0


 1. Sevr Antlaşmasıʼnın maddelerini düşündüğünüzde Lozanʼda imzalanan barış antlaşmasının maddeleri neler olmalıdır?
 2. Tevhiditedrisatʼın eğitim sistemimize katkıları neler olmuştur?
 3. Atatürkʼün çok partili yönetime geçmek istemesinin temel nedenleri nelerdir?
 4. Bir ülkede eğitim birliğinin olması, tüm okulların bir bakanlık tarafından yönetilmesi neden önemlidir?
 5. Cumhuriyetʼin ilanının demokrasiye geçişte nasıl bir katkısı olmuştur?
 6. Bir şehrin başkent olması için sizce hangi özelliklerin var olması gerekir?
 7. Kurtuluş Savaşı yıllarında ülkemizin durumunu konu alan eserlerin verilmesi neden önemlidir?
 8. Tekâlifimilliye Emirlerinin yayınlanma amacı nedir?
 9. Mudanya Ateşkes Antlaşması TBMMʼye ve ülkemize neler kazandırmıştır?
 10. Sakarya Meydan Muharebesi neden Kurtuluş Savaşıʼnda bir dönüm noktasıdır?
 11. Türk ordusunun Kütahya – Eskişehir muharebelerinden sonra Sakaryaʼnın doğusuna çekilmesinin sebepleri nelerdir?
 12. Kurtuluş Savaşıʼnda Sovyetler Birliği TBMMʼyi hangi sebeplerle desteklemiştir?
 13. Londra Konferansıʼnda TBMM ile İtilaf Devletleri arasında antlaşma imzalanamamasının sebebi nedir?
 14. Halkımızın birlik ve berberlik içerisinde hareket etmesinin Kurtuluş Savaşıʼnın kazanılması üzerinde etkisini açıklayınız.
 15. 19. yüzyıl sonlarında Ermenilerin Osmanlı Devletiʼne karşı ayaklanmalarının sebebi nedir?
 16. Mustafa Kemalʼin I. Dünya Savaşıʼnda görev aldığı cephelerde başarılı olmasını onun hangi özellikleri ile açıklarsınız
 17. Mustafa Kemalʼin İttihat ve Terakki Cemiyetinden ayrılmasının sebepleri nelerdir?
 18. Mustafa Kemalʼin gençlik yıllarından itibaren ülkenin kurtuluşu için düşünceler üretmesinin sebebi nedir?
 19. Ankaraʼnın hangi özellikleri başkent olarak belirlenmesinde etkili olmuştur?
 20. Saltanatın kaldırılmasının temel gerekçesi nedir?
 21. TBMM Hükûmetiʼnin konferansın İzmirʼde yapılmasını istemesinin sebebi ne olabilir?
 22. Farklı siyasi partilerin kurulması demokrasi açısından neden önemlidir?
 23. Mustafa Kemal “Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” sözüyle ne ifade etmek istemiştir?
 24. Mustafa Kemal dönemindeki çok partili siyasi hayata geçişin gerçekleşmemesi ne gibi gerekçelerle bağlantılı olabilir?
 25. İtilaf Devletlerinin Lozan Barış Görüşmelerine TBMM Hükûmetiʼnin yanında İstanbul Hükûmetiʼni de davet etmelerinin sebebi nedir?
 26. Cumhuriyetin ilanının gerekçeleri nelerdir?
 27. Şeyh Sait isyanının ülke içinde yol açtığı sorunlar nelerdir?
 28. Millî egemenlik ifadesinden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız
 29. Millî egemenlik ile saltanat bir arada olabilir mi? Açıklayınız.
 30. Çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri neden başarısız olmuştur?
 31. Mustafa Kemalʼe İzmirʼde suikast girişiminde bulunulmasının sebebi nedir?
 32. Medreselerin kapatılmasının gerekçeleri nelerdir?
 33. Harf inkılabının sonuçları neler olmuştur?
 34. Mustafa Kemal tarih çalışmalarına neden önem vermiştir?
 35. Mustafa Kemalʼin ekonomik kalkınmaya önem vermesinin sebebi nedir?
 36. Ekonomide neden devletçilik ilkesi uygulanmıştır?
 37. Atatürk döneminde tarımı geliştirmek için neler yapılmıştır?
 38. Soyadı Kanunuʼnun kabulünün sebepleri nelerdir?
 39. Atatürk Nutuk adlı eserini hangi amaçla kaleme almıştır?
Yorum Gönder

 
Top