0


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testler
Dünya üzerinde bulunan eski yerleşim birimlerinde yapılan kazı ve incelemelerde pek çok tapınak ve dinî sembole rastlanmıştır.
1) Bu durum dinin en çok hangi özelliğini göstermektedir?
A) Uygarlıkların yükselmesini sağlama 
B) Farklı şekillerde ortaya çıkma
C) Örf ve âdetleri biçimlendirme 
D) Evrensel bir gerçeklik olma

2) Allah tarafından peygamberleri aracılığı ile gönderilen ilahi emirlerin bütününe ne denir?
A- Vahiy    B- Kutsal Kitap    C- Din    D- İlham

3) İslam âlimlerine göre dinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A- Totemizm 
B- Natürizm 
C- Animizm 
D- İlahi

4) Aşağıdakilerden hangisi ilk peygamberdir?
A- Hz.Nuh (AS) 
B- Hz.Adem (AS)
C- Hz.İdris (AS) 
D- Hz.Şit (AS)

5) İnsanların kendi eğilimleri ile ortaya çıkardıkları dinlere ne denir?
A) Milli Dinler
B) İlahi Dinler
C) İlahi Olmayan Dinler
D) Evrensel Dinler

6) Aşağıdakilerden hangisi İlahi Olmayan dinlerdendir?
A- Mecusilik 
B- Hıristiyanlık 
C- Musevilik 
D- İslamiyet

7) Allahu Teala tarafından peygamberleri aracılığı ile gönderilen dinlere ne denir?
A- Evrensel Dinler 
B- İlahi Dinler 
C- Milli Dinler 
D- Geleneksel Dinler

8) Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin özelliklerinden değildir?
A- Allah tarafından gönderilirler.
B- Peygamberler vasıtasıyla tebliğ edilirler.
C- İlahi bir kitaba dayanırlar.
D- Kutsal kitapları peygamberler yazarlar.

9) “ Şüphesiz ki Allah katında din İslam’dır ” ayetinde geçen İslam için aşağıdakilerden hangisi en doğrudur?
A) Sadece Hz. Muhammed(SAV)’in getirdiği din
B) Hz. Musa (AS)’ dan sonra gelen din
C) Musevilik ve Hıristiyanlık dışındaki vahye dayalı dinler
D) Bütün peygamberlerin tebliğ ettiği ve en son olarak tamamlanan Hz. Muhammed (SAV)’in tebliğ ettiği din

10) İslam’a göre ilk din aşağıdakilerden hangisidir?
A- Yahudilik 
B- Budizm 
C- Hrıstiyanlık 
D- Tevhid Dini

11) Üç büyük ilahi din tarafından kutsal kabul edilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?
A- Mekke 
B- Medine 
C- Kudüs 
D- İstanbul

12) Aşağıdakilerden hangisinde ilk ve son peygamberlerin ismi geçmektedir.
A- Nuh (AS) – Muhammed (SAV) 
B- Adem (AS) – İsa (AS)
C- Adem (AS) – Muhammed (SAV) 
D- Nuh (AS) – Musa (AS)

Din; akıl sahibi insanları kendi istekleri ile dünyada ve ahirette iyiliğe ve mutluluğa ulaştıran ilahi bir sistemdir.
13) Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Dini sorumluluk için akıl sahibi olmak gerekir.
B) İlahi dinler kişinin hem dünyasını hem de ahiretini düzenlerler.
C) İnsanlara dine inanmakla zorlama yapılabilir.
D) Dünya ve ahiret mutluluğu dinin gereklerini yerine getirmekle sağlanabilir.

Gerek ilahi dinlerin öğretilerine göre, gerek tarihin verilerine göre insanlar, insanlık tarihi boyunca dini inanç taşımışlardır. İnsanlar tarihin her döneminde tapınma ihtiyaçlarını yerine getirmişler, bazen tek olan Allah'a bazen kutsal saydıkları diğer varlıklara tapmışlardır.”
14) Bu bilgiye göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İnsanlar her zaman tek olan Allah'a inanmışlardır,
B) İnanç insan hayatının değişmez bir parçasıdır.
C) İnsanlar her zaman doğru şeylere inanmamışlardır.
D) İnancın tarihi ilk insanın tarihi kadar eskidir.

“Yüce Allah, tarih boyunca Hz. Âdem'den Hz. Muhammed'e kadar pek çok peygamber göndermiştir. Bu peygamberler, insanları evrenin yaratıcısı olan Allah'ın varlığına, birliğine; ahiret hayatına inanmaya çağırmışlardır. İnsanın yaptığı davranışlardan sorumlu olduğunu bildirmişlerdir. Peygamberlerin bildirdiği ve hemen hemen her dinde var olan bu genel ilkeler, zaman içerisinde insanlar tarafından farklı şekillerde yorumlanmıştır. Her topluluk, bunları kendi kültürel özelliklerine uygun hâle getirmiştir.
15) Böylece farklı dinler ortaya çıkmıştır.” Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir?
A-Din evrensel bir gerçeklik midir? 
B- Niçin birden çok din vardır?
C- Dünya hayatının anlamı nedir? 
D-Dinlerin kaynağı nedir?

Mehtap ve arkadaşları araştırmaları sonucunda dinin evrensel bir gerçeklik olduğu fikrine vardılar.
16) Onlardan hangisinin dile getirdiği görüş, bu fikri kanıtlamaz?
A) Binlerce yıldır insanların okuduğu ilahi kitaplar, dinin insanlık tarihi ile başladığını bildirir.
B) Farklı coğrafyalarda ortaya çıkmış dinlerde ortak yönler bulunmaktadır.
C) Her din insanlara nelere inanmaları gerektiği konusunda farklı görüşler ortaya koyar.
D) Eski yerleşim yerlerinde yapılan kazılarda pek çok tapınak ve dini sembole rastlanmıştır.

İlahi dinler Allah’ın vahiy yoluyla ve peygamberleri aracılığı ile gönderdiği dinlerdir.
17) Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerden değildir.
A- Budizm     B- Hıristiyanlık     C- Musevilik    D- İslamiyet

18) İlahi dinlerle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır.
A) Hıristiyanlığın kitabı İncil, peygamberi İsa’dır.
B) Musevilerin ibadet yerlerine sinagog denir.
C) İlahi dinlerin sonuncusu İslam dinidir.
D) İnsanların oluşturduğu ilahi dinler de vardır.

19) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A- Musevilik-Tevrat 
B- Zerdüştlük-Zebur
C- Hıristiyanlık-İncil 
D- İslamiyet-Kuran-ı Kerim

20) Aşağıdakilerden hangisi ibadethane değildir?
A- Havra    B- Kilise    C- Cami    D- Makber
                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top