0


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testler
1- Hz. Muhammed (s.a.v.) hastaları ziyaret eder, cenazelere katılır, insanlar arasında ayrım yapmazdı. Bu O'nun hangi özelliği ile yakından ilgilidir? 
a) Sabrı 
b) Cesareti 
c) Sözünde durması 
d) İnsanlara değer vermesi

2- Peygamberimiz kendisine bir şey soranı can kulağıyla dinlerdi. Kendisini ziyarete gelenlere ikramda bulunurdu. Kimsenin sözünü kesmezdi. Namaz kılarken birisi gelip oturursa, namazı uzatmaz, kısa keserdi. 
Peygamberimizin yukarıda sayılan davranışları onun hangi özelliğini gösterir? 
a) Sabrı 
b) Cesareti 
c) Sözünde durması 
d) İnsanlara değer vermesi

3- Peygamberimize "Muhammedül Emin" lakabının verilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) İnsanlara karşı merhametli olması 
b) Her zaman doğru ve dürüst olması 
c) Misafirlerine ve komşularına iyi davranması 
d) Güler yüzlü, tatlı dilli olması

4- Peygamberimizin güvenilirliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
a) Güvenilir oluşu, peygamber olduktan sonraki dönem için geçerlidir b) İnanmayanlar dahi ona yalancı diyememişlerdir 
c) Herkes tarafından güven duyulan biri olmuştur 
d) Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” ayetine her zaman uymuştur

- Peygamberimiz bir gün mescide girdiğinde iki grup insan görür. Bir kısmı nafile namaz kılmaktadır, bir kısmı da ilim öğrenmektedir. Peygamberimiz şöyle der :” Her iki grup da iyi şeyler yapmaktadır; şu var ki bir şey isteyerek dua edenlere o şeyi verip vermemek Allah’a aittir. Halbuki ilim öğrenen kişiler cehaleti kovmaktadırlar. Bana gelince ben öğretmen olarak gönderildim. 
5)Yukarıda verilen olay peygamberimizin hangi özelliğini gösterir? 
a) Allah’a ibadet ettiğini 
b) Danışarak iş yaptığını 
c) Bilgiye önem verdiğini 
d) Hakkı gözetmesini 

6- Gizli davet sona erip, İslam’ı açıktan yayması emredildiğinde Hz. Peygamber (sav) Safa tepesine çıkar ve “ Ey Kureyşliler” diye seslenir. Onun sesini duyanlar dinlemek için etrafına toplanırlar. Peygamberimiz (sav) “ Size şu tepenin arkasından bir düşman ordusunun geldiğini söylesem bana inanır mısınız?” diye sorar. Oradakilerin hepsi “ Evet, inanırız. Çünkü senin yalan söylediğini hiç duymadık.” derler. “ O halde sizi Allah’tan başka İlah olmadığına inanmaya çağırıyorum” der. 
Yukarıda verilen olay peygamberimizin hangi yönünü gösterir? 
a) Zamanı iyi değerlendirmesini 
b) Danışarak iş yapmasını 
c) İnsan sevgisini 
d) Güvenilirliğini

7- Mekke’den Medine’ye hicret etmeden önce Hz. Ali’yi yatağına yatırmış ve kendisinde bulunan emanetleri sahiplerine vermesini tembih etmişti. Oysaki Mekkeliler evini kuşatmış ve kendisini öldürme planları yapıyorlardı. Can güvenliğinin tehlikede olduğu böyle bir anda dahi, emanetleri düşünmüş ve onları sahiplerine ulaştırmak için çalışmıştır. 
Yukarıda verilen olay peygamberimizin hangi yönünü gösterir? 
a) Güvenilirliğini 
b) Cesaretini 
c) Sabrını 
d) Zamanı iyi değerlendirmesini

8- Mekkeli müşriklerin, peygamberimizin peygamberliğine karşı çıkma sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 
a) Maddi kayıplarının olacaklarını düşünmeleri 
b) Peygamberimize güvenmemeleri 
c) İslam’ı kabul ettikleri takdirde kendi otoritelerini kaybedecek olmaları 
d) İslam’ın emrettiklerinin kendilerine zor gelmesi

Erdemliler Birliği anlamına gelir. Mekkelilerin haksızlıklara karşı oluşturmuş oldukları bir topluluktur. Peygamberimizde gençliğinde bu topluluğa katılmış ve görevler almıştır. 
9- Yukarıda özellikleri verilen dernek aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Darul Fudul 
b) Hilfu’l- Fudul 
c) Hacerül Esved 
d) Darun Nedve

10- Peygamberimizle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
a) Zor durumda olsa bile verdiği sözden dönmezdi 
b) Verdiği söz kendisine zarar verecek olsa da sözünü yerine getirirdi c) Yerine getiremeyeceği sözler verirdi 
d) Düşmanlarına vermiş olduğu sözleri de yerine getirirdi

