0

2015-2016 MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI 

MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI ,MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI ,MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI (yeni baskıya göre güncel)
3.Metin

ATATÜRK, SANAT VE EDEBİYAT
Dünya tarihine baktığımızda, ulusların geleceğini yönlendiren bütün büyük liderlerin sanat ve edebiyata karşı yakın ilgilerine, hatta bu alandaki uğraşlarına tanık oluruz. Ama şurası bir gerçek ki sanatın gerekliliğine  inanan ve bu bilinçte olan tüm önderlerin düşğnce yapılarında demokrat ve ilerici nitelikler taşıdığnı görürüz. Sanatın temelinde var olan isnan sevgisine (insancıllığa), hoşgörüye, yaatma özgürlüğüne büyük önem veren bu önderler; sanatın gerekliliğine inanırlarken santçının da toplum içindeki saygınlığını ve önemini özdeyiş(vecize) niteliğindeki sözlerle yeri geldiğinde her zaman vurgulamışlardır.
www.edebiyatfatihi.net
                Bir toplumun manevi yapısının mimarı olan sanatçılar için dünya tarihinde belki de en güzel, en gönendirici sözleri Atatürk söylemiştir: “Efendiler! Hayatta her şey olabilirsiniz; mebus, bakan, hatta cumhurbaşkanı… ama sanatçı olamazsınız.” Sanatçının değeri, saygınlığı, önemi ancak bu kadar anlatılabilirdi…

Ne var ki Atatürk; sanatı, edebiyatı bireyci zevklerin, ilgilerin bir aracı olarak hiçbir zaman düşünmemiştir; onu, hayatla bağdaştırmış ve toplum için yararlı olan bir sanatın önemli üzerinde durmuştur. “Bir ulus sanattan ve sanatçıdan yoksunsa tam bir hayata sahip olamaz.” Sözlerinde sanatın, sanatçının “hayat ve toplum” için var olduğunu vurgular. Atatürk, bu yargılar doğrultusunda Namık Kemal ve Tevfik Fikret gibi toplum sorunlarını işleyen sanatçılara sevgi duymuş, onları hayranlıkla, ilgiyle okumuştur. Sadi Borak Atatürk ve Edebiyat adlı yapıtında ; “Mustafa Kemal, Fikret’in “Sis”, “Ferda”, hatta “Zangoç” adlı şiirlerini okutup, dinlerken her kez, koymak bilmez bir tat ve haz duyuyordu.” Diye yazar.

Kuşkusuz, Atatürk sadece edebiyata değil, (Cumhuriyet’i kurduktan sonra) güzel sanatların her türlüsüne önem vermiş, ulus ve toplum için bunların gerekliliğini her konuşmasında dile getirmiştir. En büyük özelliği de konuşmalarını sözde bırakmamış, kurduğu halkevlerini birer sanat ve kültür merkezi hâline getirmişti.

Mehmet Yaşar BİLEN

Sonra Yazı Vardı

10-Atatürk, Sanat ve Edebiyat isimli metinden hareketle Atatürk’ün edebiyata yaklaşımını tespit ederek defterinize yazınız.

Atatürk’ün, Sanat ve Edebiyat metninde edebiyata yaklaşımını: “Edebiyatı bireyci zevklerin, ilgilerin bir aracı olarak hiçbir zaman düşünmemiştir; onu hayatla bağdaştırmış ve toplum için yararlı olan bir sanatın önemi üzerinde durmuştur. İfadeleriyle özetleyebiliriz.

11-Yukarıdaki metinde Atatürk’ün güzel sanatlara verdiği önemi gösteren ifadeleri bulunuz. Bu ifadeleri Atatürkçü düşünceden hareketle açıklayınız.Atatürk’ün güzel sanatlara verdiği önemi gösteren ifadeler:

“Efendiler! Hayatta her şey olabilirsiniz, mebus, bakan, hatta cumhurbaşkanı… ama sanatçı olamazsınız.”, Bir ulus sanat ve sanatçıdan yoksunsa tam bir hayata sahip olamaz.” İfadeleri atatürk’ün güzel sanatlara verdiği önemi göstermektedir. Bu ifadeleri Atatürkçü düşüncenin ınkılapçı yapısıyla açıklayabiliriz. Atatürk ülkemizin her alanda kalkınmasını istemiştir. Bunu da yaparken sanatçılara çok iş düştüğünü belirtmiştir.


