0


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testler
Akıl, insanı diğer varlıklardan ayıran en belirgin özelliktir. İnsan, akıl sayesinde düşünebilir, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırabilir. İnsan iyi olanı anlama ve onu tercih etme yeteneğine sahiptir. Bu nedenle varlıklar arasında tercihlerinden sorumlu tutulan tek varlık da insandır.
1) Yukarıdaki paragraftan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A-) Aklı olmayanın dini sorumluğu da yoktur
B-) Yaratılan bütün varlıkların belli bir sorumluluğu vardır
C-) Canlılar arasında en ahlaklı varlıklar, insanlardır
D-) Akıl düzeyleri, iyi insan olmak için önemli bir etkendir.

…………… doğru ile yanlışı ayırt edebilme kabiliyetidir. Kur’an ergenlik çağına giren yani doruyla yanlışı ayırabilen her insana ……………….. yüklemiştir. Allah, bilgiye ve bilgili olmaya önem vermiş, bir düşünceye, inanışa körü körüne bağlanmaya yani …………….. karşı çıkmıştır.

2) Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Akıl- irade- bağnazlık 
B) Akıl- sorumluluk- taassub
C) Sorumluluk- taassub- akıl 
D) Akıl- taassub- sorumluluk

“ Aklı olmayanın dini sorumlulukları yoktur” Hadisi Şerif

3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu ifadeyle örtüşür.
A)Akıllı hareket etmemiz gerekmektedir. 
B)Akli dengesi yerinde olmayan davranışlarından sorumlu değildir. 
C)Akıllı olan herkes aynı zamanda dindardır. 
D)Akıllı olan insanın başka hiç bir şeye ihtiyacı yoktur.

4) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Kuran’ı aklımızı kullanarak anlayabiliriz.
B)Allah sadece akıllı olan insanları sorumlu tutar.
C)Sadece akıllı insanlar ibadetleri yerine getirebilirler.
D)Tüm insanlar Allah’ın emir ve yasaklarından sorumludur

5) Akılla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Anlamamızı ve düşünmemizi sağlar.
B)Kendimizi ve çevremizi anlamamızı sağlar 
C)Herhangi bir meseleyi çözmemizi sağlar.
D)Bütün canlıların ortak özelliğidir.

6) İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik nedir?

A-Konuşabilir olmasıdır 
B-Akıllı ve düşünebilir olmasıdır.
C-Aile hayatı kurabilmesidir. 
D-Solunum yapabilmesidir

7) Aşağıdakilerden hangisi akıl nimetinin insana sağladığı faydalardan birisi değildir?

A-İnsan iyiyi – kötüyü akıl sayesinde algılar 
B-Karşılaştığı güçlüklerle mücadele edebilir
C-Kötü Alışkanlıklara başlamasını sağlayabilir.
D-Yaşadığı uygarlığa katkı sağlayabilir.

Yüce Allah insanı en güzel şekilde yaratmıştır. İnsan aklıyla düşünerek hareket eder. Ancak yanlış davranışlarda da bulunabilir. Böyle durumlarda hatasının farkına varıp özür dilemesi gerekir. Bu durum insanı küçük düşürmez.

8) Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) İnsan kusursuz bir varlık değildir.
B) Yapılan yanlışta ısrar etmemek bir erdemdir.
C) Düşünerek hareket eden kişi hiç hata yapmaz
D) Özür dilemek, yapılan hatadan dolayı karşısındakinin gönlünü almaktır.

“İnsan; düşünen, araştıran, sorgulayan bir varlıktır. Kendisinin, ailesinin, canlı ve cansız varlıkların nasıl meydana geldiğini merak eder. Bunlar hakkında bilgi sahibi olmak ister.”

9) Bu durum aşağıdakilerden hangisini doğrulamaktadır?
A)İnsanın akıllı bir varlık olduğunu
B) İnsanın yaratıcılık özelliğini
C)Kâinatta düzenli işleyen bir dengenin olduğunu
D) İnsanın kâinatta olup biten her şeyi bildiğini

İnsanın, çevresinde olan şeyleri inceleme arzusunda olması, Evren nasıl oluşmuştur? İnsan nasıl yaratılmıştır? Bulut, yağmur, rüzgar nasıl oluşmuştur? …vb.

