0


Din Kültürü Dersi Online Testler
1.İslam dininin temel ilkeleri doğrultusunda nefsi arındırmayı ve kötülüklerden uzak durmayı amaç edinen düşünce hangisidir?
a) Tasavvuf b) Fıkıh c) Tefsir d) Hadis

2. Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi düşünce için söylenemez?
a) Tasavvufi düşünce İslamla özdeşleştirilemez.
b) Tasavvufi düşünce, yayıldığı bölgelerdeki kültürel ve dini çevrelerin etkisinde kalmıştır.
c) Tasavvufi düşünce yalnız başına İslamın bir ürünü değil, İslam tarihinin bir ürünüdür.
d) Tasavvufi düşünce ile İslam özdeştir.

3. Kişinin işlemiş oluğu hata ve kusurlarından vazgeçmesi, bir daha onları işlemeyeceğine dair Allah'a söz vermesine ne denir?
a) Doğruluk b) Cömertlik c) Tövbe d) Riyazet

4. Mesnevi adlı eserin yazarı kimdir?
a) Ahmet Yesevi b) Mevlana
c) Yunus Emre d) Hacı Bayram Veli

5. İlk Türk tasavvuf düşüncesi hangisidir?
a) Mevlevilik b) Bektaşilik
c) Alevilik d) Yesevilik

6. Ahilik teşkilatının kurucusu kimdir?
a) Ahi Evran b) Mevlana
c) Aşık Veysel d) Yunus Emre

7. Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşama ve hoşgörü kültürü için söylenemez?
a) Hoşgörü kültürü, kişinin kendi inançlarını yaşamakta özgür olması ve başkasının da kendine ait inançlarını yaşamasını kabul etmeyi gerektirir.
b) Peygamberimiz, insanlara hoşgörü ile davranmış ve onların farklı özelliklerini bir zenginlik olarak görmüştür.
c) Tasavvufi yorumlar, yaratılanı Yaratandan ötürü sevme anlayışına sahiptir.
d) Dini farklılıkları ve kültürel çeşitlilikleri kabul etmek, dine zarar verir.

8. Alevilikte Hz. Hüseyin'in Kerbelada şehit edilmesinin matemi için oniki gün oruç tutulur. Bu oruç hangi ayda tutulmaktadır?
a) Recep b) Şaban
c) Ramazan d) Muharrem

9. Hz. Muhammed ile Hz. Ali arasında gerçekleşen, sohbet ve arkadaşlık yapma anlamlarına gelen kavram hangisidir?
a) Cem b) Dernek  c)Musahiplik  d) Nefes

10. Alevilik- Bektaşilik düşüncesine göre dedelerin ve babaların önderlik yaptığı, cemaatle yapılan törenlere ne ad verilir?
a)Cem b) Sohbet c) Zikir d) Ayin

11. Anadolu'da 13. yüzyılda kurulan ve esnaf ile tüccarlar arasındaki dayanışmayı, birlik ve beraberliği gerçekleştirmeye çalışan teşkilat hangisidir?
a) Ahilik b) Mevlevilik c) Bektaşilik d)Yesevilik

12. Mevlana, Allah- insan ilişkisini hangi sembol ile anlatır?
a) Def b) Ney c) Saz d) Kaval

13. Mevlana, ölüm günü için hangi ifadeyi kullanmaktadır?
a) Yas günü b) Ayrılık günü c) Şebiarus d) Hüzün

14. Kişinin iç dünyasına eğilerek kendisini yanlışa ve kötüye sevk eden kötü duygulardan arınması için şahsiyet terbiyesi yapması ve benliğini arındırmaya çalışmasına ne denir?
a) Şükür b) Seyrüsüluk 
c) Zikir d) Fikir

15. "Divan-ı Hikmet" adlı eserin sahibi olan ve Pir-i Türkistan lakabıyla tanınan İslam alimi kimdir?
a) Mevlana 
b) Ahi Evran
c) Ahmet Yesevi 
d) Yunus Emre

16. Mevlevi dervişlerinin kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayine ne denir?
a) Zikir b) Dernek 
c) Tören d) Sema

17. Ahi Evran'ın eşi Fatma Ana tarafından kurulan ve dünyanın ilk kadın teşkilatı olarak gösterilen yapılanmaya ne ad verilir?
a) Bacıyan-ı Rum 
b) Ahilik
c) Esnaf teşkilatı 
d) Kadın kolları

18.Ahilik için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Ahilik, ahlaka büyük önem vermiştir.
b)" Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışmak" ilkesi, Ahiliğin ana düşüncesini oluşturmuştur.
c)Esnaf ile tüccarlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı amaçlamıştır.
d) Ahilik, esnafın kazancını arttırmayı amaçlar. Ahlak ile ilgilenmez.

19. Alevilik- Bektaşilik düşüncesine mensup olanların müzik eşliğinde yaptıkları ayine ne ad verilir?
a) Ayin b) Zikir 
c) Semah d) Sohbet

20. Makalat isimli eserinde "dört kapı kırk makam" prensibine göre görüşlerini açıklayan tasavvuf bilgini kimdir?
a) Ahmet Yesevi 
b) Mevlana
c) Yunus Emre 
d) Hacı Bektaş-ı Veli 
Cevap Anahtarı
1-A 2-A 3-C 4-B 5-D 6-A 7-D 8-D 9-C 10-A 11-A 12-B 13-C 
14-B 15-C 16-D 17-A 18-D 19-B 20-D
                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top