0


1- İslam tarihinde ortaya çıkan ilk siyasi-itikadi mezheb.Büyük günah işleyenlerin dinden çıkacağını kabul ederler.
2- Haricilik fırkası hangi savaş neticesinde ortaya çıkmıştır
3- Sıffin Savaşında Hz.Ali kiminle mücadele etmiştir.
4- Haricilere dinden ve imandan çıkanlar anlamında verilen isim nedir
5- Sıffin savaşında Hz.Alinin hakemliğini kim yapmıştır
6- Sıffin savaşında Hz.Muaviyenin hakemliğini kim yapmıştır
7- Hz. Peygamberin vefatından sonra halifeliğin Hz. Ali’nin hakkı olduğuna inanan, daha sonraki halifelerin de onun
soyundan olması gerektiğine inanan siyasi-itikadi mezheb
8- Müslüman âlimlerin çoğunluğu, Şiiliğin bir siyasi fırka olarak Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin ve aile
bireylerinin 680 yılında nerede şehit edilmesinden sonra ortaya çıktığı görüşündedir
9- Hz.Ali ve Onun soyundan gelenlere verilen isim
10- Peygamber efendimizin Kerbelada şehit edilen torunu
11- Şiilere göre Hz. Muhammed’den sonra halifelik Hz. Ali’nin ve onun soyundan gelenlerin hakkıdır. Peygamberimizin
sağlığında Hz. Ali’nin halife olmasını vasiyet etmesine ne denir
12- Şi’aya göre Hz. Ali ve ondan sonra gelen imamlar masumdurlar; her türlü günahtan uzaktırlar.Buna ne denir
13- Şi’a mezhebine göre İslam’ın gerçek anlamı, Kur’an’daki açık anlamların altında saklıdır. Bu gizli anlamları ancak
imam açığa çıkarabilir görüşüne verilen ad
14- Şii inancına göre İnsan, can ve malını kurtarmak için görüşlerini, inancını gizleyebilir
15- Şi’a mezhebinden olan kişi
16- Şi’aya göre Nassla(dini hükümle) tayin edilen on ikinci imam ölmemiş, kaybolmuştur. Bir gün ortaya çıkacak ve
dünyayı adaletle idare edecektir.Buna ne denir?
17- Mu’tezile mezhebinin beş temel ilkesi
18- Mu’tezile mezhebinin kurucusu
19- Vasıl bin Ata hangi Sünni alimle fikir ayrılığı yaşayarak Ondan ayrılmıştır.
20- Mu’tezileye göre Allah bir tektir. Onun eşi ve benzeri yoktur. Allah’ın sıfatları zatından ayrı değildir. Onut zat ve
sıfatlarını birbirinden ayrı düşünmek doğru değildir.Bu hangi kavramla ifade edilir
21- Mu’tezileye göre kötülükleri yaratan Allah değil, insanın kendisidir.Mu’tezilenin bu görüşü hangi kavramla ifade
edilmiştir
22- Mu’tezile bilginlerine göre büyük günah işleyen kimse ne mümin ne de kâfirdir. İkisi arasında bir yerdedir. Böyle
bir günahı işleyen kişi fasıktır.Bu görüşe ne denir.
23- Mu’tezileye göre Yüce Allah, adaletinin bir gereği olarak iyilik yapanları ödüllendirecek, kötülük işleyenleri ise
cezalandıracaktır.Bu, hangi kavramla ifade edilmiştir
24- Mu’tezile mezhebinde hangi ilkeye göre iyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymak dinî bir emirdir. Bunu yapmak
her Müslümanın görevidir ve her Müslümana farzdır.
25- Mu’tezile mezhebinde hangi ilkeye kötülükten alıkoymak dinî bir emirdir. Bunu yapmak her Müslümanın görevidir
ve her Müslümana farzdır.
26- Ehl-i i’tizal olarak adlandırılan fırka/mezheb
27- ………… gidilen yol, benimsenen metod ve görüş demektir. Dinî mânada mezheb ise, müctehid bir âlimin fikir ve
görüşlerini benimseyen insanların meydana getirdiği dinî ekollere denir.Altı çizili yere hangi sözcük gelmeli
28- Semerkant’ın Maturîd kasabasında dünyaya gelmiş Türk âlimi kimdir
29- İmam maturidinin görüşleri çerçevesinde oluşan itikadi mezheb
30- Ebul Hasan Ali bin İsmail el-Eş’arî (öl. 916)’nin görüşleri çerçevesinde oluşmuş, Mu’tezileye tepki göstermiş olan
itikadi İslam mezhebi
31- İnanç konularını ele alan ilim dalı
32- İnanç konularını ele alan mezheblere verilen ad
33- Kelam ilmiyle uğraşan alim
34- Eş’arilik mezhebinin kurucusu
Yorum Gönder

 
Top