0


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testler
1- Aşağıdakilerden hangisi, insanın bireysel anlamda, sorumluluk sahibi olduğunun delillerinden biri değildir?
a. İradesi     b. Aklı    c. Düşüncesi    d. Konuşması

2- 1776 tarihli anayasalarına; “devletin bir dini olmadığını ve fertlerin din hürriyetlerinin olduğu” ilkesini koyan ülke hangisidir?
a. Osmanlı Devleti   b. Amerika    c. Fransa    d. İngiltere

3- Aşağıdakilerden hangisi Batı dünyasında laikliğin oluşumunu hazırlayan sebeplerden biri değildir?
a. Katolik kilisesinin baskıcı tutumu,
b. Din adamlarının dünyevi hayatın her alanına müdahale etmesi,
c. Dinin bireylerin vicdanlarında yaşatılmaya çalışılması,
d. Reform ve Rönesans hareketlerinin başlaması

4- Aşağıdakilerden hangisi laik devlet için söylenemez?
a. Yasalarını belirlemede halkının inançlarını kıstas alır.
b. Dini bir vicdan meselesi olarak görür.
c. Demokratik, çoğulcu, özgürlükçü bir sistemi benimser.
d. Vatandaşlarının hepsini kanun önünde eşit görür.

5- “…Allah’ın ayetlerini az bir karşılık ile satmayın…” meali verilen ayete göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir?
a. Ticaret yapanların dininin gereklerini yerine getirmesi,
b. Maddi kazanç için dinî değerleri kullanma,
c. Hiçbir maddi karşılık beklemeden dinin öğretimini sağlama,
d. Helal yollardan emeğinin karşılığını alma.

6- Aşağıdakilerden hangisi, devletimizin dinin bir sömürü aracı olarak kullanılmasını engellemek için yapmış olduğu çalışmalar içerisinde yer almaz?
a. Diyanet işleri başkanlığının kurulması,
b. İlahiyat fakültelerinin açılması,
c. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin konulması
d. Yasaların yapımında din alimlerinden olur alması.

7- Aşağıdakilerden hangisi laikliğin kabul edilmesinin bir sonucu değildir?
a. Din ve vicdan hürriyetinin güvence altına alınması
b. Din alanında yazılan eserlerin azalması
c. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi
d. Yasal olarak kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olması

8- “…Bazı kimseler çağdaş olmayı inançsız olmak sanıyorlar. Asıl inançsızlık onların bu inanışıdır. Bu yanlış yorumu yapanların amacı Müslümanların inançsız olanlara esir olmasını istemek değil de nedir?” Atatürk’ün bu sözünden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
a. Bazılarının çağdaş olmayı dinsizlik olarak görmesi
b. Bazılarının çağdaş olmanın yolunu dinsizlikte görmesi
c. Dindarların da pekala çağdaş olabileceği
d. Çağdaş olan dindarların birer esir gibi görülmesi

“Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür,
Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür” (Zilzal suresi, 7-8. ayetler)
9- Yukarıda verilen ayetlerde vurgulanmak istenen asıl düşünce hangisidir?
a. Fert iyi ya da kötü her davranışının karşılığını alır.
b. Zerre miktarı da olsa kötülükten kaçınmalıdır.
c. Herkes gücünün yettiği oranda sorumludur.
d. Yapılan iyilik, gözle görülmelidir.
                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top