0

Tarih I. Dersi II.Dönem I.Yazılı Sınavı Soruları

1-Anadolu Selçukluları Kösedağ yenilgisi ile dağılma dönemine girmiştir. Aşağıdaki olaylardan hangisi bu dönemde gerçekleşmemiştir?
a-Anadolu’da siyasi birliğin bozulması
b-Moğollara karşı Memlüklerden yardım istenmesi
c-Baba İshak Ayaklanması
d-Anadolu’da  Moğol egemenliği
e-Karamanoğulları’nın Anadolu’da Türkçe’yi resmi dil ilan etmesi

2-Kırım Hanlığı – Kazan Hanlığı gibi devletler aşağıdakilerden hangisinin  parçalanmasıyla ortaya çıkmıştır?
a-Kubilay Hanlığı  b-Timurlular  c-İlhanlılar d-Altınorda Hanlığı   e-Cengiz Devleti

3-Türk tarihinde ilk defa denizaşırı sefer yapan Türk hükümdarı kimdir?
a-I.Gıyasettin Keyhüsrev  b-Süleyman Şah
c-I.Mesut  d-I.Alaettin Keykubat  e-I.Kılıç Arslan

4-Aşağıdaki beyliklerin hangisi Karadeniz’de kurulmamıştır?
a-Pervaneoğulları            b-Candaroğulları
c-İsfendiyaroğulları        d-Taceddinoğulları
                  e-Germiyanğulları
5-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir?
a-Danişmentliler  b-Karesioğulları  c-Çaka Bey
     d-İnançoğulları         e-Sökmenliler

6-Hindistan’da kurulan son Türk devleti hangisidir?
a-Gazneliler  b-Safeviler  c-Babürlüler  d-Gurlular e-Selçuklular

7-Türklerin aşağıdaki devletlerden hangisiyle mücadeleleri Haçlı Seferlerine neden olmuştur?
a-Fransa  b-Macaristan  c-Rusya  d-Bizans  e-Roma

8-Türkiye Selçuklu Devleti  Gerileme Dönemine hangi hükümdarı ile girdi?
a-İzzeddin  Keykavus  b-I.Gıyasettin Keyhüsrev
c-Sadettin Köpek     d-Alaeddin Keykubat
                e-II.Gıyasettin Keyhüsrev

9-Anadolu Selçuklukları Antalya ve Sinop’u alarak hangi yönden zenginleştiler?
a-Tarım  b-Hayvancılık c-Ticaret d-Kültür e-Eğitim

10-Türkiye Selçuklu Devleti’nin ilk başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
a-Konya  b-Balıkesir  c-İzmir  d-İznik  e-Erzurum

11-Aşağıdakilerden hangisi Timurlular ile ilgili doğru bir bilgidir?
a-Osmanlılar ile Otlukbeli  Savaşını yaptılar
b-İngilizlerin sömürgesi oldular ve yıkıldılar
c-Altınorda Hanlığını yıkarak,Ruslar’ın güneye inmesine neden oldular
d-Anadolu Türk biliğini sağladılar
e-Karakoyunlular tarafından yıkıldılar

12-Aşağıdakilerden hangisi  Azerbeycan Hanlıklarından biri değildir?
a-Bakü  b-Gence  c-Hive  d-Karabağ  e-Şirvan

13-Anadolu Beylikleri içinde denizcilikteki başarılarıyla ön plana çıkmış,Gazi Umur Bey gibi önemli bir denizci yetiştirmiş beylik hangisidir?
a-Aydınoğulları  b-Menteşeoğulları  c-Çaka Bey d-Karesioğulları      e-Saruhanoğulları

14-Anadolu’yu yurt edinmek amaçlı ilk akınları hangi Türkler yapmıştır?
a-Sibirler   b-Avrupa Hunları      c-Uygurlar     d-Oğuzlar e-Yaka Türkmenleri

15-Haçlı Seferlerinin sonuçlarından hangisi Avrupa’da  kültürel hayatın gelişmesinde en fazla etkisi olmuştur?
a-Türklerin ilerleyişinin durdurulması
b-Mutlak krallıkların güçlenmesi
c-Doğu-Batı ticaretinin gelişmesi
d-Matbaa ve kağıdın kullanılmaya başlanması
e-Barutun ateşli silahlarda kullanılması

16-Moğol Devleti parçalandıktan sonra  Türkistan’da kurulan devlet hangisidir?
a-Kubilay  b-İlhanlılar  c-Altınorda  d-Çağataylılar e-Kırım Hanlığı
17-Özbeklerle Kırgızların karışması hangi Türk topluluğunu ortaya çıkarmıştır?
a-Kazaklar  b-Azeriler  c-Altaylar  d-Babürlüler  e-Türkmenler
18-Türkçe’nin Farsça’dan üstün olduğunu kanıtlamak amacıyla yazılan “Muhakemetü’l-Lügateyn” kimin eseridir?
a-Ali Kuşçu  b-Hüseyin Baykara  c-Ali Şir Nevai  d-Reşidüddin  e-Uluğ Bey

19-Aşağıdaki savaşlardan hangisi Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu ispatlamıştır?
a-Dandanakan       b-Pasinler     c-Malazgirt   d-Yassıçimen       e-Miryokefalon

20-Aşağıdaki beyliklerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
a-Germiyanoğulları  b-Eretna  c-Karamanoğulları  d-Hamitoğulları  e-Eşrefoğulları

Her sorunun doğru cevabı 5 puandır
Yorum Gönder

 
Top