0


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testler
1- İslam öncesi Hicaz’da mevcut inançlar içerisinde en yaygın olanı hangisidir?
a) Yahudilik
b) Hıristiyanlık
c) Haniflik
d) Puta tapıcılık

2- Hz. Muhammed’in “el Emin” sıfatıyla adlandırılması hususunda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Dedesi tarafından verilmiştir.
b) İslam öncesinde Mekkeliler tarafından verilmiştir.
c) Yahudilerce verilmiştir.
d) Müslümanlarca verilmiştir.

3- İslam için canını veren ilk şehit aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hz. Yasir
b) Hz. Sümeyye
c) Hz. Ali
d) Hz. Osman

4- İslam öncesi dönemde, Arap yarımadasında yaşayan insanlar arasında, puta tapmayı reddeden Allah’ın bir olduğuna inanan insanlar vardı. Bu insanlara ne ad verilirdi?
a) Hıristiyanlar
b) Yahudiler
c) Ecnebiler
d) Hanifler

5- Hz. Peygamber'in aile çevresine (ev halkına) ne denir?
a) Ashabı Kiram
b) Sabikunu İslam
c) Ehli Beyt
d) Ehli Suffe

6- Hz. Muhammed’in babası Abdullah kimin oğludur?
a) Ebu Talip
b) Hz. Ebubekir
c) Abdurrahman
d) Abdulmuttalip

7- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in amcalarından biri değildir?
a) Ebu Cehil
b) Hamza
c) Ebu Talip
d) Ebu Lehep

8- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin gençliğinde yaşadığı olaylardan birisi değildir?
a) Ficar savaşlarına katılması
b) Kendini peygamberliğe adaması
c) Hacerülesved’in yerine konulması olayında hakemlik yapması
d) Kötülüklerden ve taşkınlıklardan uzak durması

9- İslam’ın 10. yılında peygamberimizi derinden üzen olay hangisidir?
a) Peygamberimizin oğlu İbrahim’in ölümü
b) Müslümanların Medine’ye hicreti
c) Hz. Hatice ve Ebu Talip’in ölümleri
d) Taiflilerin kendisine kötü davranması

10- Hz. Muhammed (s.a.v.)’in toplumsal barış için yaptığı aşağıdaki faaliyetlerden hangisi sadece Müslümanlara yöneliktir?
a) Hılful Füdul’da çalışması
b) Kâbe hakemliği
c) Kardeşlik antlaşması
d) Medine vesikası

11- Hz. Muhammed (s.a.v.), İslam’ı yayma çalışmalarında önceliği aşağıdakilerden hangisine vermiştir?
a) Tüm Araplara
b) Bütün insanlığa
c) Kendi kabilesine
d) Yakın akrabalarına ve dostlarına

12- Veda hutbesi ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İlk insan hakları evrensel beyannamesidir.
b) Kadın haklarından söz edilmiştir.
c) 632 yılında okunmuştur.
d) Veda hutbesinin içeriğinin merkezinde ailenin önemi yer alır.

13- Hz. Muhammed (s.a.v.) vefat edince onu aşağıdakilerden hangisi yıkamış ve kefenlemiştir?
a) Hz. Ömer
b) Hz. Ebu Bekir
c) Hz. Ali
d) Hz. Osman

14- Peygamberlik öncesi Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Toplumun kötü sayılan davranışlarından uzak durmuştur.
b) Hiçbir zaman putlara tapmamıştır.
c) Yaşı ilerledikçe, yalnızlıktan ve tefekkürden hoşlanmıştır.
d) Hıra mağarasında insanları kurtarmak için planlar yapmıştır.

15- Aşağıdaki kadınlardan hangisi Hz. Muhammed (s.a.v.)’in sütannesidir?
a) Hz. Halime
b) Hz. Amine
c) Hz. Ümmü Eymen
d) Hz. Hatice

Hz. Muhammed, Medine’ye hicret edince ilk olarak kendisi için bir ev, evin yanına fakir öğrencilerin barınacağı odalar ve bir de cami yaptırmıştır.
16- Buna göre Hz. Muhammed,aşağıdakilerden hangisine öncelik vermemiştir?
a) Eğitim düzeyinin yükseltilmesine
b) Dinî inançlara önem verilmesine
c) Toplumsal dayanışmanın artırılmasına
d) Ticarî ilişkilerin yaygınlaştırılmasına


                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top