0

1-Aşağıdakilerden hangisi bir tarihçinin yararlanacağı kaynaklardan değildir?
      A)     Yıllıklar     B)Efsaneler     C)Kitabeler   
     D)Fermanlar     E)Gazeteler

2-Aşağıdakilerden hangisi ait olduğu toplum hakkında daha kesin bilgiler verir?
A)     Madeni eşyalar     B) Heykeller    C)Yazılı Belgeler     
D) Mağara resimleri   D) Silahlar

3-Bazı tarihçiler geçmişteki olaylar incelerken dini ve milli duygularla hareket etmişlerdir. Bu tutumun ;
ı-olayların yansız olarak açıklanması
ıı-toplumda milli bir heyecan uyanması
ııı-geçmişte yaşananların bütün yönleriyle aydınlatılması
    durumlarından hangilerini engellediği ileri sürülebilir ?
A) Yalnız I         B)   Yalnız II      C) Yalnız III       D) I ve III        E) I,II ve III

4-Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin araştırma yaptığı konular arasında gösterilemez ?
A) Savaşlar ve barışlar    B) Devletler arası ilişkiler     
C) Ekonomik gelişmeler   D) Siyasi olaylar E )iklim değişiklikleri

5-Tarihi olayların özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez ?
A) Geçmişte meydana gelmiştir.      B) Yalnızca yazılı belgelerle açıklanır  
C) Belirli bir kanunu ve kuralı yoktur
D) Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi vardır.     
E) Bulunan belgeler mevcut bilgileri değiştirebilir.

6-Aşağıda verilenlerden hangisi tarihin mekana göre sınıflandırmasına örnektir ?
A) Türkiye Tarihi      B) Hukuk Tarihi       C) Sanat Tarihi       
D) Yakın Çağ Tarihi       E)  Tıp Tarihi
7-Aşağıdakilerden hangisi bir olayın tarih araştırmalarına konu olabilmesi için taşıması gerekli özelliklerden biri olarak gösterilemez?
A) Geçtiği yer bilinmeli   B) Yaşandığı zaman bilinmeli    
C) Neden-sonuç ilişkisi olmalı 
 D) İnsanlar arasındaki ilişkilerin sonucu olmalı      
E) Milattan sonra yaşanmış olmalı

8- Tarihe yardımcı bilimlerden bazıları ve inceleme konuları şunlardır;
- Etnografya; Toplumların özkültürleri
- Nümizmatik; Eski paralar
- Paleografya; Eski yazılar
Bu bilim dallarından yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi ile ilgili sonuçlar ortaya konamaz?
A) Ekonomik yapı   B) Kültürel gelişmişlik   C) Coğrafi konum    
D) Kullanılan yazının türü  E) Ticaret yapılıp-yapılmadığı

9- Yazının icadı insanlık tarihi için çok önemli bir gelişmedir.
Aşağıdakilerden hangisi, yazının kullanılmasının ortaya çıkardığı sonuçlardan biri olamaz?
A) Tarih devirlerine geçişin başlaması 
B) Toplumsal gelişmelerin hız kazanması 
C) Edebi metinlere rastlanması
D) Tarih öncesi dönemlerin daha uzun sürmesi  
E) Tarihi olayların yazılı belgelere dayalı olarak açıklanması

10-Tarihi çağlara ayırmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Takvimin başlangıcını belirlemek 
B)Tarihe yardımcı bilimlerden yararlanmak
C)Tarihi olayları önemine göre sıralamak   
D) toplumları birbirinden ayırt etmek
E) Tarihi olayların incelenmesini kolaylaştırmak. 

AŞAĞIDA VERİLEN BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ ?               
11- Ay yılı esaslı ilk takvimi………………….. ,Güneş yılı esaslı ilk takvimi ise ………………………. ,bulmuşlardır.
12- Kitabeler, takvimler,hatıralar mektuplar,………………………….. kaynaklardır.
13-Hayat içerisinde tek tek meydana gelen değişmelere………………………denir.
14-Elde edilen verilerin yeterli olup olmadığını kontrol edilmesine …………………………denir.
15-………………………….tarihi olayların zamanının belirlenmesinde ve sıralanmasında tarihe yardımcı olur.
AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLERİN DOĞRU VEYA YANLIŞ OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİNİZ?
16- (    ) Tarihi olayların belirli bir kanunu olduğundan olayların oluşumu birbirine benzemektedir.
17- (    )Tarih biliminde doğru sonuçlara ulaşmak için deney ve gözlem yöntemleri kullanılır..
18- (    )Türk Tarih Kurumu 1931 yılında Atatürk tarafından kurdurulmuştur.
19- (    )Tarihi olayların yerinin incelenmesine yardımcı bilime coğrafya denir.
20- (    )Miladi takvim ay yılı esasına göre hazırlanmıştır.

NOT: HER SORU 5 PUANDIR SÜRE  1 DERS SAATİDİR 
CEVAP ANAHTARI
1-E 2-C 3-D 4-E 5-B 6-A 7-E 8-C 9-D 10-E
11- SÜMER-MISIR
12-YAZILI
13-OLAY
14-TAHLİL
15-KRONOLOJİ
16-Y
17-Y
18-D
19-D

20-Y
Yorum Gönder

 
Top