0

Temel Dini Bilgiler Dersi Online Testleri
1)   Allah’ın  Birliğine  İnanıp  Ona  Ortak  Koşmamak, Yalnızca  O’na  Kulluk  Edip,  Sadece  Ondan  Yardım  Dilemek Anlamına  Gelen  Kelime  Aşağıdakilerden  Hangisidir?
A) Ahiret   B) Tevhid   C) Fıtrat   D) Nübüvvet
2) .……… insanın doğuştan getirdiği Allah’a inanma ve bağlanma ihtiyacını ifade eden bir kavramdır. Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
a) Tevhid  b) Adalet  c) İnsan  d) Fıtrat
3) “Ey imanedenler! Hep birlikte barış (İslam) içinde olun. Sakın ………. Peşinden gitmeyin. Çünkü o, apaçık düşmanınızdır.”
Ayeti Kerimede ki boşluğa hangi kelime gelmelidir?
A)İnsanların   B) Cinlerin   C)Meleklerin  D) Şeytanın
4) İslam dini dünyada insan hayatı için büyük anlamlar ifade eden beş değerin korunmasını amaçlar.Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden değildir?
A)   Din   B)   Can   C)    Akıl   D)   Tabu
5) “Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver.”  Yine bir başka ayette de “Allah’ın sana verdiği imkânlar içinde ahiret mutluluğunu kazanmaya çalış, fakat dünyadan da nasibini unutma.” (Kasas s,77. ayet.) Bu konuda Hz. Muhammed de şöyle buyurmuştur: “Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalış, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış! ”Hadisi Şerif
Yukarıdaki ayet ve hadislerde anlatılmak istenen nedir?
A) Sadece ahiret için çalışmalıyız     B)Sadece dünya için çalışmalıyız
C) Ahiret içinde dünya içinde çalışmalıyız    D) Kendimiz için çalışmalıyız.

6) Hz. Muhammed ’e güvenilir bir insan olmasından dolayı ne ad verilmiştir?
a)Rasülullah   b)Muhammed’ül-Emin   c)Hatemün Nebi   d) Habibullah
7) İslamın bilime önem verdiğini aşağıdaki ayetlerden hangisi ile anlıyoruz?
a) Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?
b) Allah temizlenenleri sever.
c) Hamd Alemlerin Rabbı olan Allahadır.
d) Allah sabredenlerle beraberdir.

8) Aşağıdakilerden hangisi vahyin kelime anlamlarından değildir?
A)hızlı ve gizli işaret etmek     B) gizlice söz söylemek,
C) ilham      D)Yüksek sesle konuşmak

9) Aşağıdakilerden hangisi Kuranı Kerim’in diğer isimlerinden değildir.
A)   el-Furkân   B)   el –Mesânî   C)   Hamd   D)   Hüdâ
10) ..………….. insanları akıl ve iradeleriyle dünyada iyiliğe, ahirette de mutluluğa götürmeyi amaçlayan yoldur, ilahi kurallar bütünüdür. Boş bırakılan yere ne gelmelidir?
a) Bilim   b) Akıl   c) Din   d) İman

11) Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın üzerinde durduğu ilkelerden biri değildir?
a) Tevhid   b)Peygamberlik   c) Mevlit   d) Ahiret
12) Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerden değildir?
a)İslam   b)Yahudilik   c)Mecusilik   d)Hristiyanlık
13).………… Allah’ın Cebrail (a.s.) vasıtasıyla peygamberlerine ilettiği emir ve yasaklar bütünüdür. Boş bırakılan yere ne getirilmelidir?
a) Vahiy   b) Akıl   c) Tevhid   d) Cennet

14) Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir düşüncedir?
a) İnsan aklıyla düşünür, iyiyi kötüden ayırt edebilir.
b) Akıl vahye göre sınırlı bilgiler içerir.
c) İslam dini insanın yaratılışına en uygun dindir.
d) İbadetle ilgili konuları kendi aklımızla bulabiliriz.

15) Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin üzerinde durduğu belli başlı ilkelerdendir?
a) İnançla ilgili konular   b)İbadetlerle ilgili konular
c) Ahlakla ilgili konular    d) Hepsi

16)Aşğıdakilerden hangisi İslam Dininin evrensel özelliklerinden değildir?
A)İslam, hükümleri tüm zamanlar için geçerli olan bir dindir.
B) İslam’ın kuralları belirli bir bölge (Asya –Afrika) için geçerlidir
C) İslam’ın kuralları dünyanın her yerinde yaşayan insanlar için geçerlidir
D)İslam tüm insanlara gönderilmesidir 
   
                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top