0

DÜZİÇİ ELLEK LİSESİ
BİYOLOJİ DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI YOKLAMA SORULARI
Boşluk-Doldurma soruları. Boş kısımlara uygun kelimeleri yazınız.

1. DNA’nın yapısında …………………………….. 
organik bazları ve……………………… şekeri bulunur.
2. Mitokondrinin  iç zar kıvrımlarına ……………… 
içini dolduran sıvıya …………………….  denir.
3. Hücre zarı ile ilgili geçerli olan model 1972 yılında 
Singer (Singır) ve G.Nicholson (Nikılsın) tarafından
    geliştirilmiştir……………………………………………………….. 
olarak bilinir.
4. Bitkilerde klorofili taşıyan, fotosentez yapan 
organele …………………………….. denir.
 5. Endositozda katı moleküllerin yenmesine
 ……………… sıvı moleküllerin içilmesine…………….. 
denir.
6. .Hücrede protein sentezinden sorumlu organel
……………………… dur.
7. Hücrede sil kamçı oluşumundan sorumlu hücre 
iskeleti yapısı …………………….dür.
8. Plastidler; ………………….. , … ………………… , …………….. olmak üzere üç çeşittir.
9.Hücre içi sindirimden sorumlu organel………………………organelidir.
10. Zarla çevrili çekirdeği olmayan hücrelere…………………. Hücre. Zarla çevril çekirdeği olan hücrelere de ……………………… hücreler denir.

 Aşağıdaki kelimeleri uygun tanımlarıyla eşleştiriniz.

(Otoliz, Siller ve Kamçılar , Ökaryot hücre, Stroma, Mikroflament, Hipertonik çözelti, Osmoz, Endositoz, Robert Hooke, Difüzyon)

1…………………………….:Amipte yalancı ayak oluşumunda,   hücre bölünmesi esnasında boğumlanmayı sağlayan  aktin proteinlerinden oluşmuş hücre iskeleti yapısıdır
2…………………………….::  ökaryot hücrenin hareketini sağlayan yapılardır. Bunlar mikrotübül yapılı olmasıyla sentriyollere benzer.
3…………………………….:  Organizmada ölüm ve bazı hastalık durumlarında hücre içi kontrol mekanizması
bozulduğundan lizozom enzimleri serbest kalır ve hücre içeriğini parçalar.
4. ………………….………… Kloroplastın içini dolduran renksiz ara maddedir. adı verilir.
5…………………………….: Hücre zarından geçemeyen büyük moleküllerin koful oluşturularak hücre içine alınmasına denir.
6. …………………………….: : Zarla çevrili çekirdek ve organelleri olan hücrelerdir. Protistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlardan oluşmuştur.
7……………………………..:  1665 yılında ilk kez, İngiliz bilim insanı şişe mantarından kesit alıp mikroskopta incelediğinde boş odacıklar şeklinde yapılar gördü (Resim 1.20.). Hooke bu odacıklara hücre (cellula) adını verdi.
8. ………………………….: Bir çözeltideki çözünen moleküllerin derişimlerinin fazla olduğu ortamdan az olduğu
ortama doğru yayılmasına olayına denir.
9…………………………..: Su moleküllerinin yarı geçirgen zardan çok olduğu yerden az olduğu yere doğru geçişidir. Kısaca suyun difüzyonudur.
10………………………….: Çözelti yoğunluğu hücre yoğunluğundan fazla olan çözelti tipidir.

Kısa cevaplı sorular.
1. Osmotik basınca sebep olan çözelti şekillerinin isimlerini yazınız? Plazmolizi açıklayınız?
2. Pasif ve Aktif taşımanın özelliklerini yazınız?
3. Çekirdeğin kısımlarını yazınız?
4.Ribozom, mitokondri, endoplazmik retikulum, kloroplastın temel görevini bir cümleyle yazınız?
NOT BAREMİ:
 1. Boşluk doldurma tipi sorular her soru 3 (Üç)puandır. Toplam: 30 Puan                                                      
 2.  Tanım eşleştirme her soru 3 (Üç) puandır. Toplam: 30 Puandır.                                                                                                                                                                                    
 3. Kısa cevaplı sorularda her soru 10(On) puandır. Toplam: 40 Puandır.

