0

Kur’an-ı Kerim’in kitap hâline getirilmesi ve çoğaltılmasıyla ilgili bilgi toplayınız.

Kuran-ı Kerim’in Kitap Haline Getirilmesi

Hz. Muhammed’in ölümün­den hemen sonra, İslâm dininden dö­nenlerin görülmesi ve bunun birden bi­re çığ gibi büyümesi, ordu içinde öle­nlerin, savaşlarda şehit olan hafız sahabelerin olması, halife Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer’i bu konuda önlem almaya gö­türdü.

Bu dönemde, Kuran’ın tamamı yazıla­rak mushaf oluşturanların elindeki sayfaları, belli bir sıraya göre düzenlenmiş değildi. Sonunda Ömer’in ısrarı ile Ebubekir de Kuran toplanması ve bir kitap haline getirilmesine razı oldu. Bunun için önce Zeyd bin Sabit’ten bu görevin yerine getirilmesini istediler. Zeyd bin Sabit, başlangıçta kaygılandıysa da, Hz. Ömer durumu anlatması sonucu razı oldu. Önce ellerinde Ku­ran metinleri yazılı olan tüm Müslü­manlardan bunlar istendi. Ayrıca bu metinlerin doğrudan Peygamber’in ağ­zından yazıldığına ilişkin, iki de şahit getirmelerini koşul koştu. Titiz bir ça­lışmadan sonra, Kuran metinleri bir­leştirildi. Hazırlanan Kuran nüshası Halife Ebubekir’e teslim edildi. Ondan sonra da Ömer’e geçti. Hz. Ömer’in ölümünden sonra kızı Hafsa’da kaldı.

Kuran-ı Kerim’in Çoğaltılması

Hz. Ömer, Şam’a Filistin’e ve civar bölgelere Kuran’ı ezbere bilen Müslü­manları gönderdi. Mekke ve Medine dışına çıkıldıkça, Arapçanın yeni ve değişik lehçeleriyle karşılaşılıyordu. Değişik bölgedeki halklar, kendi leh­çelerinde Kuran’ı okuyorlardı. Bu du­rum, İslâm dinini ve Kuran’ı iyi bilen Müslümanları kaygıya düşürüyordu. Sonunda Halife Osman döneminde bu kaygıyı gidermek için, Kuran nüshala­rının çoğaltılmasına karar verildi. Baş­ta Zeyd bin Sabit olmak üzere, dört ki­şilik bir komisyon kuruldu. Komisyon önce Hafsa’da bulunan Kuran nüshası­nı alarak bunun doğrultusunda Kuran nüshalarını çoğalttılar. Kaynaklar bu sırada çoğaltılan Kuran nüshalarının sayısını beş ya da yedi olarak belirtir­ler. Bunlardan Mekke’ye, Kûfe’ye, Basra’ya, Şam’a gönderildi, öteki de Medine’de, yani halifelik merkezinde kaldı. Daha sonra bu mushafların me­tinlerine uymayan başka mushafların yakılması kararlaştırıldı. Hz. Osman döneminde yazdırılan Kuran nüshaları zamanla kayboldu. Ancak onlardan pek çok nüshalar çoğaltıldığı için, Ku­ran üzerinde herhangi bir yanlışlık ya­pılmadan günümüze kadar geldi.
Yorum Gönder

 
Top