0


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testler
“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”
1) İlmi en yüksek rütbe kabul eden dinimiz, bununla aşağıdaki kötülüklerden hangisini önlemeyi hedeflemiştir?
a) Hırsızlık 
b) Düşmanlık 
c) Cehalet 
d) Tembellik

2) Doğru bilgiyle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

a- Doğru bilgi gerçek olmalıdır. 
b- Doğru bilgi güvenilir olmalıdır.
c- Doğru bilgi tahmine dayalı olmalıdır. 
d- Doğru bilgi kesin olmalıdır.

Kur’an-ı Kerim’de Allah; Onlara ‘Allah’ın indirdiğine uyun’ denildiği zaman onlar ‘Hayır! Biz atalarımızı üzerinde bulunduğumuz yolda bulduk’ derler. Ya ataları bir şey anlamamış doğruyu da bulamamış idiyseler? ( Yine de bu kötü davranışları yapacak mısınız?)

3) Aşağıdakilerden hangisi bu ayeti en iyi açıklar?
A) İnsanları değerlendirirken sadece dış görünüşleriyle değerlendirmek hatadır.
B) Örnek aldığımız kişilerin davranışlarını doğru yanlış demeden taklit etmek doğru değildir.
C) İnsan zaman zaman özeleştiri yapabilmeli davranışlarını gözden geçirmelidir.
D) Atalarına saygı duymak insan için bir fazilettir.

Peygamber Efendimiz diş temizliğini misvak denilen çubukla yapardı. Bu konuda peygamberimiz “Misvak kullanmaya devam edin. Çünkü misvak hem ağzın temizliğini yapan hem de Allah’ın razı olacağı bir şeydir” buyurmuştur.

Ali, Peygamberimizin bu hadisini öğrenince, dişlerin misvakla temizlenmesi gerektiğini, diş fırçası kullanmanın doğru olmadığını düşünmüştür.
4) Yukarıdaki olay göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz?
A) Taassup insanı bilgiden uzaklaştırır.
B) Atalarımızdan gördüklerimizi olduğu gibi kabul etmeliyiz.
C) Bilinçsizce taklit insana zarar verir.
D) Bir düşünce, bir inanç araştırmadan kabul edilmemelidir.

5) Aşağıdakilerden hangisi taassubun sonuçlarından biri olamaz?

A) Toplumda barış ve huzurun oluşmasını engeller
B) Toplumun hak ve özgürlüklerinin ortadan kalkmasına neden olur
C) Özgür düşüncenin gelişmesini engeller
D) Farklı düşüncelere karşı hoşgörü ortamını oluşturur

6) Aşağıdakilerden hangisi bilgisiz taklidin sonuçlarından biri olamaz?

A) Körü körüne bir bağlılık oluşturur
B) Zamanla kişinin taassuba düşmesine neden olur
C) Başkalarına karşı hoşgörüsüzlüğü oluşturur
D) Kişinin inancında bilinçli olmasını sağlar

‘Onlar bir kötülük yaptıkları zaman,’Babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti.’derler. De ki: Allah kötülüğü emretmez. Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? ’(A’raf suresi,28.ayet)

7) Yukarıda anlamı verilen ayette, dinimizin yasakladığı ve hoş karşılamadığı davranış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Adaletsiz davranmak 
B-) Taassup (Bağnazlık)
C-) Dedikodu yapmak 
D-) Hırsızlık yapmak

8) Aşağıdakilerden hangi tutum bağnazlık olarak nitelendirilebilir?

A) Yanlış dini inanç ve düşüncelerini değiştirmek
B) Kendinden farklı düşünenlere hoşgörü ile akmak
C) Dini inancından dolayı insanları hor görmek
D) Bütün varlıkları, yaratandan ötürü sevmek

Bir inanışa, bir düşünceye körü körüne, aşırı derecede bağlanıp ondan başkasını düşünmeme; tek doğrunun kendi bildiği olduğunu iddia etme durumuna bağnazlık denir. Kötü bir özellik olan bağnazlıktan kurtulmanın yolu bilgi ve aklı kullanmaktır. Dinimiz de bizi bağnazlıktan uzak durmamız gerektiği noktasında uyarmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de de bu durum “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.” şeklinde açıklanmaktadır.

9) Yukarıda verilen tanım ve açıklama dikkate alındığında aşağıdaki davranışlardan hangisi bağnazlık olur?
A) Bizim gibi düşünmeyen, bizim gibi yaşamayan insanları dışlamak.
B) Dinimizin gereklerini yaşamak ve başkalarını da etkilemeye çalışmak
C) Başkalarının fikirlerine saygı duysak ta kendi görüşümüzü savunmak
D) Farklı düşünceden, farklı dinden olan insanlarla da arkadaşlık yapmak.