12-Shakespaere dendiğinde İngiltere; Goethe ve Bach dendiğinde Almanya; Dante, Da Vinci ve Michelengelo dendiğinde İtalya; Puşkin, Dostoyevski ve Çaykovski dendiğinde Rusya; Sadi ve Hâfız dendiğinde İran; Cervantes ve Picasso dendiğinde İspanya; Chopin dendiğinde ise Polonya akla gelir. Bu durum milletlerin tanınmasında hangi etmenlerin ön plana çıktığını gösterir? Niçin? Sözlü olarak ifade ediniz.

Buradan da anlaşıldığı üzere bir milleti dünya çapında tanıtan o milletin sanatçılarıdır. Bir millet sanatçısına ne kadar değer verirse, dünya da o nispette tanınacaktır. Sanatçıda eserinde evrensel konuları işleyerek her milletin ilgisini çekecektir. Burada anılan sanatçılar eserlerinde evrenselliği yakalamış, toplumunda yeterli ilgiyi görmüş, bu sayede dünya çapında tanınır hale gelmiştir.


ANLAMA YORUMLAMA
1-Yukarıdaki resimler hangi sanat dalları ile ilgilidir? Bu sanat dallarının kullandıkları malzemeleri resimlerin altındaki noktalı yerlere yazınız. Edebiyat hangi malzemeleri kullanır? Sözlü olarak ifade ediniz.

1-Tiyatro-Dekor 2-mimari-Taş 3-Müzik-Ses 4-Resim-Çizgi ve renk

Edebiyatın malzemesi dildir.

2-İlginizi çeken bir sanat dalı var mıdır? Bu sanat dalının ilginizi çekme sebebini sözlü olarak ifade ediniz. 
Sizin duygularınıza hitap eden bir sanat dalının özelliklerini belirleyiniz. Bunu seçerken seçiminizde etkili olan unsurları belirlemeyi unutmayınız.


3- Mermerden mutfak tezgâhı yapan usta ile mermeri heykele dönüştüren heykeltıraşın yaptıkları arasında ne fark vardır? Sözlü olarak ifade ediniz.
Mermerden mutfak tezgâhı yapan kişiye zaatkâr, mermerden heykel yapan kişiye ise sanatkâr denir. Her insan mermerden mutfak tezgahı yapmasını öğrenebilir; ama her insan mermerden heykel yapmasını öğrenemez. Mutfak tezgahı yapan kişi bu işi para kazanmak için yapar, yaptığı iş de sadece mutfak tezgahı işlevi görür. Sanatkar ise yaptığı işin içine duygularını, hislerini vb. katarak her kesin bu eserden farklı anlamlar çıkarmasını sağlar.

4-Bir ressam sokağın başında durmuş, oranın resmini çiziyormuş. Mahalledeki çocuklar çizilen resme bakıp “Meğer bizim sokağımız ne güzelmiş!” demişler. Çocukların bu sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sözlü olarak ifade ediniz.
Sanatçı her kesin göremediğini gören kişidir. Burada da sanatçı herkesin göremediği ayrıntıları ortaya koymuştur. Bunu yaparken de kendi duygu ve düşüncelerini de işin içine katmıştır. Bu yönüyle sokak yeniden hayat bulmuştur. İşte çocukların hayret ettiği nokta ressamın hislerini koyarak yeniden şekillendirdiği bu noktadır.

5-“Yüksek uygarlığın merdiveni sanattır.” Atatürk’ün bu sözüyle ilgili düşüncelerinizi defterinize 

 Bir medeniyetin gelişmişlik düzeyi sanatıyla doğru orantılıdır. Sanat milletin estetik zevk anlayışının dışı yansıyan şeklidir. Sanatsever insanlar duyarlı insanlardır. Duyarlı insanlardan oluşan bir millet uyar millettir. Sanatın gelişmesi beraberinde kültür seviyesinin yükselmesini sağlayacaktır. Bu özellik milletin fertlerini de ister istemez etkileyecektir. Bu yüzden sanata sahip çıkan milletler uygarlık yolunda ilerliyor demektir.
Yorum Gönder

 
Top