0


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testler
1. Aşağıdakilerden hangisi  ehl-i beytten biri değildir?
a) Hz. Ali                                              
b) Hz. Hasan       
c) Hz. Fatma                                        
d) Hz. Ebu Bekir     

2.Allah’ın arslanı, Şah-ı merdan , Haydar-ı kerrar, İlim beldesinin kapısı, Kerramellahü veche ünvanlarıyla isimlendirilen Ehl-i beyt kimdir?
a) Hz. Ali                                              
b) Hz. Hasan     
c) Hz. Fatma                                        
d) Hz. Hüseyin

3. Hangisi Şafiilik Mezhebinin kurucusu İmam Şafiinin yazmış olduğu eserdir?
a) Müsned      
b) Fıkh-ı Ekber    
c) Er-Risale    
d) Muvatta

4. Aşağıdakilerden hangisi ameli mezheplerdendir?
a) Eş’arilik      
b) Hanbelilik     
c) Maturidilik       
d) Şiilik  
    
5. Aşağıdakilerden hangisi itikatta ve amelde paralellik gösteren mezheplerden değildir?
a) Eş’ariye- Şafiilik            
b) Maturidiye- Hanefilik
c) Şia -Caferilik                   
d) Haricilik- Malikilik

6. Hakem olayında hakemlik yapanları ve taraflarını kâfir ilan ettiler. Cemel Vak’ası’na karışanları ve taraftarlarını lânetlediler. Adaletsiz hükümdara karşı isyanı bütün müminlere farz kabul ettiler. Büyük günah işleyen herkesi kâfir ilân ettiler. 
Paragrafta sözü edilen mezhep hangisidir?
a) Mutezile           
b) Şiilik      
c) Haricilik       
d) Caferilik

7. Aşağıdaki hangi iki mezhebe göre büyük günah işleyen “günahkâr” sayılır?
a) Maturidilik-Eşarilik                     
b) Şiilik-Mutezile           
c) Haricilik-Şiilik              
d) Maturidilik-Haricilik.

8.  “Kim bir cana kıyarsa tüm insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarsa bütün insanları kurtarmış gibi olur.” ayeti kerimesi hangi konuyla alakalıdır?
a) İnsanların eşitliği                                   
b) İnanç hakkı         
c) İnsan yaşamının değeri                         
d) İbadet hakkı

9. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorumları etkileyen sebeplerden değildir?
a) Sosyal sebepler                              
b) Coğrafi sebepler
c) Dini metinler                           
d)İnsanın ölümlü olması

10.Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık...”(Hucurat;13) Ayette asıl vurgulanan düşünce nedir?
a) İnsanın yaratılışı                           
b) Irk ve kavim ayrılığı     
c) İnsanların yaratılışta eşitliği   
d) Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın yaratılışı     

11. İslam Alimlerinin kendi anlayış, görüş, yorum ve
içtihatlarına uygun olarak benimsedikleri yola ne ad verilir?
a) Cemaat             
b) Mezhep          
c) Tarikat             
d) Din

12. Mezhepler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Mezhepler Hz. Muhammet zamanında da vardır
b) Mezheplerin oluşmasında zamanın getirdiği olayların katkısı olmuştur.
c) Kuran’ın ve hadislerin farklı yorumları vardır.
d) İtikâdî ve fıkhî mezhepler vardır.

13. İslâm’ın itikadi bir mezhebidir. Yüce Rabbimiz. Bir şey güzel olduğu için emretmiş, çirkin olduğu için yasaklamıştır. İnsanların, zamanla etrafında toplandığı bu fikirlerin sahibi Semerkant’ta dünyaya gelmiştir. Paragrafta sözü edilen mezhep hangisidir?
a) Eş’arilik      
b) Mutezile    
c) Maturidilik      
d) Hanefilik

14. Hangisi İslam düşüncesinde yorumları birleştiren unsurlardan biri değildir?
a)Nübüvvet          
b)Tevekkül          
c) Kur’an        
d) Ahiret

15. İmam Malik’in en önemli eseri, fıkhı konularına göre tasnif ettiği hadis kitabıdır. İslam Hadis Külliyatı içerisinde önemli bir yere sahip olan bu eserin adı nedir?
a) Muvatta       
b) Fıkh-ı Ekber    
c) er-Risale      
d) Müsned   

16. Hanefilik mezhebinin kurucusu İmamı Azam Ebu Hanife Numan b. Sabit’in yazmış olduğu kitap aşağıdakilerden hangisidir?        
a) Muvatta       
b) Fıkh-ı Ekber    
c) er-Risale     
d) Müsned

17. Aşağıdakilerden hangisi amelî-fıkhî bir mezhep değildir?
a) Malikîlik       
b) Şafiîlik      
c) Mu’tezile       
d) Hanefîlik  

18. Hz. Peygamberin vefatından sonra hilafetin kıyamete kadar Hz.Ali ve onun soyundan gelenlere ait olduğunu iddia eden itikadi-siyasi mezhebin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Mutezile       
b) Şiilik          
c) Eş’arilik         
d)Maturidilik 

19. Kur’an-ı Kerim’de birden fazla anlama gelebilen, manası kolay anlaşılamayan, açıklanması güç olan ayetlere ne denir?
a) Muhkem       
b) Medeni      
c)Mekki            
d) Müteşabih                  

20. İslam dünyasında akılcılığı ön plana çıkarmak suretiyle farklı kültür ve inançların eleştirilerine karşı İslam inancının savunmasını yapan fıkhi meselelerde yeni bir görüş ortaya koymayıp daha çok Şafileri takip eden İtikadi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
a)Eş’arilik          
b) Mutezile          
c)Haricilik          
d)   Şiilik
   

if (document.f.c1[3].checked == true) n+=1; if (document.f.c2[0].checked == true) n+=1; if (document.f.c3[2].checked == true) n+=1; if (document.f.c4[1].checked == true) n+=1; if (document.f.c5[3].checked == true) n+=1; if (document.f.c6[2].checked == true) n+=1; if (document.f.c7[0].checked == true) n+=1; if (document.f.c8[2].checked == true) n+=1; if (document.f.c9[3].checked == true) n+=1; if (document.f.c10[2].checked == true) n+=1; if (document.f.c11[1].checked == true) n+=1; if (document.f.c12[0].checked == true) n+=1; if (document.f.c13[2].checked == true) n+=1; if (document.f.c14[1].checked == true) n+=1; if (document.f.c15[0].checked == true) n+=1; if (document.f.c16[1].checked == true) n+=1; if (document.f.c17[2].checked == true) n+=1; if (document.f.c18[1].checked == true) n+=1; if (document.f.c19[3].checked == true) n+=1; if (document.f.c20[0].checked == true) n+=1;
                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top