0


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testler

1. Özgür olmayan bir kimse Cuma namazından sorumlu değildir. Bu cümleden aşağıdakilerden hangi sonuca ulaşılabilir?
A-) Cuma namazı bazen terk edilebilir 
B-) İnsanlar Cuma namazından sorumludur. 
C-)Yüce Allah insanlara taşıyamayacağı yük yüklemez. 
D-) Cuma namazı farzdır.

2. Toplumumuzda yanlış kader anlayışının bir neticesi olarak bazı yanlış deyimler veya atasözleri oluşmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?

A-) Akacak kan damarda durmaz. 
B-) Kader mahkûmu, kader arkadaşı 
C-) Kaderim buymuş, ne yapayım demek. 
D-) Allah’ın dediği olur.

3. Hz. Muhammed kendisinden para isteyen birine balta satın aldırmış ve ormandan kuru dalları keserek satmasını söylemiştir. Bu kişi de böyle yaparak para kazanmıştır. Hz. Muhammed’in bu kişiye yol göstermesi İslamiyetin daha çok aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi gösterir?

A-) Ormanların önemi 
B-) Zor durumda kalanlara yardım etmek gerektiğini. 
C-) İslam’da çalışmanın önemi. 
D-) İnsanlara yol göstermek gerektiğini.

4. Yüce Allah’ın ezeli bilgisiyle ( geleceği bilmesi) insanın önceden neler yaşayacağını bilmesine ne denir?

A-) Kader B-)Sabır C-) Kaza D-) Erdem

5.“Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.” Allah’a güvenmek demek boş boş beklemek değildir. İnsana düşen elinden geleni yapmak ve gerisini Allah’a bırakmaktır.

Yukarıda bahsedilen her müminde bulunması gereken davranış hangisidir?
A-) Dua B-) Tevekkül C-) Şükür D-) Namaz

6. Bir suç, bir günah işleyip de hapse düşen birisi dese ki:“Ne yapayım kaderim buymuş.” Siz bu kişiye ne cevap verirseniz doğru olur?

A-) Haklısın, kaderinden kaçamazsın. 
B-)Olacağı varmış, olmuş. Senin elinden bir şey gelmez. 
C-)Kaderi suçlayarak sorumluluktan kurtulamazsın. 
D-) Akacak kan damarda durmazmış.

7. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır, sözünü aşağıdaki hangi atasözü en iyi karşılar?

A-) Damlaya damlaya göl olur. 
B-) Sakla samanı gelir zamanı. 
C-) Ağaç yaş iken eğilir. 
D-) Bakarsan bağ olur; bakmazsan dağ olur.

8.Aşağıdakilerden hangisi kadere imanın insana sağladığı faydalar arasında yer almaz?

A)Hürriyetinin bilincine vararak iyi kullanmak
B)Bütün gücüyle dünya için çalışmak
C)Gücünün yettiği her şeyi yapmaya çalışmak
D)Sorumluluklarını unutmadan tercih yapmak

9.Yüce Allah her şeyi biliyor ve yaratıyorsa insanın suçu nedir? 

A) İnsanın hiçbir suçu yoktur. 
B) Allah’ın kendisine verdiği iradeyi kullanırken tercih hatası yapmasıdır. 
C) Yüce Allah’ı tanıyamamasıdır. 
D) Kaza ve kadere inanmamasıdır.

10.Aşırı yorgunluk ve uykusuzluğu olan bir kişi, bu halde araç kullanması sonucunda kaza yapar ve sakat kalır. Böyle bir durumda kişi öncelikle aşağıdaki yasalardan hangisinin gereğini yerine getirmemiştir? 

A) Fiziksel Yasaların    C)Toplumsal Yasaların 
B) Ekonomik Yasaların    D)Biyolojik Yasaların 

11.Dinimiz Müslümanlardan adaletli, doğru, dürüst, sabırlı olmalarını, içki, kumar, zina gibi kötü fiillerden uzak durmalarını istemiştir. Dinimizin bu tür emir ve tavsiyeleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinin içerisinde yer alır?