11- Hudeybiye Antlaşması'ndaki şartlardan biri Mekkelilerden Medine'ye gelip Müslüman olan olursa, onun Mekkelilere geri verilmesiydi. Antlaşma yapıldıktan sonra Mekkeli Ebu Cendel kaçarak Medine'ye gelir. Antlaşmaya göre geri verilmesi gerekmektedir. Herkes çok üzgündür. Hz. Muhammed Ebu Cendel'i çağırıp şöyle der: "Ey Ebu Cendel! Sabret. Biz onlarla bir antlaşma imzaladık. Ona uyacağımıza söz verdik. Verdiğimiz sözden dönmek bize yakışmaz. Allah sana yakında bir yol açacaktır." Bunun üzerine Ebu Cendel Mekke'ye geri gönderilir. 
Bu durum peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir? 
a) İnsanlara değer verdiğini 
b) Danışarak iş yaptığını 
c) Adaletli olduğunu 
d) Sözünde durduğunu

12- Mekke'nin fethinden sonra Müslümanların düşmanlarından Süfyan bin Ümeyye Cidde'ye kaçmıştır. Süfyan'ın arkadaşlarından biri Hz. Muhammed'e gelerek onun hakkında konuşur. Hz. Muhammed Süfyan'ın arkadaşına başındaki sarığını vererek, "Bunu ona ver, bu onun teminatıdır." der. Arkadaşı sarığı Süfyan'a götürür, olanları anlatır, kaçmasına gerek olmadığını söyler. Süfyan geri dönüp Hz. Muhammed'e geldiği zaman, "Bana güvence veriyor musun?" deyince Hz. Muhammed, "Evet veriyorum." Der 
Bu durum peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir? 
a) İnsanlara değer verdiğini 
b) Danışarak iş yaptığını 
c) Cesaretli olduğunu 
d) Sözünde durduğunu

Her şeyi anlayışla karşılardı Başkalarının görüş ve düşüncelerine saygı gösterirdi Kendisinden af dileyen kimse kim olursa olsun onu affederdi 
13- Yukarıda verilen özellikler peygamberimizin hangi özelliğini gösterir? 
a) Hoşgörülü oluşunu 
b) Danışarak iş yaptığını 
c) Hakkı gözetmesini 
d) Sabrını

14- Ebu Cehil'in oğlu İkrime, babası gibi Müslümanlara ve Hz. Muhammed'e karşı en fazla düşmanlık yapanlar arasındaydı. Yaptıkları nedeniyle Mekke'nin fethi sırasında korkup kaçar. Karısı Müslüman olur ve Hz. Muhammed'e gelerek İkrime'nin affını ister. Hz. Muhammed İkrime'yi affeder. İkrime daha sonra gelir ve Müslüman olur. O da İkrime'nin Müslüman olmasına çok sevinir. 
Bu olay peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir? 
a) Danışarak iş yaptığını 
b) Hoşgörülü oluşunu 
c) Sabrını 
d) Cesaretini

15- Peygamberimiz Mekke’yi fethettiğinde Mekkelilerin hepsini affeder. Amcası Hz.Hamza’yı öldüren Vahşiyi ve öldürten Hind ismindeki kadını da affetmiştir. 
Yukarıda verilen özellikler peygamberimizin hangi özelliğini gösterir? 
a) Verdiği sözde durduğunu 
b) Danışarak iş yaptığını 
c) Hoşgörülü oluşunu 
d) Hakkı gözetmesini

16- “Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da bunları seven ol. Beşincisi olma helak olursun.” 
Yukarıda verilen hadise göre aşağıdakilerden hangisi kişinin helak olmasını gerektirecek bir davranıştır? 
a) Bildiğini başkalarıyla paylaşması
 b) Bilmediğini öğrenmek için çaba göstermesi 
c) İlim öğrenen kişilere engel olması 
d) Öğreten ve öğrenenlere destek olması 

   
   
                                                                                                               
  

1. SORU
A)
B)
C)
D)2. SORU
A)
B)
C)
D)


3. SORU
A)
B)
C)
D)4. SORU
A)
B)
C)
D)5. SORU
A)
B)
C)
D)6. SORU
A)
B)
C)
D)7. SORU
A)
B)
C)
D)8. SORU
A)
B)
C)
D)9. SORU
A)
B)
C)
D)10. SORU
A)
B)
C)
D)11. SORU
A)
B)
C)
D)12. SORU
A)
B)
C)
D)13. SORU
A)
B)
C)
D)14. SORU
A)
B)
C)
D)15. SORU
A)
B)
C)
D)16. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top