                                                                                                                                           
BİYOLOJİ DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI YOKLAMA SORULARI CEVAP ANAHTARI
Boşluk-Doldurma soruları. Boş kısımlara uygun kelimeleri yazınız.
1. DNA’nın yapısında  A,T,G,C organik bazları ve Deoksiriboz  şekeri bulunur.
2. Mitokondrinin  iç zar kıvrımlarına KRİSTA  içini dolduran sıvıya  MATRİKS denir.
3. Hücre zarı ile ilgili geçerli olan model 1972 yılında Singer (Singır) ve G.Nicholson (Nikılsın) tarafından
    Geliştirilmiştir AKICI MOZAİK ZAR MODELİ olarak bilinir.
4. Bitkilerde klorofili taşıyan, fotosentez yapan organele KLOROPLAST  denir.
 5. Endositozda katı moleküllerin yenmesine  FAGOSİTOZsıvı moleküllerin içilmesine PİNOSİTOZ denir.
6. .Hücrede protein sentezinden sorumlu organel RİBOZM dur.
7. Hücrede sil kamçı oluşumundan sorumlu hücre iskeleti yapısı  MİKROTÜBÜL dür.
8. Plastidler;  KLOROPLAST, KROMOPLAST, LÖKOPLAST olmak üzere üç çeşittir.
9.Hücre içi sindirimden sorumlu organel LİZOZOM organelidir.
10. Zarla çevrili çekirdeği olmayan hücrelere PROKARYOT  Hücre. Zarla çevril çekirdeği olan hücrelere de ÖKARYOT  hücreler denir.
 Aşağıdaki kelimeleri uygun tanımlarıyla eşleştiriniz.
(Otoliz, Siller ve Kamçılar, Ökaryot hücre, Stroma, Mikroflament, Hipertonik çözelti, Osmoz, Endositoz, Robert Hooke, Difüzyon)
1 Mikroflament:Amipte yalancı ayak oluşumunda,   hücre bölünmesi esnasında boğumlanmayı sağlayan  aktin proteinlerinden oluşmuş hücre iskeleti yapısıdır
2 Siller ve Kamçılar:  ökaryot hücrenin hareketini sağlayan yapılardır. Bunlar mikrotübül yapılı olmasıyla sentriyollere benzer.
3 Otoliz:  Organizmada ölüm ve bazı hastalık durumlarında hücre içi kontrol mekanizması
bozulduğundan lizozom enzimleri serbest kalır ve hücre içeriğini parçalar.
4. Stroma:Kloroplastın içini dolduran renksiz ara maddedir. adı verilir.
5 Endositoz: Hücre zarından geçemeyen büyük moleküllerin koful oluşturularak hücre içine alınmasına denir.
6. Ökaryot hücre : Zarla çevrili çekirdek ve organelleri olan hücrelerdir. Protistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlardan oluşmuştur.
7.Robert Hooke1665 yılında ilk kez, İngiliz bilim insanı şişe mantarından kesit alıp mikroskopta incelediğinde boş odacıklar şeklinde yapılar gördü bu odacıklara hücre (cellula) adını verdi.
8. Difüzyon: Bir çözeltideki çözünen moleküllerin derişimlerinin fazla olduğu ortamdan az olduğu
ortama doğru yayılmasına olayına denir.
9Osmoz: Su moleküllerinin yarı geçirgen zardan çok olduğu yerden az olduğu yere doğru geçişidir. Kısaca suyun difüzyonudur.
10 Hipertonik çözelti: Çözelti yoğunluğu hücre yoğunluğundan fazla olan çözelti tipidir.
Kısa cevaplı sorular.
1. Osmotik basınca sebep olan çözelti şekillerini yazınız. Plazmoliz ?
İzotonik çözelti, hipertonik çözelti, hipotonik çözelti
Plazmoliz: Hücrenin su vererek büzülmesidir.
2. Pasif ve Aktif taşımanın özelliklerini yazınız?
Pasif taşıma
Molekülün çok olduğu yerden az olduğu yere doğru taşınmasıdır. ATP harcanmaz ,Enzim ya da taşıyıcı madde  kullanılmaz.
 Canlılık şart değildir.
Aktif taşıma
Molekülün az olduğu yerden çok olduğu yere doğru taşımasıdır.
ATP harcanır.
Enzim ya da taşıyıcı madde kullanılır.
Canlılık şarttır
Tüm canlılar gerçekleştirir.
3. Çekirdeğin kısımlarını yazınız?
Çekirdek zarı, Çekirdek sıvısı, Çekirdekçik, Kromatin ağ
4.Ribozom, mitokondri, endoplazmik retikulum, kloroplastın temel görevini bir cümleyle yazınız?
Ribozom: Protein sentezler.
Mitokondri: Enerji üretir.
Endoplazmik Retikulum: Hücre içi madde taşınmasını sağlar.
Kloroplast:Fotosentez yapar.
NOT BAREMİ:
 1.Boşluk doldurma tipi sorular her soru 3 (Üç) puandır. Toplam: 30 Puan                                                       
2.Tanım eşleştirme her soru 3 (Üç) puandır. Toplam: 30 Puandır.                                                                                                                                                                                    
 3.Kısa cevaplı sorularda her soru  10 puandır. Toplam: 40 Puandır.               
Yorum Gönder

 
Top