0


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testler
1- Kur'anıkerim hangi halife döneminde çoğaltılmıştır?
a) Hz. Ali
b) Hz. Osman
c) Hz. Ömer
d) Hz. Ebu Bekir

2- Kur’an’ın son ilahi kitap olmasından aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz ?
a) Mesajının evrensel olduğu 
b) Getirdiği hükümlerin kıyamete kadar geçerli olduğu 
c) Kur’an’ın yalnız indirildiği çağa hitap ettiği 
d) Kuran’dan sonra daha ilahi kitap gönderilmeyeceği

3- Kuranıkerim’in ayetlerini etraflıca açıklayan kitaplara ne ad verilir?
a) Tefsir
b) Fıkıh
c) Hadis 
d) Kelam

I. Yüce Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberlere bildirmesine ………. denir.
II. Ayetlerden oluşan ve besmelelerle birbirinden ayrılan bölüme ………………… denir.
III. Kuranıkerim’de sûreleri meydana getiren uzun veya kısa ifadelere ……………..denir.

4- Yukarıda verilen boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

a) Ayet / Sûre / Vahiy
b) Vahiy / Cüz / Sûre
c) Vahiy / Sûre / Ayet
d) Ayet / Sûre / Cüz

5- Zeyd bin Sabit’in Kur'an Tarihine en önemli katkısı nedir?
a) İlk Müslüman olması 
b) Kur'an'ı baştan sona ezberleyen ilk kişi olması
c) Kur’ân-ı Kerim’in bir kitap haline getirilmesinde komisyon başkanı olması 
d) Kur'an ayetlerine duraklar ve okumayı kolaylaştıracak işaretler koyması

6- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın iç düzeni ile ilgili değildir?
a) Âyet
b) Sure
c) Cüz 
d) Tefsir

7- Kuranıkerim’le ilgili aşağıdaki kavramların kapsam bakımından küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
a) Sure – Kur’an – Ayet
b) Ayet – Kur’an – Sure
c) Ayet – Sure – Kur’an
d) Kur’an – Sure – Ayet

8- Aşağıdakilerden hangisi Kuranıkerim’in aşamalar halinde indirilmesinin nedenlerinden biri değildir?
a) Topluca indirilme olanağının bulunamması
b) Kolayca ezberlenebilmesi ve yazılabilmesi
c) Toplumun ihtiyaçlarına ve gündemine uygun olarak indirilmesi
d) Daha iyi anlaşılması

9- Kuranıkerim nerede ve ne zaman indirilmeye başlanmıştır?
a) Medine 610
b) Mekke 623
c) Mekke 622
d) Mekke 610

10- Aşağıda Kur’an hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kur’an da insan doğasına aykırı herhangi bir aşırılık yoktur.
b) Kur’an ilimle ve akılla çatışmaz
c) Kur’an her konuda teferruatlı bilgiler verir.
d) Kur’an’da ilim ve öğrenme tavsiye edilir.

11- Kelime manası, alamet, nişan, mucize ve delil gibi anlamlara gelen terim hangisidir?
a) Vahiy
b) Ayet
c) Sure
d) Tecvit

12- Tecvit Kur’an’ın hangi yönüyle ilgilidir?
a) Yorumuyla
b) Yazılmasıyla
c) Tefsiriyle
d) Okunmasıyla

13- Kur’an’ın karşılıklı olarak okunup dinlenilmesi aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?
a) Hatim               b) Tefsir           c) Meal           d) Mukabele

14- Bütün peygamberler tebliğlerine öncelikle aşağıdakilerin hangisiyle başlamıştır?
a) “Allah’tan başka ilah yoktur” inancı
b) Meleklere iman
c) Kitaplara iman
d) Peygamberlere iman

15- Hz. Muhammed (s.a.v.) “Rükû olmayan dinde hayır yoktur” hadisiyle aşağıdakilerden hangisinin önemine işaret etmiştir?
a) İmanın               b) Düşünmenin
c) Ahlakın                            d) İbadetin

16- İslam’ı anlamada hikmet söylemeyi esas alan mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mevlânâ           b) Yunus Emre
c) Hoca Ahmet Yesevî             d) Hacı Bektaş Veli
                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top