0


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testler
1. Kaza ve kadere iman imanın altı temel şartından biridir. Buna göre kazanın tanımı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A-İnsanların tevekkül içinde olmalarıdır. 
B-Allah'a güvenmek ve inanmaktır. 
C-İnsanların işledikleri günahlardan pişman olup tövbe etmeleridir. 
D-Allah'ın takdir ettiği şeylerini zamanı gelince gerçekleşmesidir.

2. Kimi insandan kaynaklanarak ortaya çıkan olumsuzlukları insanın kaderi olarak nitelemek ve bunun sonucu olarak da kaderi suçlamak, Kur'an'ın kader anlayışı değildir. Aşağıdakilerden hangisi insandan kaynaklanan bu olumsuzluklardan biri değildir?

A-İhmal 
B-Vurdumduymazlık 
C-Bilgisizlik 
D-Tedbir

3. Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet'in kaza ve kader anlayışına uygundur?

A-Kaza ve kaderde insanın iradesinin hiç bir rolü yoktur. 
B-Kaza ve kader, insanın sorumluluğunun olmadığını gösterir. 
C-İnsanın sorumluluğu alanındaki kaza ve kader Allah tarafından takdir edilirken, insanın iradesi de göz önüne alınmıştır. 
D-Kaza ve kader anlayışında Allah'ın iradesinin hiç bir rolü yoktur.

4. Aşağıdaki ayetlerden hangisi evrendeki fiziksel yasalara örnek olarak gösterilemez?

A-Evet; onun parmak uçlarını dahi derleyip(yeniden) düzene koymaya güç yetirenleriz. (Kıyamet Suresi, 4) 
B-Ve aşılayıcılar olarak rüzgarları gönderdik, böylece gökten su indirdik de sizleri suladık... (Hicr Suresi, 22) 
C-Yeryüzünde, onları sarsmasın diye, sabit dağlar yarattık... (Enbiya Suresi, 31) 
D-Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. İkisi arasında bir engel vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler. (Rahman Suresi, 19-20)

5. Evrenin işleyişinde bellli bir düzen ve ahenk vardır: Canlıların birbirlerine muhtaç olması, bir canlı türünün dengeyi bozacak şekilde çoğalmaması için onun başka bir canlının kontrolüne verilmesi, oksijen ve karbondioksit dengesi vb. Bilim adamları bu düzene eko sistem adını da vermektedir. Kur'ana göre bu sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A-Kaza             B-Sünnetullah            C-Kader    D-Fiziksel yasa

6. Evrendeki düzen ve ahenkten çıkartabileceğimiz sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A-Kur'anın mucizeleri bir bir ortaya çıkmaktadır.  
B-Allah, canlıların büyük bir bölümünü insanın emrine vermekle ona büyük bir sorumluluk vermiştir. 
C-Allah vardır ve birdir ve gücü her şeye yeter. 
D-Allah evreni sebepsiz yere yaratmıştır.

7. İslâmiyet'e göre çalışmakla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A-Helâl kazanç yolunda çalışmak sevaptır. 
B-Haram yiyecek ve içeceklerin ticareti de, yenmesi de haramdır. 
C-Toplumun yararına olan çalışmalar (okul, cami, yol vb...) durduğu sürece o çalışmaları yapanların sevapları da devam eder. 
D-Haram kazancın bu dünyadaki zararları sadece haram kazananı etkiler.

8. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi İslâm inancına aykırıdır?

A-Zenginlik bu dünyadaki imtihan çeşitlerinden biridir. 
B-Zenginlik her durumda insanın yararınadır. 
C-Zenginlerin sorumlu oldukları ibadetleri de fazladır. 
D-Dinimize göre zenginlik kötü değildir; kötü olan insanın cimri olmasıdır.

9. Aşağıdakilerden hangisi hem günah hem de kıyametin küçük belirtisidir?

A-Binaların yükselmesi 
B-Bayan nüfusunun artması 
C-Anneye saygının ve itaatın azalması 
D-Hiçbiri

 10. İslâmiyet'le aşağıdaki ilkelerden hangisi uyuşmaz?

