0

1.      “Sizin gibi düşünmüyor, ama düşüncelerinize saygı duyuyorum”. Voltaire  Bu cümlede vurgulanan ahlaki ilke nedir? Hoşgörü
2.      Barışın olumlu sonuçları nelerdir? Kalkınma, Esenlik, Güven, Huzur, Özgürlük, Dayanışma
3.      Düzeltme, barıştırma ve arabuluculuk gibi anlamlara gelen kavram nedir? Islah
4.      İnsanın hayrına ve  mutluluğuna yönelik her türlü fiil ve davranışa ne denir? Salih Amel
5.      “Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır.”  Bakara 228  Ayette barış kelimesi hangi anlamda kullanılır. İslam
6.      Bizi bir arada tutan değerlerimiz nelerdir?  Saygı, Sevgi, Kültür, Dil, Hoşgörü, Güven, Din Adalet, Tarih
7.      Bir arada yaşamayı zorlaştıran olumsuz davranışlar nelerdir? Nefret, Bencillik, Kin, Hakaret etmek, Dedikodu
8.      Zulme karşı İslâm öncesi Arapların yaptığı Hz. Peygamber'in de katıldığı antlaşma. Mekkede haksızlığa uğrayan güçsüz ve korumasız kimselerin hakkını korumak amacıyla kurulan ittifak nedir?  Erdemliler İttifakı
9.      Medine’ye hicret ettikten sonra Hz. Muhammed, toplumsal  barışa öncülük ederek birbirleriyle sürekli kavgalı olan Evs ve Hazreç kabilelerini karıştırdı. Daha sonra Müslümanlarla Medineli Yahudiler arasında birlikte yaşamanın ilkelerini içeren, dünyada ilk yazılı anayasa niteliği taşıyan bir sözleşme imzaladı bu anlaşmanın  adı nedir? Medine Sözleşmesi
10.  Mekkeli müşriklerle yapılan savunma savaşlarından sonra, barışın sağlanması için bir çok maddesi Müslümanların aleyhine olduğu halde Mekkeli müşriklerle bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmanın adı nedir? Hudeybiye Anlaşması
11.  Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş mücadelesi gibi zor şartların zorunlu kıldığı bir savaşın bitiminde Türk Milletinin benimsediği barışla ilgili evrensel ilkeyi hangi sözüyle ifade etmiştir?  Yurtta sulh cihanda sulh
12.  İslam kültüründe içtihat yapabilen din bilginlerine ne ad verilir? Müçtehit
13.  Sıffin Savaşı’nda Hakem Olayı sebebiyle ortaya çıkan siyasi-itikadi mezhep hangisidir?
a. Mutezile             b. Haricilik        c. Şiilik             d. Hanbelilik     (b.Haricilik)
14.  İslam düşüncesinde yorumları birleştiren unsurlar nelerdir? 1.Ahiret 2.Kur’anı Kerim 3. Tevhid 4. Nübüvvet
15.  İnsanları Allahü teâlânın beğendiği yola kavuşturmak, onlara doğru yolu göstermek için Allahü teâlâ tarafından seçilmiş kimselere verilen peygamberlik vazîfesine  ne denir? Nübüvvet
16.  Allah'ın varlığını, birliğini, tüm yetkin nitelikleri kendisinde topladığını, eşi ve benzeri bulunmadığını bilerek  buna inanmaya ve  O’nu birlemeye ne denir? Tevhid
17.  Kur’anı Kerimin özellikleri nelerdir? Doğru yolu gösterir - Güncelliğini korur - Okunması ve incelenmesi ibadettir - Allah kelamıdır - İnsanları kurtuluşa götürür - İnsanlara öğüt verir
18.  “Biz bu kitabı sana sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir topluma da ………………….ve ……………….. olsun diye indirdik.” Nahl 64 Ayeti tamamlayınız. Hidayet ve  Rahmet
19.   "Son" ve "sonra olan" anlamında lügatte "Evvel" kelimesinin zıddı olarak kullanılır. İslâm literatüründe  "Öbür Dünya" manasında kullanılan bu kelime nedir? Ahiret
20.   “Size karşı savaş açanlara, siz de Allah yolunda savaş açın. Sakın aşırı gitmeyin, çünkü Allah aşırıları sevmez.” Bakara 190 Ayette Allah ne tür bir savaşa izin vermiştir? Savunma Savaşı
21.  Dini anlamadaki yorum farklılıklarından doğan ilgili kurumlar nelerdir? Mezhepler-Tarikatlar- Cemaatler
22.  İslam tarihinde sosyal, siyasi ve ekonomik sebeplerle belli fikirler ve şahıslar etrafındaki siyasi-itikadi veya fıkhi- ameli zümreleşmelere ne denir? Mezhep
23.  Tasavvufta, Allah'a ulaşmak için tutulan yol. Tasavvuf yolu; insanları mânen olgunlaştırmak, terbiye etmek, yetiştirmek için, tasavvuf büyüklerinin tâkib ettikleri yola ne denir? Tarikat