10) Bir düşünce ve inanca aşırı derecede bağlanıp başka düşünce ve inanca karşı çıkmaya bağnazlık denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bağnazlığın toplumda yol açacağı bir olumsuzluktur.

A) İnsanın dini duygularını güçlendirmesi
B) Bazı kişilerin öneminin anlaşılması
C) İnsanların araştırma, öğrenme ve sorgulama duygularının kaybolması
D) Farklı inanç ve düşüncelerin de varlığını devam ettirmesi

Dinsel bağnazlık;

I. İnsanlar arasındaki sevgi ve saygıyı yok eder.
II. Toplumdaki barışı ve kardeşliği güçlendirir.
III. Ekonomik gelişmeyi hızlandırır
IV. İnsanlar arasında kin ve düşmanlıkları artırır.
11) Yukarıdaki ifadelerden hangileri dinsel bağnazlığın sonuçlarından değildir?
A) I ve II. 
B) II. Ve III. 
C) I., II. Ve IV. 
D) III: ve IV.

12) Aşağıdakilerden hangisi taassubun özelliklerinden biri değildir?

A) Bir düşünceye körü körüne bağlanmak
B) Bilgisizce hareket etmek
C) Farklı görüşlere değer vermemek
D) Araştırma ve inceleme yapmak.

13) Aşağıda verilenlerden hangisi taassuptan kaynaklanmaktadır?

A) Düşüncelerin serbestçe ifade edilmesi
B) Yapılan hata ve yanlışlıkların terk edilmesi.
C) Din ve mezhep çatışmalarının artması
D) Kültürel zenginlik ve canlılığın artması

14) Taassup nedir?

A) Bilgisizce bir gruba katılmaktır.
B) Bir görüşü bilinçli bir şekilde savunmaktır.
C) Bir konuda görüş bildirmektir.
D) Bir düşünce veya inanca, bağnazca bağlanmaktır.

15) Aşağıdakilerden hangisi bağnaz bir kimseden beklenen davranışlardan biri değildir?

A) Tek bir düşünceye saplanıp kalma
B) Olayları çok yönlü olarak değerlendirebilme
C) Hoşgörülü olmama
D) Başka düşüncede olanlara karşı kin besleme

Bir fikir, bir düşünce, bir görüş veya bir inancın tartışılmadan doğru kabul edilmesi ve inatla körü körüne savunulması "bağnazlık" olarak adlandırılır.

16) Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi bağnazlık olarak değerlendirilir?
A)Arkadaşımızın fikirlerini destekleme
B)Sınıfta konunun tartışılmasını isteme
C)Arkadaşımızdan fikirleri için destek isteme
D)Fikirlerimize karşı çıkanlarla ilişkilerimizi kesme

17) Aşağıdakilerin hangisi dinsel bağnazlığın zararlarından biri değildir?

A) İnsanın doğruyu görmesine engel olur,
B) İnsanı hoşgörüsüz yapar,
C) İnsanlar arasına kin ve nefret tohumları atar,
D) Bir milletin ilerlemesine katkıda bulunur.

18) Aşağıdakilerden hangisi bağnazlığın zararlarından biri değildir?

A) Bağnaz kişi dar düşünceli olur.
B) Bağnaz kişi kendini geliştiremez.
C) Bağnaz kişi kendini iyi savunur.
D) Bağnazlık, toplumda çatışma çıkarır.

19) Bağnazlığı yenmek için aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

A) Herkes kendi düşüncesiyle ilgilenmelidir.
B) İnsanlar, birbirini anlamaya çalışmalıdır.
C) Düşünceler sağlam temellere dayanmalı ve sorgulanabilmelidir.
D) Düşünce özgürlüğü yaygınlaştırılmalıdır.

“ Bağnazlık; bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başkasını düşünmeme durumudur.”

20) Aşağıdakilerden hangisi bağnazlığın sonuçlarından biri değildir?
A) İnsanlar arasında güvensizlik yaratır.
B) Düşünce ve vicdan özgürlüğünün yara almasına sebep olur.
C) Düşünme ve araştırmada kısırlık ortaya çıkarır.
D) Farklı düşüncelere karşı hoşgörü ortamını oluşturur                                                                                                               
  

1. SORU
A)
B)
C)
D)2. SORU
A)
B)
C)
D)
3. SORU
A)
B)
C)
D)4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)8. SORU
A)
B)
C)
D)9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)15. SORU
A)
B)
C)
D)16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top