0


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testler
1. Aşağıda verilenlerden hangisi İslamın temel özelliklerinden değildir?
A) İslamın kaynağı bozulmamış olan Kur’ân-ı Kerimdir.
B) İslamiyet, bütün insanlığa gönderilen evrensel bir dindir.
C) İnsanlar arasında renk, ırk, dil ve din ayrımı yapar
D) İslam kolaylık dinidir. Yüce Allah hiçbir kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez.

2. Aşağıdakilerden hangisi İslam Dini için doğru değildir?
A) İslam sadece ibadet dinidir.
B) İslam güzel ahlakı emreder.
C) İslam da tevhid inancı vardır.
D) İslam Dini bütün insanlığa gönderilmiştir.

3. İslam dininin temel aldığı”tevhit”inancını açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A)En yüce din, İslam dinidir. B) Hz. Muhammed Allah’ın elçisidir.
C)Allah’tan başka ilah yoktur.     D) Her şeyi yaratan Allah’tır.

“İslam’da ırk, renk ve dil farkı gözetilmediğini, dünyadaki bütün insanlara kucak açıldığını, namaz kılarken rütbe ayrımı yapılmadığını gördüm ve Müslüman oldum.” diyen Amerikalı
4. Thomas Clayton’un bu söyleminde İslamiyet’in hangi özelliğinden söz edilmemiştir?
A) İnsana verilen önemi    B) Evrensellik
C) Eşitlik    D) İlme verilen önem

I-Evrenseldir  II- Millidir    III- İlahi dindir  IV-Tek Allah inancı vardır.
5. İslam dini ile ilgili hangi şıklar doğrudur?
a) Hepsi     b) I ve III     c) I ve IV     d) I,III ve IV

6. İslam dini için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a) Allah tarafından gönderilmiştir.  b) Son ilahî dindir.
c) Tevhit inancına dayalıdır.   d) Sadece ahlakla ilgilidir

7. Aşağıdaki paragrafta dinlerin ortak özelliklerinden hangisine değinilmektedir?
"Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine "of!" bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle."(İsra, 23) Ak saçlı insanların önünde ayağa kalkacak, yaşlılara saygı göstereceksin.”(Tevrat) Hz. Muhammed’e günahların büyük olanları sorulduğunda o, Allah’a ortak koşmak, ana-babaya saygısızlık etmek, adam öldürmek, yalancı şahitlik yapmak” diye cevap verdi.
a)Temizlik                      b)Büyüklere saygı   
c) Küçüklere sevgi                   d)Çevreyi korumak

Tevrat’ta: “Babana ve annene hürmet et ki Rabb’in sana verdiği toprakta ömrün uzun olsun.” denmektedir. Kur’an da: “Allah, sadece kendisine kulluk etmenizi, anne ve babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti…” buyrulmaktadır.
8. Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkmaz?
A) Yahudilik ve İslamiyet anne-babaya iyilik etmeyi inananlarından ister.
B) Anne-babasına kötü davranan kişi Allah’a ortak koşmuş olur.
C) Anne-babaya iyilik etmek dinlerin evrensel öğütleri arasında yer alır.
D) Allah, anne-babasına iyilik edeni ödüllendirecektir.

9. Aşağıdakilerden hangisi Rasulullah ( SAV )’in temizlikle ilgili bir hadisi şerifidir.
A- Temiz olanları herkes sever.     B- Sağlığın başı temizliktir.
C- Aslan yattığı yerden belli olur.     D- Temizlik imandandır.

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
A) Başkalarına karşı iyi duygular beslemeliyiz.
B) Başkalarına karşı davranışlarımızda gösteriş yapmalıyız.
C) İnsanlara faydalı olmaya çalışmalıyız.
D) Kendimiz için istediğimizi başkası içinde istemeliyiz.

11. Hırsızlığı önlemek için alınacak, aşağıdaki tedbirlerden hangisi diğerlerine göre önceliklidir?
l- İnsanlara sağlam kişilik ve doğru inanç kazandırmak gerekir.
ll- Toplumdaki sosyal adaleti sağlamak gerekir.
lll- İnsanlara çalışacağı iş imkânlarını oluşturmak gerekir.
lV- İşlenen suçlara caydırıcı cezalar verilmelidir.
A- I              B- II                C- III                 D- IV

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
A) Büyüklerimizin tecrübelerinden faydalanmalıyız.
B) Büyüklerimizi kırıcı hareketlerden kaçınmalıyız.
C) Büyüklerimize karşı saygılı olmalıyız.
D) Büyüklerimizi ihtiyacımız olduğu zaman aramalıyız.

