0

1-Peygamberimizin doğduğu çevre ve dönem için aşağıdakilerden hangisi söylenemez.
A)    Putlara tapmak çok yaygındı.
B)     Kabilecilik  yaygın değildi.
C)    İnsan haklarına değer verilmezdi.
D)    Ticaret önemli bir geçim kaynağıydı
10-Hz. Muhammed’e ilk vahiy ……….. dağındaki ……….mağrasındagelmiştir? İlk gelen vahiy….………suresinin ilk 5 ayetidir.
Yukarıdaki boşluklarasırasıyla gelmesi gereken kelimeler hangileridir?
A)  Hira- Nur- alak       B) Nur- Hira – alak
C) Nur- Hira- Fatiha      D) Nur- Hira- ihlas

2-Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) hangi tarihte ve nerede dünyaya gelmiştir?
A)     20 Nisan 571 pazartesi günü - Medine
B)     20 Nisan 571 pazartesi günü - Mekke
C)     10 nisan 571  Cuma günü- İstanbul
D)     20 nisan 610 yılı kadir gecesi- Suriye
11-Hz. Peygamber ilk vahyi aldığında büyük bir korkuya kapılmış, hanımı Hz. Hatice onu teselli etmiş ve amcaoğlunun yanına götürmüştür. Hz. Peygamberin başından geçenleri dinleyen kişi, O’na gelenin Hz. Musa’ya gelen Namusu Ekber( Cebrail ) olduğunu, kavminin onu yalanlayacağını ve yurdundan sürgün edeceğini bildirmiştir. Bu olaydan kısa bir sure sonra vefat eden bu kimsenin adı nedir?
 A) Sad b. Ebivakkas         B) Bilal Habeşi
C) Varaka b. Nevfel           D) Ebu Talib
3-Peygamber efendimizin doğduğu gece ülkemizde kutlanılan kandile ne ad verilir?
A)    Regaib     B) Kadir   C) Mevlit   D) Miraç
4- Peygamber efendimizin annesi Kureyş kabilesinin ……………….kolundan, babası da  Kureyş’in    ……………….kolundandır.Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir?
A)    Haşimoğulları- Zühreoğulları
B)     Zühreoğulları -Haşimoğulları-
C)    Zühreoğulları-Zühreoğulları
D)    Haşimoğulları-Haşimoğulları
12- İlk vahiyden sonra bir süre Hz. Peygambere vahiy gelmemiştir. Hz. Peygamber bu duruma çok üzülmüş ve Rabb’inin kendisini terk ettiği endişesine kapılmıştır. Hz. Peygamberin sabrının ve vahye olan iştiyakının iyice kuvvetlendiği bu dönem Müddessir suresinin ilk ayetlerinin inmesiyle sona            ermiştir. Bu döneme ne ad verilir?
A) Hüzün yılı                         B) Senetülvahy
C) Kadir gecesi                       D)Fetretü’l-Vahy
5-Peygamber Efendimizin soyu  hangi Peygambere dayanmaktadır?
A)  Hz. İsa  B)  Hz. Musa  C)Hz. İbrahim    D)Hz. Şit
13- Gizli davet döneminde Müslümanların sayısı artmaya başlayınca Hz. Peygamber, Safa tepesi yakınındaki bir sahabenin evini merkez edinmiş, insanları bu evde İslam’a davet etmiştir. Müslümanlar ibadetlerini bu evde yapmış ve dinlerini bu evde öğrenmişlerdir. Bu evin adı nedir?
A) Daru’l-Erkam           B) Hılfu’l-fudûl
C) Mescid-i nebevi       D)  Hira
6-Peygamberimizin ismi olan “Muhammed” ne anlama gelmektedir?
     A)    Son peygamber            B)Seçilmiş
C)Allah’ın kulu                  D) Çokça övülen
7- Hz. Peygamberin, amcası Ebu Talib’le çıktığı şam seyahati sırasında görüştüğü rivayet edilen rahibin adı nedir?
A) Busra                                 B) Bahira
C) Varaka                               D) Yasir
14- O, Allah Resulünün en şiddetli düşmanlarından birisiydi. Bir gün Hz. Peygamberi öldürmek amacıyla yola çıkmış ancak yolda kız kardeşi ve eniştesinin Müslüman olduğu haberini almıştı. Eniştesi ve kız kardeşini dövmeye başladığında kardeşi Fatıma gayet kararlı bir şekilde iman ettiklerini ve asla bundan vazgeçmeyeceklerini söyleyince şaşkına döndü. Gerek kız kardeşinin tavrından ve gerekse de evlerinde okunan Taha Suresinden oldukça etkilendi. Hemen peygamberimize gitti ve Müslüman oldu. Bu sahabenin adı nedir.
     A)    Hz. Ali                        B)Hz. Ebu Bekir
C)Hz. Osman                    D)Hz. Ömer

8-Peygamberimizin ilk ve son doğan çocuklarının adları nelerdir.
 A)Kasım -  İbrahim        B) Kasım- Fatıma
C) Zeynep – Fatıma        D) Fatıma- Abdullah          

9- Mekke’ye gelen misafirleri, zulme uğrayan mazlumları ve tüccarları korumak amacıyla kurulan ve Hz Muhammed‘in de yirmi yaşlarındayken katıldığı erdemliler topluluğu anlamındaki  cemiyetin adı nedir?
A) Hılfu’l-fudûl             B) Daru’l-Erkam  
C) Fetretü’l-Vahy         D) Kabe cemiyeti

15-Hz. Peygamber nübüvvetinin onuncu yılında, önce çocukluktan itibaren kendisini himaye eden amcası Ebu Talib’i sonra da çocuklarının anası olan sevgili hanımı Hz. Hatice’yi kaybetmiştir.  Bu yıla hangi isim verilmiştir?
A)Hüzün yılı               B)  Ölüm yılı 
C) Göç yılı                D) Ayrılık yılı

17- Müşrikler Peygamberimizi islamı yaymaktan vazgeçirmek için mal, kadın ve mekke’nin reisliğini teklif edince peygamberimiz hiç birini kabul etmedi. Bunun üzerine müşrikler: “Sen bizim tanrılarımız olan Lat ve Uzzaya bir yıl tap. Biz de senin İlahına bir yıl taparız” deyince, Allahu Teala hangi sureyi inzal buyurdu (indirdi) ?
     A)    Alak                         B) Fatiha
C) Kafirun                     D) Yasin
16- Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlardan değildir?
    A)    Hz. Hatice                   B)  Sad b. EbiVakkas
     B)     Zübeyr b. Avvam       D) Ebu Talib

18-“Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı” adlı kitabın yazarı kimdir?
A)    Salih Suruç     B) Mehmet Görmez
C) Zeynep Sert     D)  Ebu Bekir

Yorum Gönder

 
Top