0


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testler
1- Hac ve umre ibadetinde ortaklaşa yapılması gereken eylemler hangi seçenekte bir arada verilmiştir?
A) Sa’y ve vakfe
B) Tavaf ve sa’y
C) Tavaf ve şeytan taşlama
D) Vakfe ve şeytan taşlama

2- Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği örnek, öğretmenin açıklamasına uygundur?
A)Bir yoksulun giyecek ihtiyacını karşılamak
B)Bayramda huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etmek
C)Hastanede tedavi olan hastaları ziyaret etmek
D) Yoksul ve kimsesiz çocukların barınacağı yurtlar yapmak

Zekat;
•Yoksulların milli servetten yararlanmasını sağlar.
•Zengin ve fakir arasında yakınlaşmayı, karşılıklı sevgi ve saygıyı güçlendirir.
•İnsanın başkalarını düşünme duygularını geliştirir.
3-Burada zekat vermenin topluma sağladığı faydalardan hangisi üzerinde durulmuştur?
A)Milli ekonomiyi düzeltmesi
B)Toplum kurallarının uygulanmasını sağlaması
C)Toplumda servet dengesini sağlaması
D)Toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı kuvvetlendirmesi 

4-Peygamberimizin "Hac Arafat'tır." sözünde önemi vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Vakfe B)Tavaf C) Sa'y D) Zemzem

5-Hac, sembollerle örülü bir ibadettir. Aşağıdakilerden hangisi Hac'da yerine getirilen sembollerden biri değildir? 
A- sa'y 
B- şeytan taşlama 
C- tavaf 
D- namaz 

6-İslam'da zekat ibadeti neyi ifade eder?
A) Zenginlerin mal artırımını.
B) Fakirlerin ihtiyaç sahibi olmasını.
C) Zenginliğin halk arasında paylaşılmasını.
D) Zenginlerin vergi vermesini.

“….. yolculuğa gücü yetenlerin haccetmesi Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır…” (Âli imran, 97)
7-Türkçesi verilen ayet ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) İnsanların Allah’ın emirlerine uymak zorunda olduğu
B) Allah’ın insanlar üzerinde hakkı olduğu
C) Gücü olanların seyahat etmesi gerektiği
D) Hacca gitmenin farz bir ibadet olduğu 

8-Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışınız.” Bu sözde vurgulanmak istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbadet etmenin gerekliliği
B) Ölümün insana yakın olduğu
C) Dünya ve Ahiret işlerine önem verilmesinin gerekliliği
D) Yaşamak için çalışmanın gerekliliği 

9-Hac ibadetinden farklı olarak Umre ibadetinde aşağıdakilerden hangisi vardır? A- Vakfe 
B- Kurban Kesme 
C- Şeytan Taşlama 
D- Sa'y

Zekât veren insanlar hem Tanrı’ya hem de toplumda zor durumda bulunan insanlara karşı görevlerini yapmış olurlar. Zekât ekonomik yönden durumları iyi olan insanların içlerinden gelerek yoksul, düşkün ve borçlu insanlara yardım etmelerine aracılık eder.
10-Buna göre, aşağıdakilerden hangisi zekâtın toplumda yerine getirdiği işlevlerden biri değildir?
A) İnsanlar arasındaki işbirliğini artırması
B) Toplumda dayanışmayı güçlendirmesi
C) Sevgi ve saygının gelişmesini sağlaması
D) Toplumdaki statü farklarını koruması

11-Ali Bey, zekat vermek istemektedir. Dedesi olan, Ahmet Bey'in maddi durumu çok kötüdür. 
Bu durumda aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Ali Bey zekatini kimseye göstermeden dedesine vermelidir.
B) Ali Bey dedesine zekat vermemelidir.
C) Ali Bey zekatini, oğlu aracılığıyla dedesine vermelidir.
D) Ali Bey hiç zekat vermemelidir.

Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimselerin Allah katında ödülleri vardır...”
(Bakara suresi, 262)
“...Sadakaları gizleyerek fakirlere verirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur...” (Bakara suresi, 271)
12-Aşağıdakilerden hangisi, sadakaların nasıl verileceği konusunda bu ayetlerde tavsiye edilen davranışa en yakın örnektir?
A)Bakıma muhtaç, yaşlı, hasta ve kimsesiz insanların kalabileceği darülacezeler yaptırmak
B) Cami avlularına, fakirlerin ihtiyacı kadarını, kimse görmeden alabileceği sadaka taşları yerleştirmek
C) Fakirlere ve düşkünlere ücretsiz yemek dağıtılan aşevleri yaptırmak
D) İnsan hayatını kolaylaştıracak köprüler yaptırmak 

13-İnsanın mahşer günündeki hesap gününü düşündüğü, kendini dünyada iken hesaba çekme fırsatı bulduğu, hayatını gözden geçirerek eksik ve hatalarını düzelterek tamamlama imkanını bulduğu temel ibadet aşağıdakilerden hangisidir? 
A- Hac 
B- Oruç 
C- Kelime-i Şehadet 
D- Zekat

14-Yılın belirli günlerinde dinimizce önemli sayılan Kâbe, Arafat ve çevresindeki kutsal yerlerin ibadet niyetliyle ziyaret edilmesine HAC denir. 
Bu tanımda yer alan belirli günler Hac için hangi ay içerisinde yer almaktadır? 
A- Ramazan 
B- Zilkade 
C- Zilhicce 
D- Muharrem

15-Ahmet Hac'dan döner dönmez arkadaşı Ali'ye burada yerine getirdiği ibadetleri anlatıyordu. Konuşmasının bir yerinde Ali'ye Kabe'nin etrafında 49 şavt gerçekleştirdiğini söylemişti. 
Sizce Ahmet, aşağıdaki hangi ibadeti gerçekleştirdiğini anlatmak için şavt kelimesini kullanmıştır. 
A- Sa'y 
B- Tavaf 
C- Mikat
D- Vakfe 

16-Peygamber Efendimiz, "Beni vefatımdan sonra ziyaret edenler, hayatımda ziyaret etmiş gibidirler." buyurmaktadır. 
Müslümanlar bu sözün mutluluğunu ve sevincini yaşamak için nereye giderler? 
A) Mescid-i Nebevi'ye 
B)Mescid-i Aksa'ya
C) Mescid-i Kuba'ya 
D) Mescid-i Haram'a

17-Gitmeye gücü yetenlerin Kâbe’yi haccetmeleri insanlar üzerinde Allah’ın bir hakkıdır. (Al-i İmran-97) ayeti Hacc’ın dini hükümler içerisinde aşağıdakilerin hangisine girdiğini göstermektedir? 
A- Farz 
B- Sünnet 
C- Müstehab 
D- Mübah

İnsan, hac sırasında Allah’ın kutsal saydığı, peygamberin ve sahabelerini yaşadığı, İslamiyet'i yaymak için mücadele ettiği yerleri görür. Hz. Peygamberin ve yakınlarının mezarlarını ziyaret eder. 
18-Bu durumun insanlar üzerinde aşağıdakilerden hangisine yol açması beklenemez?
A-Peygamberimizin ve sahabelerin çektiği sı-kıntıları hatırlama
B-Peygambere ve sahabelere karşı sevgi hislerinde artma
C-Müslüman olmayanlara karşı kin tutma

D-Manevi huzur ve mutluluk duyma Kurban, toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı artıran, insanları birbirine yakınlaştıran bir ibadettir. 

19-Kurban kesme ibadetinin hangi özelliği bu duruma ortam hazırlar? 
A-Kurbanı yalnızca zenginlerin kesmesi 
B-Kurbanın yılda bir kez kesilmesi 
C-Kesilen kurbanın etinin yenmesi 
D-Kesilen kurbanın etlerinin bir kısmının yok-sullara dağıtılması 

20-İslamın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önem konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) İslam maddi yardımı teşvik eder. 
B) İslam yardımlaşmayı, hem maddi, hem de manevi olarak kabul eder. 
C) İslam'da yardımlaşma zekat, sadaka, fitre gibi isimlerle uygulanır. 
D) İslam'da maddi yardım dışında tardım yoktur.                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top