0

9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Öğrenci Ders kitabı Cevapları, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, 8.Sınıf Ekoyay Yayınları Matematik sayfa 12 Ders kitabı Cevapları, Ekoyay Yayınları 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Cevap Anahtarı çöz, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Ekoyay
* Not: Cevap Kağıtları, Çözdüğünüz Soruları Kontrol Etmeniz Amacıyla Eklenmiştir.

9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayıncılık Öğrenci Ders kitabı Cevapları, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayıncılık Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, 8.Sınıf Ekoyay Yayınları Matematik Kitabı Cevapları, Ekoyay Yayıncılık 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Cevap Anahtarı çöz, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Ekoyay 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Öğrenci Ders kitabı Cevapları, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay yayıncılık Ders kitabı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, 8.Sınıf Ekoyay yayıncılık Matematik Ders kitabı Cevapları, Ekoyay yayıncılık 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayıncılık Ders kitabı Cevap Anahtarı çöz, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayinlari Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Ekoyay 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayıncılık Öğrenci Ders kitabı Cevapları, Ekoyay Yayınları 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Cevap Anahtarı, Ekoyay Yayınları Matematik Ders kitabı, Ekoyay Yayınları 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, Ekoyay Yayınları 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Cevapları, Ekoyay  Yayıncılık 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Ekoyay YayınlarıCevap Anahtarı çöz, Ekoyay Yayınları 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Ekoyay
9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevapları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 80 ve diğer Ders kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz. 
SAYFA 76 
6-“İlahi” adlı metindeki “Ben yanaram dün ü günü”, “Aşkun zencirini üzem” ve “Gün geçtik­çe artar odum” ifadelerini anlam ve gerçeklik bakımından inceleyiniz. Ulaştığınız sonuçları söz­lü olarak ifade ediniz. 
Şair Allah sevgisini, Allah'tan ayrı olmanın acısını,Allah'a kavuşma arzusunu mecazlı bir dille ve yer yer imgelere başvurarak anlatmış, duygularını od(ateş) zincir, yanmak gibi ifadelerle somutlaştırmaya çalışmıştır.www.edebiyatfatihi.net (ŞİMDİ EDEBİYAT ÇOK NET :)


7-Yunus Emre’nin hayat hikâyesiyle şiirlerinde işlediği düşünce ve duyguları arasında nasıl bir ilişki kuruyorsunuz? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz. 
Yunus Emre tam anlamıyla ALLAH aşkıyla yanıp tutuşan büyük bir mutasavvıftır.Hacı Bektaşi Veli’nin yönlendirmesiyle Tapduk Emre’nin tekkesine girmiştir. Onun öğrencisi olmuştur. O tekkede dünyevi birtakım arzu ve isteklerinden kurtulmuş ve sadece Allah’a ulaşma arzusuyla ibadet etmiştir. edebiyatfatihi.net şimdi edebiyat çok net Böylece de tasavvuf düşüncesinin etkin olarak öğretildiği bu tekkede nefsinin isteklerinden kurtulmuştur. Tabii ki yaşadığı bu hayat ve dünya görüşü şiirlerine yansımıştır. 

8-“İlahi” adIı metin ile 69. sayfada yer alan “Cenge Giderken” adlı metni aynı ses tonuyla okumak mı yoksa şiirlerdeki ahenk ve anlam ilişkisine dikkat ederek okumak mı daha etkili olur? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Vurgu ve tonlama şiirin temasına göre değişir. Yani kahramanlık temalı bir şiir ile lirik bir tarza sahip olan ilahiler aynı ses tonuyla okunamaz. 


Etkinlik: Ahmet Yesevi ve Eşrefoğlu Rumî’nin şiirleri ile Yunus Emre’nin şiirlerinde ortak ke­lime ve kavramları tespit ediniz. Bu kelime ve kavramlar şiirlerde hangi düşüncelerin ifadesinde bir araç olarak kullanılmışlardır? Benzer düşüncelerden hareketle şiirlerin Türk şiir geleneğinde­ki yerini belirleyiniz. 

