0


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testler
1) Ruhun öldükten sonra başka bir bedene geçmesi gibi İslami olmayan inanışa ne ad verilir.
A- Kast sistemi 
B- Tenasuh 
C- Tenasup 
D- Bahagavat

2) Hindu inancının temelini oluşturan reenkarnasyon (tenasüh) kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ruh ölümsüzdür, bir bedenden başka bir bedene geçer.
B) Hinduizm’deki tanrı anlayışına verilen isimdir.
C) Doğaüstü güçlerle temas kurmak için yapılan egzersizdir.
D) Ölüleri yakma törenine verilen isimdir.

3) Öldükten sonra bir başka bedende yeniden canlanma gibi batıl ve hurafe anlayış olan Reenkarnasyon hangi dinden kaynaklanarak yaygınlaşmıştır?
A- Budizm 
B- Hrıstiyanlık 
C- Hinduizm 
D- Yahudilik

I. İbadet yeri kilisedir
II. Ölülerini yakarlar.
III. İnek ve Ganj nehri kutsaldır.
IV. Kutsal kitapları veda’lardır.
V. Kast sistemi vardır.
VI. Reenkarnasyon inancı vardır.
VII. Milli bir Tanrı inancı vardır.
4) Yukarıdakilerden hangisi Hinduizm için doğru değildir?
a) I- VII 
b) II-III 
c) Yalnız II 
d) III-IV

5) Aşağıdakilerden hangisi Museviliğin özelliklerinden değildir?
A- Cumartesi günü kutsaldır. 
B- Teslis inancı vardır.
C- Milletlerin efendisi olduklarına inanırlar. 
D- On emre inanırlar.

6) Hristiyanlıktaki kilisenin karşılığını Musevilikte ne alır?
A- Patrikhane 
B- Katedral 
C- Haham 
D- Havra

7) Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin özelliklerinden biri değildir?
A) Sembolü Menora denilen yedi kollu şamdan ve altıgen yıldızdır.
B) Kendilerini diğer ırklardan üstün görürler.
C) Din adamlarına Rahip denir.
D) İbadet yerleri Havra (Sinagog)’dır.

I. Peygamberleri Hz. Musa'dır.
II. Kutsal kitabı Tevrat’ tır.
III. İbadet yerleri havralardır.
8) Yukarıda özellikleri verilen din aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahudilik 
B) Hıristiyanlık 
C) İslamiyet 
D) Hinduizm

“Allah kendilerini yeryüzünde seçkin kullar kılmıştır. O sadece onların özel tanrısı olup, kendi soylarından bir anne ve babadan doğmayan birisi bu dini kabul edemez. Yeryüzünde bulunan en eski ilahi dindir. Mabetlerine havra, kutsal kitaplarına Tevrat denilir. Kitapları ve bazı inançları tahrif edilmiştir”
9) Bahsedilen din hangisidir?
a) Sihizm 
b) Hıristiyanlık 
c) Yahudilik 
d) İslam

10) Aşağıdakilerden hangisi Hz.İsa ( AS ) için doğrudur?
A- Yahudiler tarafından öldürüldü.
B- Kendisine inananlarla Filistin’e gitti.
C- Kendisine inananlarla helak oldu.
D- Allah-u Teala onu kendi katına yükseltti.

11) Aşağıdakilerden hangisi Hz.İsa ( AS ) için doğru değildir?
A- Davetini çok az kimse benimsemiştir.
B- Babasız dünyaya gelmiştir.
C- Yahudiler tarafından öldürülmüştür.
D- Doğduğunda konuşmuştur.

12) Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlığın özelliklerinden değildir?
A- Günah çıkarma vardır. 
B- Teslis inancı vardır.
C- Milli Tanrı inancı vardır. 
D- Aforoz etme vardır.

13) Hz.İsa(AS)’a inanan ve ona yardım eden kimselere ne ad verilir?
A- Sahabe 
B- Havari 
C- Ensar 
D- Ashabı Kehf

14) Aşağıda Hıristiyanlıkla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hıristiyanlığın peygamberi Hz. İsa (a.s.)’dır.
B) Kutsak kitapları Zebur’dur.
C) İbadet yerlerine Kilise denir.
D) Pazar günü kutsal

I. İbadet yeri Kilisedir
II. Din adamlarına Haham denir
III. Baba-oğul-kutsal ruh şeklinde üçlü tanrı inancı vardır
IV. Pazar günü kutsal günleridir
15) Yukarıdakilerden hangisi Hristiyanlık için doğru değildir?
a) I-II 
b) II-III 
c) Yalnız II 
d) III-IV

16) Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin özelliklerinden değildir. ( 1996 FL AÖL )
A- Dinlerin en sonuncusudur.
B- Bütün insanlığa gönderilmiştir.
C- Allah (cc) inancı millileştirilmiştir.
D- Her iki dünya içinde çalışma emredilmiştir.

17) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
A- İslam da renk ve ırk ayırımı yoktur.
B- İslam Dini ilme büyük önem verir.
C- İslam Dini sadece Araplara ve Türklere gönderilmiştir.
D- İslam Dini en son ilahi dindir.

18) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyeti diğer dinlerden ayıran özelliklerden biri değildir?
A- Akla ve İlme önem vermesi 
B- Son ilahi din olması
C- Evrensel bir din olması 
D- Aslı bozulmuş olması

19) İslam dininin ırk ve renk ayırımı gözetmeksizin bütün insanlara hitap etmesi onun en çok hangi özelliğini ortaya koyar.
A- Evrenselliğini 
B- İlme önem verdiğini
C- Ahlaka önem verdiğini 
D- İnsana önem verdiğini

20) İslam dinini diğer dinlerden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A- Barışsever olması 
B- Evrensel olması
C- Tek tanrı inancı olması 
D- Ahiret inancı olması
                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top