0

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testleri
1.   Hz. Muhammed(as), vefat etmeden kısa bir süre önce inananlara ve bütün insanlığa rehberlik edecek bir konuşma yapmıştır. Temel insan hak ve özgürlükleri bakımından da tarihi bir belge sayılan bu konuşmaya “Veda Hutbesi” denir. “Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur…” sözünü de bu konuşmasında söylemiştir. 

      Peygamberimiz bu sözüyle aşağıdaki çirkin tutumların hangisinden  kaçınmamızı istemiştir?

   A-Irkçılıktan                           
B-Cinsiyet ayrımcılığından  
  C-Mezhepçilikten                  
D-Kan davalarından

2.   İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasında aşağıdaki ünlü isimlerden hangisinin etkisinden söz edilemez?
 A-Ebu Hanife                       B-Yunus Emre 
 C-Fuad Köprülü                   D-Ahi Evran

3.   
Çevresinde her kesimden insan toplandı. Geniş hoşgörü ve derin bilgisinden dolayı herkes ona saygı gösterdi. O, şöyle diyordu: "Bu canım var oldukça ben Kur’an'ın tutsağıyım/ Muhammed Mustafa'nın yolundaki toprağım/ Benden başkaca bir söz nakledenler olursa hem onu söyleyenden hem o sözden uzağım.”
 

      Bu ünlü düşünürümüz kimdir?

 A) Zemahşeri                       B) Mevlana      
     C) Farabi                             D) Hacı Bektaş Veli

4.   Aşağıdakilerin hangisi bir esnaf teşkilatıdır?
 A) Bektaşilik                         B) Ahilik
 C) Yesevilik                          D) Mâturîdîlik

5.   Divan-ı Hikmet adlı eser, aşağıdakilerden hangisine aittir?
 A) Ahmet Yesevi               
B) Yunus Emre
 C) Mevlana                          D) Ahi Evran
6.   Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasında çok yaygın olarak yapılmış bir sanat türü değildir?
 A-Ebru                  
B-Tezhip           
 C-Gravür                
D-Hat

7.   Aşağıdakilerin hangisi ilk kez günümüzdeki şekline çok yakın bir dünya haritası çizmiştir?
 A)Piri Reis                           B) Temel Reis
 C)Piri Paşa                          D) Hızır Reis
8.   Divanü Lügati't-Türk Türk bilginlerden hangisine aittir?
 A) Yusuf Has Hacip             B) Kaşgarlı Mahmud
 C) Ali Şir Nevai                     D) Edip Ahmet Yükneki

9.   16. y.y Yüzyılda yaşamış mimarımız, üç yüzün üzerinde eser vermiştir. En önemli eserleri: İstanbul’da Şehzade Cami (çıraklık eseridir.) Yine İstanbul’da, Süleymaniye Cami (Kalfalık eseridir ) ve Edirne’de Selimiye Cami (Ustalık eseridir.) 

 Yukarıda anlatılan mimarımız kimdir?

 A-Mimar Kemaleddin            
 B-Mimar Hayreddin
 C-Mustafa Rakım                  
 D-Mimar Sinan
10. Asıl Adı Numan’dır. Büyük Bilgin olarak bilinir. Kufe de 699 yılında doğmuştur. 767 yılında Bağdat’ta vefat etmiştir. Eseri “ Fıkhu’l Ekber “ olan şahsiyet kimdir?

 A) İmam Maturidi                 B) Ebu Hanife              
 C) Hacı Bektaşı Veli             D)Hacı Bayramı Veli
11. Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatına ne denir?

 A) Tezniyat         
C) Tezhip        
 B) Hüsnühat         
D) Minyatür
12. Aşağıdakilerden hangisi ünlü bir Türk mimarıdır?
 A) Razi                 
B) Alparslan     
 C) Ahmet Yesevi   
D) Sinan


13. Aşağıdaki Türk bilim adamlarından hangisinin kitabı Avrupa'da asırlarca tıp alanında ders kitabı olarak okutulmuştur?

 A) Farabi              
B) İbni Sina      
 C)Binini                
D) Ali Kuşçu

14. Büyük Türk âlimi Buharî hangi ilim dalında çalışmıştır?
   A) Tefsir              
B) Hadis                      
   B) Matematik       
D) Felsefe


15. Aşağıdakilerin hangisi Mevlana’nın eseridir?
   A) Makalat          
B) Mesnevi
   C) Fıkhi Ekber      
D) Divan-ı Hikmet


16. Kitap süsleme sanatına ne ad verilir?
   A-Hat                     B-Tezhip          
   C-Heykel                D-Minyatür


17. Türkler hangi savaştan sonra İslamiyet’i kabul etmeye başlamışlardır?
 A) Talas Savaşı             
B)Malazgirt Savaşı
 C) Kurtuluş Savaşı           D) Uhut Savaşı        

18. İslamiyet’i kabul eden ilk Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Osmanlılar          
B) Karahanlılar       
 C) Gazneliler           
D) Selçuklular


19. Yunus Emre ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisiyanlıştır?
 A) 13. yüzyılda(1240–1320) Anadolu’da yaşamıştır.
 B) Türkçeyi sade bir şekilde kullanarak yazdığı şiirlerle Anadolu insanına İslamiyet’i anlatmıştır.
 C) Türkler arasında sevgi ve hoşgörüyü yerleştirmiştir.
 D) Ahi teşkilatını kurmuş ve esnaf piri olarak anılmıştır.


20. 1093 yılında Kazakistan’ın Sayram kasabasında dünyaya gelen, “Pir – i Türkistan “ diye de şöhret kazanan ve “ Divan – Hikmet “ isminde önemli bir kitabı da olan ünlü şahsiyet kimdir?
  A) İmam–ı Azam               B) İmam Maturidi         
 C) Ahmet Yesevi           D) Yunus Emre

İSLAMİYET VE TÜRKLER
1. TÜRKLERİN MÜSLÜMAN OLUŞU 
2. TÜRKLER ARASINDA İSLAM’IN YAYILMASINDA ETKİLİ OLAN bAZI ŞAhSİYETLER 
2.1. Ebu hanife 
2.2. Maturidî 
2.3. Ali er-Rıza 
2.4. Ahmet Yesevî 
2.5. Ahi Evran 
2.6. hacı bektaş veli 
2.7. Mevlana Celâleddin-i Rumi 
2.8. Yunus Emre 
3. TÜRKLERDE PEYgAMbER vE EhL-İ bEYT SEvgİSİ 
4. TÜRKLERİN İSLAM MEDENİYETİNE KATKILARI 

5. TÜRKLERİN bİLİME KATKILARI
Test Çöz,Ortaokul 6.Sınıf, 6.Sınıf Din Kültürü etkinlikleri, 6.Sınıf Din Kültürü öğretimi, 6.Sınıf Din Kültürü testleri, 6.Sınıf Din Kültürü çalışma sayfası, 6.Sınıf Din Kültürü eşleştirme, 6.Sınıf Din Kültürü online test, akıllı tahta uygulamaları, tablet çalışmaları, etkileşimli eğitim, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği, 6.Sınıf Ünite akıllı tahta etkinliği, 6.Sınıf Ünite tablet uygulaması, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği bul, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği sunusu, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği oku, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği izle, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği açıklaması indir,6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği dosyasını indir, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği açıklaması, 6.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği nedir?, 
   
                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top