0

1.Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara ………………….,onlara yardım eden Medineli Müslümanlara …………..denir.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?
a)Ensar-suffa                      b)Muhacir-ensar
d)Ensar-muhacir                e)Muhacir-ensar

2.İslam tarihinde yapılan ilk mescid hangisidir?
a)Mescid-i Aksa                  b)Kuba Mescidi
c)Mescid-i Haram              d)Mescid-i Nebevi

3.Peygamberimiz’e gelen ilk vahiy hangisidir?
a)Fatiha b)Müddesir          c)Şuara            d)Alak

4.Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?
a)Hz.Ömer           b)Hz.Ali                c)Hz.Hatice          d)Hz.Zeyd

5.Peygamberimizin doğum ve vefat yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
a)Medine-Taif                     b)Mekke-Medine
c)Mekke-Mekke                 d)Medine-Medine

6.Mescid-i Nebi’nin içerisinde yer alan okulun adı nedir?
a)Suffa                   b)Ensar                 c)Gazve                 d)Sahabe

7.Peygamberimizin gençlik yıllarında Erdemliler Birliği’ne katılması neye önem verdiğini gösterir?
a)Eğitime                             b)Adalete
c)Kardeşliğe                        d)Sevgi ve saygıya

8.Müslümanların Mekkeli müşriklerle yapmış olduğu ilk savaş hangisidir?
a)Uhud                  b)Hendek             c)Mute                  d)Bedir

9.Veda hutbesi ne zaman ve nerede gerçekleşmiştir?
a)Medine-632                     b)Medine-630
c)Mekke-632                       d) Mekke-571     

10.Veda hutbesinde aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir?
a)İnsanların eşit olduğuna
b)Zekat vermeye
c)Kadın haklarına
d)Can ve mal güvenliğine

11.Peygamberimizin bakımını üstlenen amcası ve dedesi hangi şıkta doğru verilmiştir?
a)Ebu Talip-Abdulmuttalip             b)Ebu Leheb-Ebu Talip
c)Abbas-Abdulmuttalip                    d)Ebu Talip-Vehb

12.Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından değildir?
a)Zeynep              b)Kasım                c)Ali       d)Fatma

13.Hüzün yılı kimlerin vefat ettiği yıldır?
a)Hz.Ebubekir-Hz.Hatice       b)Ebu Talip-Hz.Hatice
c)Abdulmuttalip-Ebu Talip  d)Ebu Talip-Hz.Ömer

14.Peygamberimizin doğduğu çevreyle ilgili hangisi söylenemez?
a)Haksızlıklar çok yaygındı.
b)İnsanların çoğu putperestti.
c)Kabileler halinde yaşarlardı.
d)Kadınlara çok değer verilirdi.

15.Müslümanların Medine’de barışı sağlamak için Yahudilerle yaptığı sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
a)Medine Sözleşmesi        b)Hudeybiye Anlaşması
c)Sevik Anlaşması             d)Bedir Sözleşmesi

16.”Yemeğin bereketi yemekten önce………..,yemekten sonra da elleri ve …….. yıkamaktadır?”
                Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yerlere hangi şık gelmelidir?
a)ağzı-yüzü  b)elleri-kolları   c)elleri-ağzı     d)ağzı-kolları

17.Mekke’ye gelen misafirleri, zulme uğrayan mazlumları ve tüccarları korumak amacıyla kurulan ve Hz Muhammed‘in de yirmi yaşlarındayken katıldığı erdemliler topluluğu anlamındaki cemiyetin adı nedir?
A) Hılfu’l-fudûl B) Daru’l-Erkam C) Fetretü’l-Vahy         D) Kabe cemiyeti

18.Hz. Muhammed’e ilk vahiy ……….. dağındaki ……….mağrasında gelmiştir?  İlk gelen vahiy….………suresinin ilk 5 ayetidir.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla gelmesi gereken kelimeler hangileridir?
A)  Hira- Nur- alak      B) Nur- Hira – alak     C) Nur- Hira- Fatiha           D) Nur- Hira- ihlas

19-Hz. Peygamber ilk vahyi aldığında büyük bir korkuya kapılmış, hanımı Hz. Hatice onu teselli etmiş ve amcaoğlunun yanına götürmüştür. Hz. Peygamberin başından geçenleri dinleyen kişi, O’na gelenin Hz. Musa’ya gelen Namusu Ekber( Cebrail ) olduğunu, kavminin onu yalanlayacağını ve yurdundan sürgün edeceğini bildirmiştir. 
Bu olaydan kısa bir sure sonra vefat eden bu kimsenin adı nedir?
A)      Sad b. Ebi vakkas  B)Bilal Habeşi C) Varaka b. Nevfel           D) Ebu Talib


20. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed(sav)’in doğum tarihini hicri ve miladi olarak yazınız.
Yorum Gönder

 
Top