyüyüp gelişmesini sağlayan faktörlerden 5 tanesini yazınız. ( 15 puan)


  5. İstanbul’un fethinin nedenlerinden en az iki tanesini yazınız. ( 10 puan)


  6. Divanı Hümayun’un üyelerinden olan Şeyhülislam’ın görevini kısaca açıklayınız. ( 5 puan)

 B) Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(10 puan)

7-       III. Selim döneminde yapılan yeniliklerin tümüne ve bu dönemde kurulan orduya ……………………………………………… Denilmiştir.

8-       Osmanlı Devleti ………………..   Antlaşmasıyla Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu kabul etmiştir.

9.III.selim yaptığı ıslahatlarda ……………………. Örnek almıştır.

10.Avrupa’da açılan ilk geçici elçilikler …………………. Devrinde olmuştur.

11.Mısır’ın alınmasıyla ticari açıdan önem taşıyan  ………………………………… Yolu Osmanlı Devleti’nin denetimine girmiştir. 

C) Aşağıdaki sorulardaki doğru şıkları işaretleyiniz(30 puan)


1.  Amerika Birleşik Devletlerini kuran 13 koloni bağımsızlık savaşlarını hangi devlete karşı yapmışlardır?
A) Fransa     B)  İspanya     C) Portekiz                 D)  İngiltere          E) Hollanda
2.  I. Kralın her konuda son sözü söylemesi                                   II. Vergilerin artırılması                                        III. Toplumdaki sınıf farklarının giderek açılması
     Yukarıdakilerden hangileri Fransız ihtilalinin siyasi nedenleri arasında gösterilebilir?
 A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III                                              D)  I ve II        E) II ve III
3. Osmanlı Devleti’nin kapitülasyonları sürekli genişletmesi en çok hangi alanda zarar görmesine sebep olmuştur?
A)  Siyasi           B) Ekonomik       C) Kültürel      D) Sosyal            E) Diplomatik
4.   Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ndeki III. Selim Devrinde yapılan yeniliklerden biri değildir?
A) Nizamı Cedit ordusunun kurulması
B) Yerli Malı kullanımının özendirilmesi
C) İlk kez Türk matbaasının kurulması
D) İradı Cedit hazinesinin kurulması
E) Avrupa’da sürekli elçiliklerin açılması
5. I-Karlofça Antlaşması( 1699)   
  II-Pasarofça Antlaşması(1718)        
  III- Küçük Kaynarca Antlaşması( 1774 )    
Antlaşmalarının ortak özelliğiaşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı Devleti batıda toprak kaybetti. 
 B) Rusya, Avusturya  ve Lehistan ile imzalandı.
C) Kırım Tamamen Rusya’ya bağlandı.                 
 D) Osmanlı Devleti Doğuda en geniş sınırlara ulaştı.
E) Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlara ulaştı.
6.    Osmanlı Devleti’nde tımar sisteminin bozulması
I- Tarım          II- Askerlik            III- Sanayi
Alanlarının hangilerindeki gelişmeleri etkilemiştir?
A) Yalnız I        B)  Yalnız II  C) I ve II
D) I ve III          E) II ve III

Yorum Gönder

 
Top