0


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testler
Peygamberimizin mescidinin yanındaki odalarda kalırlardı Peygamberimizin özel talebesiydiler İhtiyaçlarının karşılanmasıyla, eğitim ve öğretimleriyle peygamberimiz ilgilenirdi 
1- Yukarıda özellikleri verilen kişilere ne ad verilir? 
a) Ensar b) Muhacir c) Ashabı Kehf d) Ashabı Suffe

2- Hz. Muhammed (S.A.V.) Medine’ye misafir olarak gelen Hıristiyan bir gruba Mescid-i Nebevi’nin bir köşesinde kendi dinlerine göre ibadet etmelerine müsaade etmiştir. 
Hz. Muhammed’in bu davranışı O’nun aşağıda sahip olduğu özelliklerinden daha çok hangisinin içerisinde değerlendirilir? 
A) Hoşgörü B) Sabır C) İsmet D) Tebliğ

3- Hz. Muhammed (SAV) bir sözünde “iman ettim de ve sonra dosdoğru ol” diyerek aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? 
A) Salih amelin önemini B) Allah’a iman etmeyi 
C) İnanç davranış ilişkisini D) Yalancılığın kötü olduğunu

4- Hz. Muhammed (SAV) e “Ey bürünüp sarınan kalk ve uyar…” ayeti geldikten sonra Mekkelilere putlara tapmanın yanlış olduğunu çekinmeden açık yüreklilikle ilan etmesi onun aşağıdaki özelliklerinden hangisini yansıtır? 
A) Cesaretini B) Güvenilirliğini C) Cömertliğini D) Adaletin

5- Hz. Muhammed’in “Hiçbiriniz, kendisi için arzu ettiğini, kardeşi için de arzu etmedikçe, gerçekten iman etmiş sayılmaz.” sözü öncelikle aşağıda verilen güzel huylardan hangisini ifade etmektedir? 
A) Edep ve Haya (utanmak)    B) Vefa ve Doğruluk 
C) Dostluk ve Arkadaşlık    D) Şefkat ve Merhamet

6-İlim, müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alır.”“İlim Çin’de de olsa alınız.” 
Yukarıda verilen hadisler peygamberimizin hangi özelliğini gösterir? 
a) Allah’a ibadet ettiğini    b) Güvenilir oluşunu 
c) Hakkı gözetmesini   d) Bilme önem verdiğini

7- ”Ey Müslümanlar, şayet birinize haksız muamelede bulunmuşsam onu ödemeye hazırım. Kimin hakkı varsa işte şahsım işte malım gelsin alsın. 
Hadisinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? 
A)Müslümanları cesaretlendirmek istemesi 
B)Müslümanlara örnek olması 
C)Kul hakkına verdiği önem 
D)Söylediğini kendi hayatında uygulaması

Bir gün peygamberimiz ashabıyla birlikte otururlarken bir cenaze geçer. Peygamberimiz hemen ayağa kalkar. Çevresindekiler, geçen cenazenin Müslüman’a ait olmadığını bir Yahudi cenazesi olduğunu söylerler. Peygamberimiz:” Olsun, bir Yahudi de olsa insandır” diyerek cevap verir. 
8-Bu olay peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir? 
a) Sabrı b) Cesareti c) Sözünde durması d) İnsanlara değer vermesi 

Hz. Muhammed (sav) insanların onurunun kırılmasını istememiştir. Yaşadığı toplumda güçsüz, kimsesiz ve haksızlığa uğrayanların haklarını savunmuştur. Savaş esirlerine iyi davranılmasını istemiş, kadın ve kız çocuklarının aşağılanmasına karşı çıkmıştır. 
9-Yukarıdaki cümlelerde Hz. Muhammed’in daha çok hangi özelliği ön plana çıkarılmıştır. 
A) İnsanlara değer vermesi B) Güvenilir olması 
C) Hoşgörülü olması D) Adaletli olması

10- Peygamberimizin insanlara karşı tutumuyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) Zengin- fakir ayırımı yapmaz 
b) Herkese aynı ölçüde değer verirdi 
c) Tüm insanların eşit olduğunu söylerdi 
d)Sadece inanan insanlara değer verirdi

11- Müslüman, elinden ve dilinden herkesin güvende olduğu kimsedir. Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu hadiste anlatılan Müslüman’a yakışmayacak davranışlardan biridir? 
A) Emanete sahip çıkmak 
B) İnsanlara değer vermek 
C) Başkalarının malını haksız yere almak 
D) Konuştuğu zaman doğruyu söylemek 