13. Aşağıdakilerden hangisi büyüklerimize karşı görevlerimiz arasında değildir.
A- İyilik etmek             B- Sevgi-saygıda bulunmak
C- Fikirlerini benimsemek       D- Hal ve hatırlarını sormak

14. Mânevi temizlenme aşağıda belirtilenlerden hangisine denir?
A)Vücudumuzu ve elbisemizi temiz tutma
B)Mikroplardan temizlenme, hastalıktan korunma
C)Çirkin ve pis insanlardan uzak durma
D)Kötü duygu ve düşüncelerden uzaklaşma

Adam öldürmek, zulüm yapmak, rüşvet alıp vermek, içki içmek, namusa saygısızlık yapmak gibi bazı davranışlar yeryüzünde var olan bütün dinlerde yasaklanmış ve oldukça kötü sayılmıştır.
15. Hangi yargıya ulaşırsak doğru bir yargı ortaya koymuş oluruz?
A-Bütün dinlerin aynı olduğunu 
B-Bütün dinlerin katı kuralları olduğunu
C-Ahlaki ilkelerin evrensel olduğunu 
D-Bütün dinlerin tanrı anlayışının olduğunu

Rüşvet toplumu temelinden sarsarak onun içten yıkılmasına neden olan tehlikeli bir sosyal hastalıktır.
16. Rüşvet almaya ve vermeye alışan kimselerin çoğaldığı bir toplumda aşağıdaki davranışlardan hangisi daha az görülür?
A) Sosyal dayanışmanın yaygınlaşması
B) Menfaatleri uğruna kutsal değerlerin feda edilmesi
C) İnsanın dürüstlüğünün kaybolması
D) Zulüm ve haksızlıkların artması

I-Rüşvet toplumdaki adalet anlayışını ortadan kaldırır.
II-Rüşvet dini ve ahlaki değerleri yok eder.
III-Rüşvet insanların birbirlerine olan sevgi ve güven duygusunu yok eder.
17. Rüşvetin verdiği zararlarla ilgili yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
A)I-II     B)II-III     C)1-III     D)I-II-III

İnsanların dinlerini yaymak için yaptıkları faaliyetlere misyonerlik denir. Misyonerlik tüm dinler için geçerli bir kavram olsa da daha çok Hristiyanlar için kullanılmaktadır. Misyonerlik yeni dinini başkalarına anlatmak bir hak olsa da bunu insanların zor durumlarını istismar ederek yapmak yanlıştır. Böyle yapmaya istismarcı misyonerlik denir.
18. Aşağıdakilerden hangisi istismarcı misyonerlik faaliyetlerinin amaçlarından biri olarak görülemez?
A) İnsanların bilgisizliklerini, ekonomik vb. sıkıntıları kullanarak onları din değiştirmeye mecbur bırakmak
B) İnsanların millî ve manevî duygularını zayıflatmak
C) İnsanlara maddi ve manevî yardımda bulunarak onların dinî inançlarını kuvvetlendirmek.
D) İnsanları kendi inanç, gelenek ve göreneklerinden uzaklaştırmak.


19) Aşağıdakilerden hangisi ilahi olmayan dinlerin özelliklerindendir?
A) Allah tarafından gönderilmişlerdir.
B) İlahi kurallar bütünüdür.
C) Genelde kurucularının ortaya koyduğu kurallara dayanırlar.
D) Peygamberler aracılığıyla biz insanlara ulaştırılmışlardır.

“Allah tarafından peygamberler aracılığıyla insanların dünya ve ahiret mutluluğunu amaçlayan ilahi kaynaklı kurallar bütününe din denir.”
20) Yukarıda verilen tanımda aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yoktur?
A) Din, insanların mutluluğunu amaçlar.
B) Kuralları, Allah tarafından gönderilmiştir.
C) İnsanlar kendi iradeleriyle dinini seçer.
D) İnsanlar peygamberler aracılığıyla dini öğrenir.


                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top