0

Kamu güvenliği ve kamu sağlığının tehdit edildiği bir durumda bazı temel haklarımızda sınırlama yapılabilir. Bu durumlar neler olabilir?

Anayasanın 13. maddesine göre temel hak ve hürriyetler; özlerine dokunulmaksızın (2001 yılı anayasa değişikliği) anayasanın ilgili maddelerindeki özel sebeplere bağlı olarak kanunla sınırlanabilir.
Yabancılar için, temel hak ve özgürlükler, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir.
Temel hak ve hürriyetler sadece sıkıyönetim veya olağanüstü hal değil; olağan dönemlerde ve de savaş ve seferberlik halinde de sınırlandırılabilir.

Ayrıca savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.

Temel Hak Ve Özgürlükler Hangi Durumlarda Kısıtlanır?
1-)Savaş hali
2-)Seferberlik
3-)Sıkı yönetim
4-)Olan üstü hal

5-)Kamu Sağlığı ve güvenliği
Yorum Gönder

 
Top