A-İyilik yapmak isteyen kimse o iyiliği yapamasa da bir mükafaat kazanır; o iyiliği yaparsa on katından yediyüz katına kadar mükafaata erişebilir. 
B-Sorumluluk taşıyan hiç kimseye, başkasının sorumluluğu yüklenmez. 
C-İnsan iradesi dışında istemeyerek aklından geçen düşüncelerden de sorumludur. 
D-Allah, kimseye gücünün üstünde bir sorumluluk yüklememiştir.

11. Kadere doğru bir şekilde inanmanın faydalarından değildir?

A-) Başımıza gelen kaza ve belalara karşı sabırlı oluruz 
B-) Başarılarımızdan dolayı övünürüz. 
C-) Elde ettiğimiz başarılardan dolayı kibirlenmeyiz, şükrederiz D-) İyilik yada kötülük karşısında sağduyulu oluruz.

12. Hz. Ömer’in yaşadığı şehirde bulaşıcı, ölümcül veba hastalığı çıkar.Hz. Ömer başka şehre gitmek ister. Bir sahabe:“Ya Ömer Allahın kaderinden mi kaçıyorsun?” der.Hz. Ömer:“Allahın kaderinden yine Allahın kaderine kaçıyorum.” der.Yukarda anlatılan olaya göre çıkarılacak en kapsamlı sonuç hangisidir?

A-) Başımıza gelen herşey kaderimizdir. 
B-) Hz. Ömer’in kader anlayışı yanlıştır. 
C-) O sahabe kaderi doğru yorumlamıştır. 
D-) İnsan kaderinden kaçamaz.

13. Isıtılan metallerin genleşmesi, 

Suyun 100 derecede kaynaması, 
Atılan bir cismin yere düşmesi
Yukarıda hangi yasadan bahsedilmektedir?
A-) Kimyasal B-) Fiziksel C-) Toplumsal D-) Biyolojik

14. Yüce Allah’ın ezeli bilgisiyle( geleceği bilmesiyle) insanın önceden neler yapacağını bilmesi, yazması ve zamanı gelince de insanın bunları yaşamasına ne denir?

A-)Kader   B-)Sabır   C-) Kaza   D-) Şükür

15. Araba kullanan bir insanın; 

I- Arabasının bakımının tam olması 
II- Trafik kurallarına uyması 
III- Şöforun de trafiğe çıkmaya uygun olması ( sarhoş, uykusuz olmaması vs.) sayılan yasalara insan uyduğu zaman trafik kazası büyük ölçüde olmaz. Olsa bile insan sorumlu tutulmaz. Çünkü iradesi dışındadır. 
Bahsedilen yasalar sırasıyla hangisidir?
A-) Biyolojik Fiziksel Bireysel 
B-) Kimyasal Toplumsal Biyolojik 
C-) Bireysel Toplumsal Fiziksel 
D-) Fiziksel Toplumsal Biyolojik

16. İnsan, kendi özgürlük alanı içinde Allah’ın gönderdiği bilgileri dikkate almalıdır. İyi ve güzel olanı yapmalı, kötü ve yanlıştan uzaklaşmalıdır. Yaptığı davranışlarda“Kaderim böyle, ne yapayım.” Anlayışıyla hareket etmemeli, sahip olduğu akıl, irade ve özgürlüğü iyi yönde kullanmalıdır. Çünkü insan, yaptıklarından sorumludur ve bunların karşılığını görecektir. 

Bu parçadan hangisi çıkarılamaz?
A-) İnsan özgürdür ve yaptıklarından sorumludur. 
B-) İnsan kendi tercihini kendisi yapar. Kaderim böyleymiş ne yapayım diyerek Sorumluluktan kurtulamaz. 
C-) İnsanın kaderinde kötülük yapmak varsa, istemese de yapar D-) İnsan Allahın gönderdiği bilgileri dikkate almalıdır.

17. İnsana doğru bir inanışa sahip olması, dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşması için akıl ve iradeye ilaveten neler verilmiştir?

I- Zenginlik    II- Kutsal kitap    III- Peygamberler    IV- Aile
A-) II-III B-)I-IV C-) I-II-III D-) III-IV

18. İnsanın özgürlüğü ile sorumluluğu arasında nasıl bir ilişki vardır?

A-) Özgürlük arttıkça sorumluluk artar. 
B-) Sorumluluk arttıkça özgürlük azalır. 
C-) Özgürlük arttıkça sorumluluk azalır. 
D-) Herhangi bir ilişki yoktur                                                                                                             
  


1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top