12- Mü’minun suresinin 3.ayetinde Müslümanlar için “ Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler” buyrulmaktadır. Bu ayette hedef kitleden asıl istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sağlığımız korumak    
B) İbadetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek 
C) Zamanımızı iyi değerlendirmek 
D) Zararlı alışkanlıklardan uzak durmak

Bir gün Kureyş kabilesinden asil bir kadın hırsızlık yapmıştı. Kadının ceza almaması için Üsame’yi Peygamberimize gönderdiler. Peygamberimiz ise onlara “Allah’a yemin ederim ki kızım Fatıma bile olsa onun da cezasını verirdim.” 

13-Yukarıdaki parçada hangisi vurgulanmıştır? 
A) Aleyhimize dahi olsa adaletli olmalıyız 
B) Asil insanları küçük düşürmemeliyiz 
C) Adalet bazen uygulanmayabilir 
D) Adalet zayıf ve fakirler için geçerlidir

“Bana şunlar hakkında söz verin, ben de size cenneti müjdeleyeyim: — Konuştuğunuz zaman doğru konuşun, — Söz verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getirin, — Size emanet edileni koruyun!” (Hadis-i şerif) 
14- Hz. Muhammed yukarıdaki sözleriyle insanları hangi ahlâkî davranışa yönlendirmektedir? 
A) Güvenilir olmaya. 
B) Adaletli davranmaya 
C) Sabırlı olmaya. 
D) Çalışkan olmaya

I- Allah, peygamberimizi örnek almamızı istemiştir 
II- Peygamberimiz Kurandaki ilkelerin hepsini kendi hayatında uygulamıştır 
III- Peygamberimizi örnek almak demek, Kurana uymak demektir 
15- Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 
a) II ve III b) I ve III c) I ve II d) I, II ve III 

I- Peygamberimizin ahlakı Kuranın övdüğü temiz ahlaktır. 
II- Peygamberimiz sözleri ve davranışlarıyla en güzel modeldir 
III- Peygamberimize uyabildiğimiz ölçüde kazançlı sayılırız 
16- Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 
a) I ve II b) I ve III c) II ve III d) I, II ve III

Hz. Ayşe’ye Peygamberimizin ahlâkının nasıl olduğu sorulduğunda “O’nun ahlâkı Kuran’dı” diye yanıt vermiştir. 
17-Hz. Ayşe’nin bu sözüyle asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Peygamberimizin Kuranı çok okuduğu 
b) Kur’ân’ı hayatına geçirmiş bir insan olduğunu 
c) Peygamberimizin merhametli birisi olduğu 
d) Peygamberimizin ahlak kurallarını önemsediği

Peygamberimizin Mescidini temizleyen fakir, zenci bir kadın vardır. Bir gün Resulullah onu göremeyince nerede olduğunu sorar. Öldüğünü söylerler. Onun ölümüne kimse önem vermemiştir. Resulullah, "Bana haber vermeniz gerekmez miydi?" der ve mezarına gider, iki rekât namaz kılar. Sonra şöyle dua eder: "Allah'ım, bu mezarın içini nurla doldur, benim kıldığım namaz sebebiyle nurlandır." 
18-Bu olay peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir? 
a) Yardım severliliğini b) Cesaretini 
c) Güvenilirliğini d) İnsanlara verdiği değeri 

“Peygamberimizin yanına bir gün bir adam geldi.”Ya Resulallah, cennete girmek için ne yapmam lazım?” diye sordu. Peygamberimiz gelen adama: “namaz kıl” dedi. Ertesi gün başka bir adam geldi:” Ya resulallah cennete girmem için ne yapmam lazım?” diye sordu. Peygamberimiz bu kez :“ anne babana iyilik yap” buyurdu” 
19-Yukarıdaki olaydan çıkarmamız gereken temel sonuç nedir? 
A) Peygamberimiz namaza çok önem vermiştir. 
B) Anne-babasına iyi davranmayan cennete giremez. 
C) Peygamberimiz yanına gelen insanların durumlarına göre cevaplar vermiştir. 
D) Peygamberimiz kafasına göre cevap vermiş insanların kafasını karıştırmıştır.

      
                                                                                                               
  


1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top