0

9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Öğrenci Ders kitabı Cevapları, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, 8.Sınıf Ekoyay Yayınları Matematik sayfa 12 Ders kitabı Cevapları, Ekoyay Yayınları 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Cevap Anahtarı çöz, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Ekoyay
* Not: Cevap Kağıtları, Çözdüğünüz Soruları Kontrol Etmeniz Amacıyla Eklenmiştir.

9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayıncılık Öğrenci Ders kitabı Cevapları, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayıncılık Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, 8.Sınıf Ekoyay Yayınları Matematik Kitabı Cevapları, Ekoyay Yayıncılık 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Cevap Anahtarı çöz, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Ekoyay 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Öğrenci Ders kitabı Cevapları, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay yayıncılık Ders kitabı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, 8.Sınıf Ekoyay yayıncılık Matematik Ders kitabı Cevapları, Ekoyay yayıncılık 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayıncılık Ders kitabı Cevap Anahtarı çöz, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayinlari Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Ekoyay 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayıncılık Öğrenci Ders kitabı Cevapları, Ekoyay Yayınları 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Cevap Anahtarı, Ekoyay Yayınları Matematik Ders kitabı, Ekoyay Yayınları 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, Ekoyay Yayınları 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Cevapları, Ekoyay  Yayıncılık 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Ekoyay YayınlarıCevap Anahtarı çöz, Ekoyay Yayınları 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Ekoyay
9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevapları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 80 ve diğer Ders kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz. 
SAYFA 69
1. “Cenge Giderken” şiirinin teması ile Mehmet Emin Yurdakul’un hayatı ve şiirin yazıldığı dö­nem arasında paralellikler kurmaya çalışınız. Ulaştığınız sonuçları aşağıya yazınız
Şiirin teması kahramanlıktır.Şiir Kurtuluş savaşı öncesi başlayan Milli edebiyat dönemi şiiridir.Mehmet Emin Yurdakul da milli edebiyat döneminin önemli şahsiyetlerinden biridir.Bu dönemde edebiyatımızda Türkçülük fikir akımı öncülüğünde sade bir dille kahramanlık,Anadolu ve Türklük temalı şiirler sade bir dille yazılmıştır.Dolayısıyla böyle bir zihniyete sahip olan bu dönemde M.Emin YURDAKUL bu şiiri yazmıştır. 


2-Cenge Giderken” şiirini yorumlayarak metnin yazıldığı dönemdeki şiir anlayışıyla karşılaş­tırınız. Sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.
EK BİLGİ:
Mehmet Emin Yurdakul, “Anadolu’dan Bir Ses yahut Cenge Giderken” adlı şiirini, 1897′de Türk-Yunan Savaşı üzerine yazar. Bu şiir, Selanik’te Asır gazetesinde yayımlanır ve büyük ilgi görür. Şair, vatan için milletimizin yapması gereken fedakarlığı dile getirir ve milli bilinci uyandırma amacını güder. Türkçülük akımının etkisinin yoğun olarak görüldüğü bu şiirde, Türk evladının vatanının kulu olduğu ve ne pahasına olursa olsun onu koruması gerektiği vurgulanıyor. Mehmet Emin, bu şiirinde de milli şuur ve heyecanı ön plana alır. edebiyatfatihi.net Döneminin ülke şartları onu bu tarz şiir yazmaya zorlar adeta. “Dönemin kozmopolit aydınlarına Ben Bir Türküm diye seslenen www.edebiyatfatihi.net  Milli Şair, yüzyıllarca ilgisizlikten bir köşeye çekilmiş olan sessiz çoğunluğun gür bir sedası oluyordu” 

1-Etkinlik: Bir arkadaşınız sınıfa daha önce getirdiğiniz şiirleri karışık olarak ve şair ismi söy­lemeden okusun. Hangi şiirin hangi şaire ait olduğunu belirlemeye çalışınız. Tahminlerinizi sebep­leriyle birlikte sözlü olarak ifade ediniz.

Arif Nihat Asya’nın Bayrak şiirini sınıfınıza götürebilirsiniz.
SAYFA 72
DEĞERLENDİRME


A.Aşağıdaki soruyu sözlü olarak cevaplayınız.

