0

{A}Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
                                                                (15*3=45 Puan)
“Allah (c.c.) insanlara, emir ve yasaklarını elçileri aracılığı ile bildirmiştir.”
1- Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Allah’ın insanlara gönderdiği elçilere verilen isimlerden birisi değildir?
a) Peygamber      b)Veli          c) Nebi            d) Resul

2- Peygamber kavramı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)Peygamberler vahiyleri insanlara bildirmekle görevlidirler.
b) Haber getiren, mesaj taşıyan, elçi anlamına gelir.
c) Peygamberler herkesi Allah a iman ettirmek mecburiyetindedirler.
d) İnsanlara örnek olmakla görevlidirler.

3- Suhuflarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Kitapçık şeklindeki kutsal kitaplardır.
b) Suhufların toplamı 500 sayfadır.
c) Hiçbiri günümüze kadar gelememiştir.
d) Dört peygambere suhuf verilmiştir.

                “Peygamberlerin hepsi, aynı hedeflere ulaşmak, aynı amaçları gerçekleştirmek için çaba göstermişlerdir.”
4- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin bildirdiği ortak ilkelerden birisi değildir?
a) Allah’ın bir olduğu                            b) Ahiretin varlığı
c) Dürüst olmak                                    d) Hile yapmak

5- Peygamberlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?
a)  Çalışarak peygamber olmuşlardır.
b)  Allah’tan vahiy getirmişlerdir.
c)  Vahyi insanlara ulaştırmışlardır.
d)  İnsanlara örnek olmuşlardır.

6- Peygamberler ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İlk Peygamber ve ilk İnsan Hz. Âdem’dir.
b) Allah her topluma peygamber göndermiştir.
c) Son Peygamber Hz. Muhammed’dir.
d) Allah’ın gönderdiği toplam Peygamber sayısı 25’tir.

 7- İlk peygamber ve son peygamber hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir.
a) Hz.Hud - Hz. Âdem
b) Hz. İbrahim – Hz. Musa
c) Hz. Âdem - Hz. Muhammed
d) Hz. Âdem - Hz. Nuh

“Eğer, yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşanlar melekler olsaydı elbette onlara gökten Peygamber olarak bir melek gönderirdik.” (İsra Suresi 95. Ayet)
8- Yukarıdaki ayete göre; Peygamberlerin insanlar arasından seçilmesinin temel sebebi nedir?
a) İnsanın meleklere yakın olması 
b) İnsanlara örnek ve rehber olması için          
c) İnsanın meleklerden üstün olması   
d) Cinlere de Peygamberlik yapmaları için

9- Kendisine yeni bir kitap verilen veya yeni bir din kurmakla görevlendirilen Peygamberlere ne denir?
a) Resul            b) Nebi            c) Evliya                  d) Şeyh

                “İlahi Kitaplar, sadece Yüce Rabbimizin sözlerinden oluşur. Onda, Peygamberin ya da bir başkasının sözü yer almaz. Eğer alıyorsa o, ilahi kitap olma özelliğini kaybetmiştir.  “
10- Yukarıdaki ifadeden yola çıkarak aşağıdaki ilahi kitaplardan hangisinin aslı değiştirilmemiştir?
a) İncil        b) Kur’an-ı Kerim           c) Tevrat        d)Zebur 

“Yüce Allah, dört büyük kitabın dışında bazı peygamberlerine de ‘Suhuf’ adı verilen sayfalar göndermiştir.”
 11- Aşağıdakilerden hangisi ‘Suhuf’ların özelliklerinden birisi değildir?
a) Toplam 100 sayfa (Suhuf) gönderilmiştir.
b) Suhuf gönderilen Peygamber sayısı 4’dür.
c) Suhuflar Kur’an’dan sonra gönderilmiştir.
d) Suhuflar günümüze kadar ulaşamamıştır.

''Hani onlara kendilerinden önce de kendilerinden sonra da peygamberler gelmişti de, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin demişlerdi.''
12-Yukarıda verilen ayet mealinden peygamberler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
a) Peygamberler ahlaklı olmaya çağırırlar.
b) Peygamberler Allah'a kulluk etmeye çağırırlar.
c) Peygamberler Allah'tan vahiy alırlar.
 d) Peygamberler insanları Allah'a inanmaya zorlarlar.

Ant olsun ki tüm insanlık hüsrandadır (ziyandadır). Ancak iman edip Salih amel işleyenler birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır” ( Asr Suresi )
13-  Yukarıda Asr suresinde anlatılanlara göre kimler ziyandadır?(zarara uğrayacaktır)
a) İman edip Allah’a inananlar                                       
b) Sabırlı olmanın faydasına inanmayanlar
c) Doğrudan yana (hakkın ve haklının yanında) olanlar
d) Herkese faydalı iş ve davranışta bulunanlar

14- Allah insanlara niçin kutsal kitap göndermiştir?
a) Süs olsun diye          b) Mezarlıkta okumaları               
c) Kızlara çeyiz için     d) Doğru yolu göstermek için

15- Allah’ın emir ve yasaklarına ve bunları peygamberlerine bildirmesine ne ad verilir?
a)  Mesaj            b)  İletişim        c)  Haber        d) Vahiy                          

{B}-- Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız(7*2=14 Puan)
(        ) Kutsal kitapları peygamberler yazmıştır.
(   ) Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’e indiği şeklini günümüze kadar korumuştur.
(        )Kur`an-ı Kerim in varlığı kayamete kadar devam edecektir.
(        ) Melekler arasından da peygamberler gelmiştir
(   ) Peygamberler Allah’ın izniyle değişik şekillerde mucizeler göstermişlerdir.
(     )  Peygamberler melekler arasından seçilseydi, daha çok insan Allah’a inanırdı.
 (      )Kur `an bütün insanlara gönderilmiş ilahi bir kitaptır.


 {C}--Aşağıdaki tabloda isimleri verilmiş olan peygamberlere ait sıfatları ve mucize yi birer cümle ile açıklayınız(6*2=12 Puan)
1-Sıdk:......................................................................
................................................................................
2-Emanet:...............................................................
................................................................................
3-Fetanet:...............................................................

{D}--Aşağıdaki tabloda isimleri verilen peygamberlere hangi kitapların ve  sayfaların verildiğini karşılarına yazınız (8*1=8 Puan)
1.        Hz. Adem >            …………….. Sayfa
2.       Hz. İbrahim >         …………….. Sayfa
3.       Hz. İdris >               …………….. Sayfa
4.      Hz. Şit >                  …………….. Sayfa
5.       Hz. İsa >                  ……………..
6.      Hz. Davut >            ..…………….
7.       Hz. Musa   >            …………….

8.      Hz Muhammed>     ……………..


{E}--Kur` an-ı Kerim ile  ilgili olarak  aşağıdaki tabloda verilen  boşlukları  doldurunuz.
 (7*2=14  Puan)
1.          Kur’an-ı Kerim ________ yılda tamamlanmıştır.
2.         Kur’an-ı Kerim’ de _______adet sure vardır
3.         Kur’an-ı Kerim in ilk inen ayetleri  _________ emri ile başlamaktadır.
4.        Kur’an-ı Kerim’ _________ yılında indirilmeye başlanmıştır.
5.         Kur an-ı Kerim ilk suresi _________ suresidir.
6.        Kur an-ı Kerim son  suresi _________ suresidir.

7.         Kur an-ı Kerim de   _________ adet ayet vardır

{F}--Asr suresinin okunuşunu yazınız.(7 Puan)

Bismillahirrahmanirrahim.
Vela asr………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
..........................................................................................
..........................................................................................
Yorum Gönder

 
Top