0

A)     İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde yer alan insan hak ve hüviyetlerinden görsellere uygun olanları  yazınız.
(12 puan)
 Hak  - Temel Haklar  -  anne karnında  - sağlık hakkı - Dilekçe hakkı -  60 gün -  konut dokunulmazlığı hakkı  - seçme ve seçilme hakkı  -  yaşama hakkı  -  değerli
  A-  Aşağıdaki cümleleri, kutudaki kelimelerden uygun olanıyla doldurunuz.(20 puan )
1.  ……………………………………. olmadan diğer haklar kullanılamaz.
2.  ………………………………………. bireysel bir hak olup oy kullanma hakkı olarak ifade edilir.
3.    Dilekçe hakkı gereği dilekçelere…………………………….. içerisinde cevap verilmek zorundadır.
4.    Hakim kararı olmadan kimsenin konutuna onun izni olmadan girilememesine………………………………………………………………. denir.
5.    …………………………………………….. hak arama özgürlüğünün bir şeklidir.
6.    Kişinin herhangi bir şey üzerinde, tartışmasız ve herkes tarafından kabul edilmiş yetkisine………………………. denir.
7.    ……………………………………………. Kişinin insan gibi yaşayabilmesi için gerekli olan öncelikli haklardır.
8.    Yaşama hakkı ………………………………………………………… başlar.
9.    Her insan sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için …………………………………………. dan faydalanır.
10.   İnsan çeşitli özellikleri bakımında diğer canlılardan ayrıldığı için ………………………………….. bir varlıktır.

B)      Aşağıda verilen kavram haritasında verilen boşlukları tamamlayınız. (6*3= 18 puan)
C)      Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevap seçeneğini işaretleyiniz.( 10*5=50 puan)
1. “Yaşama hakkı olmadan diğer haklar kullanılamaz. Yaşama hakkı ………………   başlar” Cümlesi aşağıdakiseçeneklerden hangisi ile tamamlanmalıdır?
  A. 18 yaşından          B. 7 yaşından        C. anne karnında       D. doğumdan itibaren

2.      İnsanı diğer canlılardan ayırt eden en temel özelliği sizce nedir?
  A. Su İhtiyacı   B. Yaşlanmak     C. Dinlenmek    D. Akıl ve vicdan sahibi olmak
 
3. Yandaki görselde anlatılmak istenilen hangi hak ve hürriyettir?   
        A. Eğitim hakkı                     B. Sağlık hakkı
        C. Özel yaşamın gizliliği hakkı     D. Çalışma hakkı

4. Yandaki görselde anlatılmak istenilen hangi hak ve hürriyettir?   
           A. Eğitim hakkı                 B. Seçme seçilme hakkı
           C. Mülkiyet edinme hakkı      D. Seyahat etme hakkı

5. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948’de kabul edilen Bildirgenin adı nedir?
  A. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi    B. Çalışma Yaşamı Temel İlkeler Bildirgesi
     C. Hasta Hakları Bildirgesi             D. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bildirgesi

6.  “Tunç 10 yaşında olmasına rağmen çöplükten hurda toplamakta ve okuma yazma bilmiyordu.”  Bu cümleye göre Tunç aşağıdaki hangi haklardan yoksun bırakılmıştır?
I.   Eğitim hakkı   II. Sağlık hakkı  III. Seyahat hakkı  IV. Yurttaşlık hakkı
      A. I, III,  IV    B. I, II      C. II, III, IV    D. I, II, III, IV
7. “ Vatandaşlar istek ve şikayetlerini ……… yoluyla ilgili kuruluşlara bildirir. …………….hakkı arama özgürlüğünün bir şeklidir.” …….. ile belirtilen hak hangisidir?
  A. Seyahat    B. Sosyal yaşama katılma   C. Eğitim    D. Dilekçe

8.   
     Aşağıdakilerden hangisi görsellerde anlatılmak istene hak ve hürriyetlerden olamaz?
 A. Sağlık hakkı  B. Düşünme hakkı  C. Meslek seçme hakkı  D. Sosyal yaşama katılma hakkı
9. “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, ………….. yaşın altında olanları çocuk olarak
        tanımlamakla başlamaktadır.”   ……………. İle belirtilen aşağıdakilerden hangisidir?
  A. On iki           B. Yedi          C. On beş         D. On sekiz

10.   “Temel hakları güvence altına almak, korumak, kullanılmasını sağlamak ve geliştirmek kimin sorumluluğundadır?

A. Annenin   B. Devletin  C. Bireyin  D. Babanın
Yorum Gönder

 
Top