24.  Bir fikir ve inanç etrafında toplanmış kimselerden meydana gelen topluluğa ne denir? Cemaat
25.  Haricilik ve Şia gibi siyasi ve itikadi mezheplerin kurumsallaşmasını sağlayan olaylar hangi olaylardır? Cemel Vakası- Sıffin Savaşı
26.  Peygamberimizin vefatından sonra İslam toplumunda ortaya çıkan ilk siyasi ayrılık hangi konuda olmuştur? Halifenin seçimi
27.  Sözlükte “sağlam, esaslı ve dayanıklı” anlamına gelir.  Terim olarak, manası kolaylıkla anlaşılan, manası açık ve net olan, niteliği ve içeriği  belli olan Kur’ân’ın sarih lafızlarına ve âyetlerine ne denir? Muhkem
28.  Sözlükte benzeyen anlamına gelir. Terim olarak; manası kolaylıkla anlaşılmayan, ne anlama geldiği, ne anlatmak istediği ilk bakışta anlaşılmayan, manası açık ve net olmayan, niteliği  belli olsa da içeriği (açıklığı) belli olmayan  lafızlara ve âyetlere ne denir? Müteşâbih
29.  Dinde yapılması ve sakınılması lâzım gelen işleri bildiren ilme ne denir? Fıkıh
30.  Mezhepleri dinlerden ayırtan temel özelliklerinden üçünü yazınız. 1.Dini uygulamada kolaylıktır 2.Din değil dinin yorumudur 3. Düşünce zenginliğidir 4. İnsan ürünüdür 5. Değişime açıktır
31.  Sıffîn Savaşında, (M. 657) taraflar hakem tâyinine râzı olup anlaşmayı kabûl ettiği için Hz. Ali'nin ordusundan ayrılarak "Hâkim ancak Allah'tır. Hazret-i Ali iki hakemin hükmüne uyarak halîfeliği  Muâviye'ye bırakmakla büyük günah işledi" diyen ve kendileri gibi düşünmeyen Ashâb-ı kirâm ile diğer müslümanlara kafir diyen siyasi gruba ne denir? Hariciler
32.  Hz. Peygamber'in vefatından sonra hilafetin kıyamete kadar  Hz. Ali ve evlatlarına ait bir hak  olduğunu iddia eden siyasi mezhebin adı nedir? Şiilik- Şia
33.  Şiilik ilk defa hangi olaydan sonra tarih sahnesinde görülmeye başlamıştır? Hz. Hüseyin’in Kerbelada (M 680) şehit edilmesinden sonra
34.  İslâm'da ilk zuhur eden ve akideleri(inanç konularını) aklın ışığında izah edip temellendirmeye çalışan büyük kelam ekolünün adı nedir? Mutezile
35.  Günahın imana zarar vermediği tezini savunarak, büyük günah işleyene ümit veren ve onun hakkındaki nihai kararı Allah'a havale edip tehir eden akaid fırkasın adı nedir? Mürciye
36.  İslâm akaidinde imam el-Matüridiyye 333/944 nisbet edilen mezhebin adı nedir?  Maturidilik
37.  Ebu'l-Hasen el-Eş'ârî'nin (324/935-36) öncülüğünü yaptığı, kelâm metodunu benimseyen kelâm ekolünün adı nedir?   Eş’arilik
38.  Önceleri Mutezileye mensup iken daha sonra ayrılıp kendi itikadi ekolünü kuran meşhur din bilgini kimdir?
a.Ebu Hanife          b. İmam Malik              c. İmam Eşari               d. İmam Maturidi           (c.İmam Eşari)
39.  Hz. Ali'nin torunlarından Câ'fer-i Sâdık'ın etrafında toplanan ve onun ictihadlarına göre amel eden müslümanların bağlı oldukları siyasi ve fıkhî mezhebin adı nedir? Caferilik
40.  İmam-ı Âzam lâkabıyla şöhret bulan Ebû Hanîfe'ye izâfe edilen fıkıh ekolünün adı nedir? Hanefilik
41.  Hanefilik en fazla hangi ülkede yaygındır? Türkiye
42.  İmam Ebu Hanife’nin akaide dair yazmış olduğu ünlü eserin adı nedir? Fıkh-ı Ekber
43.  Malik b. Enes’e nisbet edilen fıkhî ekolün adı nedir? Malikilik
44.  İmam Malik b. Enes’in  hadis alanında yazdığı ünlü kitabının adı nedir? Muvatta
45.  İmam Şafiî’ye  (ö. 204/819) nispet edilen fıkıh ekolünün adı nedir?  Şâfiilik
46.  İmam Şafi’nin fıkıh usulü dalında yazdığı ünlü eserin adı nedir? Risale
47.  Ahmed b. Hanbel eş-Şeybânî'ye nisbet edilen mezhebin adı nedir?  Hanbelilik
48.  İmam b. Hanbel’in hadis alanında yazdığı ünlü kitabın adı nedir? Müsned
49.  Aşağıdakilerden hangisi ameli-fıkhi bir mezhep değildir?
a.Malikilik              b.Şafilik            c.Haricilik         d.Hanefilik     (c.Haricilik)  
50.  Din bilginlerinin yeni sorulara cevap bulmak amacıyla önce Kur’ana sonra sünnete bakıp bir çözüm üretmelerine  ne denir?İçtihat
Yorum Gönder

 
Top