A) Fiziksel yasalar     B) Toplumsal yasalar   
 C) Siyasal yasalar D) Biyolojik yasalar 

Her şeyin bir sonu vardır. İnsan hayatının da bir sonu vardır. Doğar, büyür, yaşar ve ölür. Bu dünya fanidir. O halde Allah’ın emir ve yasaklarına uygun bir yaşamı benimseyelim. Ahlak kurallarına uyalım. İnsanlara, insan olduğu için değer verelim. Unutmayalım ki kim zerre kadar iyilik yaparsa mükafatını; kim de zerre miktarı kötülük yaparsa ahirette cezasını görecektir.

12-Yukarıdaki paragrafta evrenin yasalarından bahsedilmektedir. Aşağıdaki şıklardan hangisinde bahsedilen yasalar doğru olarak verilmiştir? 
A) Fiziksel- Biyolojik yasalar. B)Toplumsal- Fiziksel yasalar. 
C) Biyolojik- Toplumsal yasalar. D)Biyolojik yasalar

Allah insana akıl ve zeka vermiştir. Ona, neleri yapacağını ve nelerden sakınacağını bildirmiştir. Onu davranışlarından da sorumlu tutmuştur. O halde, insanın kötü olan davranışlarını kaderle bağdaştırması doğru değildir. Bazı insanlar kaderi yanlış anlarlar. Bunlar, “Ne yapayım, kaderim böyleymiş.” Deyip yaptıkları işin sorumluluğunu kabul etmek istemezler. Böyle bir anlayış İslam dininin kader anlayışına uygun değildir. Çünkü Yüce Allah bize irade vermiştir. Örneğin İyilik yapmak istersek iyilik, kötülük yapmak istersek kötülük yaparız. Yaptığımız işlerin de sonucuna ( Ceza ve ödül olarak) katlanırız. 

13-Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? 
A) İnsan dünyada bir tiyatro oyuncusu gibidir, kaderinde ne yazılıysa onu oynar.
B) Kim zerre kadar iyilik yaparsa mükafatını; kim de zerre kadar kötülük yaparsa cezasını görecektir. 
C)“Ne yapayım, kaderim böyleymiş.” demek sorumluluktan kaçmak, sorumluluğu başkasına yüklemektir. 
D) İnsan irade sahibi bir varlıktır. Dolayısıyla yapacağı işlere kendisi karar verir. 

14.Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde inanç ve davranış ilişkisi bir arada verilmiştir?

I. İnançlarımız doğrultusunda davranmalıyız. 
II. Hayatta zorluklar, sabırla aşılabilir.
III. İnsanlara yardımda bulunmalıyız. 
IV. İnanan insan davranışlarında dürüst olur. 
A) I-II B) I-IV C) II-IV D) II-III

15.Allah’ın evrendeki düzen için koyduğu yasalara ne denir?

A)Yaratma    B)Farz    C)Sünnetullah    D)Vacip

16.Kader inancıyla ilgili olarak hangisi yanlıştır?

a)Kaderde yazılan gerçekleşir, insanın sorumluluğu olmaz.  
b)İrade sahibi insan, her yaptığından sorumludur. 
c)Allah’ın tasarrufunda olan kaderden insan sorumlu değildir. 
d)Kaderde olanların gerçekleşmesine ‘kaza’ denir.

17.Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir kader anlayışıdır?

A)Kader Allah’ın ezelde çizdiği bir hayat programıdır 
B)Hayır da ve şer de Allah’tan gelir. 
C)Allah yapacaklarımızı bildiğine göre sorumlu olmayız. 
D)Hayır gördüğümüzde şer, şer gördüğümüzde hayır olabilir.

18. “Eşeğini sağlam kazığa bağla, komşunu hırsız çıkarma” atasözü aşağıdakilerden hangi konuyla ilgilidir.

A) Kader    B)Tevekkül    C) Güven    D) Çalışmak

19.İnsanı diğer canlılardan ayıran önemli özelliklerden biri de seçme ve yapma gücüdür. İnsanda sınırlı da olsa bulunan bu özelliğe ne ad verilir?

A)Külli irade    B) Tevekkül    C) Cüz-i irade    D) Kudret

20.Aşağıdaki ayetlerden hangisi Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnek değildir?

A)Güneş ve ay belli bir hesaba göre hareket eder 
B)O yaratıp şekillendiren ahenk ve düzen verendir 
C)Rahmanın yaratılışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin 
D)Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız ilişki  yoktur
   
                                                                                                           
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top