10) soruların cevaplarını merak etmesi onun hangi özelliğinin bir sonucudur?
A) Duygusal bir varlık olmasının
B) Görme ve konuşma özelliğinin
C) Beş duyu organının olmasının
D) Akıllı ve düşünen bir varlık olmasının

Ahmet: Akıl insanı diğer canlılardan farklı kılar

Aslı: Akıl sınırsızdır. Her şeyi algılayabilir
Mehmet: İrademizi akıl sayesinde gerçekleştiririz.
Derya: Özgürce seçimlerinden insan sorumlu olmaz
11) Buna göre kimin ya da kimlerin açıklaması doğrudur?
A) Sadece Ahmet 
B) Mehmet ve Ahmet
C) Ahmet ve Derya 
D) Sadece Aslı

12) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İnsan, özgürlüğü oranında sorumludur.
B) Dini sorumluluğun ön şartı akıldır.
C) Duyularımız ve aklımızla doğruları bulamayız.
D) Bilgisizce taklit, insanı taassuba götürür.

13) Aşağıdakilerden hangisi akılla ilgili doğru bir yargıdır?

A) Dini yükümlülük için akla ihtiyaç yoktur.
B) Akıl her zaman dinle çelişir.
C) Akıl dini sorumluluğun ön şartıdır.
D) Akıl ve dinin birbirine ihtiyacı yoktur.

 Ayşe, 17 yaşında bir lise öğrencisidir.

 Babası Abdullah Bey, geçirdiği iş kazası sonrası bir bacağını kaybettiği için malulen emekli olmuştur.
 Annesi Halime Hanım da iki yıldır şeker hastasıdır ve tedavi görmektedir.
 7 yaşındaki kardeşi Mehmet, ise daha bu yıl okula başlamıştır.
14) Yukarıda verilen bilgilerin ışığında hangisine dinimizde sorumluluk yüklenmemiştir?
A) Ayşe’ye 
B) Abdullah Beye 
C) Halime Hanıma 
D) Mehmet’e

15) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Akla karayı seçmek
B) Akıl yaşta değiş baştadır.
C) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. 
D) Akıl akıldan üstündür.

16) Dini sorumluluğun şartı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Müslüman olmak 
B) Akıllı ve ergen olmak
C) Bir İslam ülkesinde yaşamak 
D) Kur’an-ı Kerim’i bilmek

“ (Resulüm) Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.”

17) Yukarıdaki ayete göre Kuran’ın indirilişinin sebebi nedir?
A) Kuran’ın sadece ibadetlerde okunması
B) İnsanların istediği her şeyi yapabilmesi
C) Herkesin kendi arzusuna göre davranması
D) Aklı olan kişilerin düşünüp öğüt almaları

18) "Bu Kuran, ayetleri üzerinde düşünsünler ve aklı olanlar ders alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek kitaptır.'' Ayetine göre Kur’an’ı göndermesindeki asıl amaç nedir?

A) Ramazan ayında okunsun diye
B) Mezarlık ziyaretlerinde okunsun diye
C) Sadece okunsun ve sevap kazanılsın diye
D) Okunup anlaşılsın ve hayata geçirilsin diye

“ Kuran; hayatın anlamı, yaratılışın amacı ve öldükten sonra yeniden diriliş gibi temel konularda bilgiler verir. Bizlerden bu bilgilerle, değişen ya da gelişen hayat şartlarına uygun çözümler getirmemizi bekler. “

19) Yukarıdaki açıklamaya göre Kuran bizlerden ne istemektedir?
A) Aklımızı kullanarak bilgi üretmemizi
B) Geçimimizi temin ederek kendimizi düşünmemizi
C) Geçmişte oluşturulan çalışmalarla yetinmemizi
D) Karşılaştığımız problemlere kaderdir deyip boyun eğmemizi


                                                                                                               
  1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)19. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top