Okuduğunuz bir şiirin hangi şiir geleneğine ait olduğunu belirlerken neleri ölçüt alırsınız?

Nazım şeklini kullanılan nazım birimini,kullanılan ölçüyü dil anlayışını dikkate alabiliriz.

• Şiirde yapıyı oluşturan birimlerin özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

Dizelerden meydana gelmesi,dize sayılarının eşit olması,dize sonlarında uyaklar bulunması, aynı tema etrafında bir araya gelmesi birimlerin ortak özellikleri olarak sayılabilir.

Her canlıya Hak, layık olan cevheri verdi,
Tırtıl iki diş bulsa eğer ormanı yerdi!
Şayet kediler haftada bir uçabilse 
Dünyada bütün serçelerin nesli biterdi...

Bekir Sıtkı ERDOĞAN

• Yukarıdaki dörtlüğün teması nedir?

Şiirin teması İLAHİ DENGE • Söyleyiş tarzı, uyak, redif, iç uyak, aliterasyon ve asonans gibi ses benzerliklerinin şiirdeki işlevleri nelerdir? Açıklayınız.

Şiirde ahengi oluşturan unsurlardır.• Bir şiirin her okunduğunda yeni ve farklı anlam değerleri kazanmasının sebepleri neler olabilir?

Şiir metinlerinin çok anlamlı olması,şiirinin anlamının okuyucunun o anki ruhsal durumuna yaşantılarına ve zihniyetine göre değişmesidir.B.Aşağıdaki cümlede boş bırakılan noktalı yeri uygun ifadeyle doldurunuz.

• Şiirde ses ve anlam kaynaşmasından oluşan birimler temayı oluşturur. Şiirdeki bu tema­ya ANA DUYGU denir.

• Şiirde kelimelerin kendi anlamları dışında kullanılmalarıyla kazandıkları anlam değer­lerine YAN veya MECAZ ANLAM denir.

• Bir sözcüğü benzetme amacı gütmeden başka bir sözcük yerine kullanarak yapılan söz

Sanatına MECAZ-I MÜRSEL(AD AKTARMASI)denir.

C. Aşağıdaki cümIelerde yer alan bilgilerin doğru olup olmadığını beIirleyerek uygun se­çeneği işaretleyiniz.

• Şiirler, yazıldıkları dönemin sosyal, siyasal ve kültürel hayatından izler taşır.D (X) (Y)

• Şiirin yapı özellikleri edebî dönemlere göre değişmez. Doğru ( ) - Yanlış (X )

• Şiirde işlenen temanın şairle ve yazıldığı dönemle ilişkisi vardır. Doğru (X ) - Yanlış ( )

• Şiirde birimler belli bir düşünce ve duygu etrafında birleşir. Doğru (X ) - Yanlış ( )

• Kelimelerin günlük kullanımındaki anlamlarının sınırlı olmasından dolayı şairler imgeye

başvururlar. Doğru (X ) - Yanlış ( )

• Şiirde ahenk; ses akışı, söyleyiş, ritim, ölçü ve her türlü ses benzerliğiyle sağlanır.Doğru ( X) - Yanlış ( )

• Şiirde her dönemin kendine özgü bir ses ve ritim anlayışı vardır. Doğru ( X) - Yanlış ( )
Şiir geleneği, daha önce yaşamış şairlerin eserleriyle oluşur. Doğru (X) - Yanlış ( )

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruyu cevaplayınız.
1. Şiir öylesine bir dilsel düzenlemedir ki sözcüklerden biri çıkarılır ya da birinin yeri değiş­tirilirse şiirin tüm büyüsü bozulur.
Bu cümlede anlatılmak istenenle aşağıdakilerden hangisi arasında anlamca yakınlık yoktur?

A) Şiirde her sözcük bulunduğu yerde güzeldir.
B) Sözcük, şiirin en önemli ögesidir.
C) Şiirde dil, kendine özgü bir biçimde kullanılır.
D) Şiirin dili, seçilen imgelerin çeşitliliğiyle zenginleşir.
E)Şiirin güzelliği, sözcüklerin birbirleriyle uyumundan gelir
DOĞRU CEVAP:D

Yorum Gönder

 
Top