‘’Aşkın odu, âşıklar, Aşk zincirin’’ ifadeleri kullanılan ortak ifadelerdir .Bu ifadeler tasavvuf düşüncesinin ifadesinde kullanılan ifadelerdir. Bu şiirler edebiyatımızın halk şiiri geleneğinin tekke -tasavvuf şiiri geleneğine bağlıdır. 

9-Yukarıdaki 4. metinde şairin vurguladığı dünya görüşünü yorumlayınız. 
İlim sahibi olmanın önemine değinmektedir. İnsanın ancak ilim sahibi olursa ilahi hakikate
ulaşabileceğini anlatmaya çalışmaktadır. 


SAYFA 77
10-Bâkî’nin “Gazel”inin son beytindeki düşüncelerden hareketle şiire hâkim olan zihniyeti sözlü olarak ifade ediniz.
Son beyitte malın mülkün geçici olduğu asıl zenginliğin öldükten sonra söylediği güzel sözlerle anılmak olduğu anlatılmaktadır.www.edebiyatfatihi.netBaki dönemindeki şekilci, meselelerin ve bu arada dinin iç yüzünü kavramaktan uzak kişi dönemindeki kişileri eleştirmektedir.Ayrıca şiirin Divan  edebiyatı geleneğini yansıtan beyitlerle kurulması,aruz ölçüsüyle, Arapça ve Farsça kelimelerle yüklü imgeli,sanatlı bir dille ve gazel  nazım biçimiyle yazılması dönemin sanat anlayışını yansıtmaktadır.
      11- Gazel” adlı metni ahenk ve yapı unsurları bakımından inceleyiniz. Ulaştığınız sonuçları aşağıdaki tabloya yazınız.
  
Ahenk Unsurları

Ölçü
ARUZ
Uyak
âd: zengin uyak (uzun harflerin iki ses kabul edildiğini unutmayınız)
Redif
"umuz" sesleri
Sese dayalı edebî sanatlar

ALİTERASYON(D) VE ASONASLAR(A-E)
Yapı Unsurları


Nazım birimi
beyit
Nazım birimi sayısı

Uyak şeması
aa/ba/ca/da/ea/fa
Tema
dünyanın geçiciliği

12-Gazeldeki bilmediğiniz kelimelerin altını çiziniz. Kelimelerin anlamlarını bilmemenizin sebeplerini açıklayınız.
 Fermân-ı aşka cân ile var inkiyâdumuz        Bu kelimeler Arapça ve Farça olduğundan anlamlarını bilmiyoruz.
Hükm-i kazâya zerre kadar yok inâdumuz

Baş eğmezüz edânîye dünyâ-yı dûn içün
Allaha’dur tevekkülümüz i’timâdumuz

Biz müttekâ-yı zerkeş-i câha tayanmazuz
Hakk’un kemâl-i lütfunadır istinâdumuz

Zühd ü salâha eylemezüz ilticâ hele
Tutdı egerçi âlem-i kevni fesâdumuz

Meyden safâ-yı bâtın-ı humdur garaz hemân
 Erbâb-ı zâhir anlayamazlar murâdumuz

Minnet Hudâ’ya devlet-i dünyâ fenâ bulur
 Bâkî kalur sahife-i âlemde adumuz

13-Yukarıdaki 5. metnin sizde uyandırdığı duyguları, şiirin günümüz Türkçesine aktarılmış açıklamasını da dikkate alarak yorumlayınız. Şairin şiire yüklediği anlamların dışında şiirden ye­ni anlamlar çıkarmaya çalışınız. Ulaştığınız bu anlamları sözlü olarak ifade ediniz.

 Şair  şekilci  ve meselelerin iç yüzünü kavramaktan uzak kişileri eleştirmektedir.
14-“İlahi” adlı metin ile 5. metinlerden birini ezberlemek isteseydiniz hangi şiiri tercih eder­diniz? Yaptığınız tercihte şiirleri anlamanızın etkisinin olup olmadığını sözlü olarak ifade ediniz.
İlahi metnini tercih ederdik.Çünkü anlaşılması kolay olduğundan ezberlemesi de kolaylaşacaktır.Arapça ve Farsça kelime sayısı ilahilerde yok denecek kadar azdır.
Yorum Gönder

 
Top