0


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testler
11.SINIFLAR 2.DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI
1.Yatsı namazının sünnetinin birinci oturuşunda aşağıdakilerden hangisi okunur?
a)Tahiyyat                           
b)Tahiyyat-salli
c)Tahiyyat- sallii-barik        
c)Tahiyyat-salli-barik-Rabbena

2. Mezhepler için aşağıdaki cümlelerden hangisi  doğrudur? 
a) Mezhepler Müslümanların dini yaşamdaki sorunlarına cevap bulmak için çıkmıştır.
b) Mezhepler İslam toplumunu çeşitli gruplara ayırdığı için zararlıdır
c) Mezhebi olmayanın dini de yoktur
d) Mezhepler peygamberimizin emriyle kurulmuştur

3.Aşağıdakilerden hangisi kılınış sırasına göre akşam namazı için doğru bir bilgidir?
a)Akşam namazı 8 rekat olup 4’ü sünnet, 4’ü farzdır.
b)Akşam namazı 8 rekat olup 4’ü farz, 4’ü sünnettir.
c)Akşam namazı 5 rekat olup 2’si sünnet, 3’ü farzdır.
d)Akşam namazı 5 rekat olup 3’ü farz, 2’si sünnettir. 

4.İslam tarihinde ilk ortaya çıkan siyasi-itikadi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şiilik        
b) Mu’tezile         
c) Eş’arilik         
d) Haricilik

5. Maturidi mezhebine göre büyük günah işleyenin durumu nedir?a) Dinden çıkmış sayılır.
b) Ne mümindir, ne de kafir.
c) Dinden çıkmaz, ancak günahkar olur.
d) İman tazelemesi gerekir.

6. Hz. Hüseyin’in Kerbela ‘da şehit edilmesinin ardından ortaya çıkan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eş’arilik            
b) Şafiilik             
c) Şiilik              
d) Haricilik

7. Aşağıdakilerden hangisi, ameli-fıkhi bir mezhep değildir?
a) Malikilik       
b) Şafiilik               
c)  Haricilik           
d) Hanbelilik

8. Önceleri Mutezile’ye mensup iken daha sonra ayrılıp kendi itikadi ekolünü kuran meşhur din bilgini hangisidir?
a) Ebu Hanife 
b) İmam Eşari     
c) İmam Malik   
d) Caferi Sadık

9. İslam inanç sisteminin temelini oluşturan, Allah’ın bir olması, eşi ve benzerinin bulunmaması  şeklinde ifade edilen Allah’ı birleme ilkesine ne ad verilir?
a)İhlas          
b) Teslis           
c)Tevhid            
d)Şirk

10.Aşağıdakilerden hangisi mezhepleri ortaya çıkaran sebeplerden biri değildir?
a) İnsanın yapısı                 
b)Ekonomik sebepler
c) Sosyal sebepler             
d)Kültürel sebepler

11. Peygamberimizin yaşadığı dönemde dinle ilgili farklı yorum ve anlayışların ortaya çıkmama sebebi aşağıdakilerden hangi sebebe bağlıdır?
a) İnsanların cahil oluşu
b) Bilgi düzeyinin yeterli olmaması
c) Peygamberin anlatımının yeterli olması
d) Düşüncenin gelişmemiş olması

12.Büyük günah işleyenin dinden çıktığı görüşünü savunan mezhep hangisidir?
a)Haricilik           b) Sünnilik     c)Şiilik     d) Maturidilik

13. Hasan Basri’nin öğrencilerinden Vasıl b.Ata’nın ”Büyük günah işleyen bir kişi ne mü’mindir ne de kafir. İkisi arasında bir yerdedir.” görüşünü ortaya atmasıyla onun etrafında oluşan mezhebe ne isim verilmiştir?
a) Haricilik         b) Eş’arilik          c)Mutezile        d) Şia

14. İslam dünyasında “İmam-ı Azam” diye meşhur olan mezhep imamının gerçek adı nedir?
a) Cafer-i Sadık        b) Malik b. Enes
c) Muhammed b. İdris               d) Numan bin Sabit

15.Mehdi Muntazar ya da Ric’at inancı hangi mezhepte temel ilkelerden biri olarak kabul edilir?
a) Haricilik           b)  Şiilik      c) Eş’arilik             d) Şafiilik

16. Dördüncü halife Hz.Ali ile Şam valisi Muaviye arasında meydana gelen siyasi anlaşmazlık sonucu çıkan savaş hangisidir?
a) Sıffin             b) Cemel         c) Bedir            d) Uhud

17.er-Risale adlı kitabı yazan mezhep imamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İmam Şafii                                      b) Ahmed b. Hanbel
c)İmam Malik                                      d) Ebu Hanife

18.Sözlükte; teslim olmak, itaat etmek, barış ve esenliğe kavuşmak, güven içinde olmak gibi anlamlara gelen kelime hangisidir?
a) Din          b) Mezhep           c) İman            d) İslam 

19.Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorumları birleştiren  unsurlardandeğildir?
a) Mezhep        b) Ahiret       c) Nübüvvet               d) Tevhid

20. Şiilerin en önemli fıkhi mezhebi hangisidir?
a) Hanefilik      b) Hanbelilik      c)Malikilik       d) Caferilik                                                                                                               
  
1. SORU 
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top