0

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testleri
 1. Aşağıdakilerden hangisi din ve din anlayışı arasındaki farkı ortaya koyan bir ifade değildir?
  A) Din vahye dayanır, din anlayışı vahyin yorumuna dayanır.
  B) Din Allah’ındır, din anlayışı insanların dini algılamalarıdır.
  C) Din hiçbir zaman değişmez, din anlayışı zaman ve zemine göre farklılaşabilir.
  D) Din yerel ve bölgeseldir, din anlayışı evrensel karakterdedir.
 2. Yesevilik, Mevlevilik, Alevilik-Bektaşilik ve Ahilik gibi oluşumlar aşağıdaki yorum biçimlerinden hangisi içerisinde gösterilir?
  A) İnanç
  B) Fıkıh
  C) Tasavvuf
  D) Vakıf
 3. “Aynı filmi seyreden, aynı kitabı okuyan insanlar film ve kitap konusunda farklı yorum yapabilirler. Bu durum din konusunda da geçerlidir. Aynı ayet ve hadisi her insan farklı yorumlayabilir. İnsanların anlayış düzeyi ve bilgi birikiminin farklı olması bu durumun en önemli nedenidir.” Yukarıda verilenlere göre dindeki anlayış farklarının ortaya çıkmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Eğitim, kültür ve karakter farkı
  B) İnsanların farklı coğrafi bölgelerde yetişmesi
  C) Ekonomik farklılık
  D) Farklı siyasi düşünceler
 4. Aşağıdakilerden hangisi din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerinden değildir?
  A) İnsanın yapısı
  B) Ortam ve kültür
  C) Batıl inançlar
  D) Ekonomi
 5. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum biçimlerinden biri değildir?
  A) Fıkıh
  B) Kulüp
  C) Tasavvuf
  D) İnanç
 6. Tasavvufi yorumlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Daha çok kuralcı ve zorlayıcı bir yöntem izlerler.
  B) Dinin ahlakla ilgili konuları üzerinde dururlar.
  C) İnsanlar arasında sevgi ve hoşgörünün gelişmesine katkıda bulunurlar.
  D) İnanç ve ibadetlerin özünün içtenlik ve samimiyet olduğunu söylerler.
 7. I. İnanç
  II. İbadet
  III. Ahlak.
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İslam dininin temel konularındandır?
  A) Yalnız III
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II, III
 8. “Ümmetimin ihtilafında rahmet vardır. (Ümmetimin farklı düşünmesi onlar için bir rahmettir.)”hadisinden hangi sonuç çıkarılamaz?
  A) Farklı din anlayışlarının özgürce ifade edildiği ortamlarda hoşgörü gelişir.
  B) Bir dindeki farklı anlayışlar o din ve toplum için bir zenginliktir.
  C) Farklı anlayışlar farklı toplumların ihtiyaçlarına cevap verir.
  D) İslam’da oluşan farklı inanç ve yorumlar çatışmalara sebep olur.
 9. Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardan değildir?
  A) hanefilik
  B) Şafiilik
  C) Caferilik
  D) Yesevilik
 10. Aşağıdaki ayet meallerinden hangisi İslam dininde zorlama olmadığını ifade eder?
  A) Allah bağışlar ve merhamet eder.
  B) Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.
  C) Öyleyse dileyen iman etsin dileyen inkar etsin.
  D) Allah sabredenlerle beraberdir.
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
1. DİNVE DİN ANLAYIŞI 
2. DİN ANLAYIŞINDAKİ YORUM FARKLILIKLARININ SEBEpLERİ 
3. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUM BİÇİMLERİ 
3.1. İnançla İlgili Yorumlar 
3.2. Fıkhi Yorumlar 
3.3. Tasavvufi Yorumlar 
3.3.1. Yesevilik 
3.3.2. Kadirilik 
3.3.3. Nakşibendilik 
3.3.4.Mevlevilik 
3.3.5. Alevilik-Bektaşilik 
3.3.5.1. Cem ve Cemevi 
3.3.5.1.1. Razılık ve Kul hakkının Sorulması 
3.3.5.1.2. On iki hizmet 
3.3.5.1.3.Semah 
3.3.5.2. Musahiplik (Yol Kardeşliği) 
3.3.5.3. Dua ve Gülbenkler 
3.3.5.4. hızır Orucu 
4. DİN ANLAYIŞINDAKİ FARKLILIKLAR NİÇİN ZENGİNLİKTİR? 
5. DİNDE ZORLAMA YOKTUR 
Okuma Metni: hz. Ali’nin Cesaret ve Kahramanlığı
Test Çöz,Ortaokul 7.Sınıf, 7.Sınıf Din Kültürü etkinlikleri, 7.Sınıf Din Kültürü öğretimi, 7.Sınıf Din Kültürü testleri, 7.Sınıf Din Kültürü çalışma sayfası, 7.Sınıf Din Kültürü eşleştirme, 7.Sınıf Din Kültürü online test, akıllı tahta uygulamaları, tablet çalışmaları, etkileşimli eğitim, 7.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği, 7.Sınıf Ünite akıllı tahta etkinliği, 7.Sınıf Ünite tablet uygulaması, 7.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği bul, 7.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği sunusu, 7.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği oku, 7.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği izle, 7.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği açıklaması indir,7.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği dosyasını indir, 7.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği açıklaması, 7.Sınıf Ünite tanıtma anlatma etkinliği nedir?,
                                                                                                               
  
1. SORU 
A)
B)
C)
D)


2. SORU 
A)
B)
C)
D)

3.
SORU 
A)
B)
C)
D)4. SORU 
A)
B)
C)
D)

5.
SORU 
A)
B)
C)
D)

6.
SORU 
A)
B)
C)
D)

7.
SORU 
A)
B)
C)
D)

8.
SORU 
A)
B)
C)
D)

9.
SORU 
A)
B)
C)
D)

10.
SORU 
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top