0

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testler
1- Türklerin Müslüman oluşlarının tarihçesini anlatan aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Emeviler döneminde devlet yönetiminde söz sahibi oldular
b. Müslümanlarla ilk ciddi temasları Emevilerle olmuştur.
c. Talas savaşında Abbasilerin yanında yer aldılar.
d. Karahanlı Devleti’ni kuranlar İslamiyet’i toplu kabul ettiler.

2- İslam dininin inanç esaslarıyla Türklerin önceki inanışlarının hangisi arasında benzerlik bulunmaz?
a. Peygamber inancı açısından
b. Kahramanlık öğretisi açısından
c. Ahiret inancı açısından
d. Ahlak anlayışı açısından

3- 699 yılında Kufe’de doğdu. Asıl adı Numan b. Sabit’tir. Fıkıh alanındaki görüşleri zamanla bir mezhep halini almıştır. İmam-ı Azam unvanı ile de bilinen Türk âlimi hangisidir.
a. Maturîdi
b. Şafiî
c. Eş’ari
d. Ebu Hanife

4- Eş’ari hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. 40 yaşına kadar Muzetile’nin tesirinde kalmıştır.
b. Ehl-i Sünnet mezhebinin itikadî kollarından birinin kurucusudur.
c. Fikirleri Alaaddin Keykubat döneminde yayılmıştır.
d. Makalat’el İslamiyyin adlı eser ona aittir.

5- Türkistan’da “Hazreti Türkistan” (Türkistan’ın büyüğü) diye bilinen âlim hangisidir?
a. Sultan Veled
b. Hoca Ahmet Yesevî
c. Ahî Evran
d. Yunus Emre

6- Ahilik teşkilatını oluşturan grup aşağıdakilerden hangisidir?
a. Devlet erkanı
b. Şairler
c. Çiftçiler
d. Esnaf

7- Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş aşamasında büyük hizmetleri olan ve yeniçeri ocağının manevi üstadı kabul edilen Türk alim ve mutasavvıfı hangisidir?
a. Hacı Bayram Veli
b. Mevlânâ Celaleddin
c. Hacı Bektaş Veli
d. Ebu Hanife

8- Mevlânâ hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Toplantılarında ney, rebab ve santur gibi müzik aletleri kullandırmıştır.
b. Zamanının maneviyat sultanı olarak bakılmıştır.
c. Şemsi Tebrizi’den etkilenmiştir.
d. Kendisine Sultan’ül ulema da denmiştir.

9- Aşağıdakilerden hangisi İslam Medeniyetine müspet ilimler alanında hizmet eden alimlerden biri değildir?
a. Harezmi
b. Biruni
c. Ali Kuşçu
d. Zemahşeri

10- Müslüman Türkler tarafından geliştirilen ve tüm İslam âlemine yayılan sanat hangisidir?
a. Mimari
b. Minyatür
c. Edebiyat
d. Musiki


                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top