0

A)Aşağıdaki soruların doğru şıkkını işaretleyiniz (Her soru 5 puandır)
1)Evrendeki düzen ve uyum bizlere neyi gösterir?
a)Evrenin kendi kendine olduğunu                     b)Her şeyde bir tesadüfün olduğunu
c)Evrenin bir yaratıcısının olduğunu                  d)Evrenin birden fazla yaratıcısı olduğunu

2)Bizlere Allah ın birliğini anlatan süre hangisidir?
a)Fil Süresi          b)Kevser Süresi        c)Asr Süresi         d)İhlas Süresi

3)Aşağıdaki şıklardan hangisi tamamen Allah ın zati sıfatlarından oluşur?
a)vucud-kıdem-ilim-hayat                                    b)hayat-vahdaniyet-ilim-kıyam bi nefsihi
c)semi-basar-beka-vucud                                     d)vucud-beka-kıyam bi nefsihi-kıdem

4) Aşağıdaki şıklardan hangisi tamamen Allah ın subuti sıfatlarından oluşur?
a)hayat-ilim-irade-kudret                                    b)ilim-basar-semi-kıdem
c)kelam-tekvin-kıdem-beka                                c)basar-tekvin-vahdaniyet-beka

5)Hangi şıkta  melekler doğru sıra ile verilmiştir?
Can alıcı melektir,tabiat olaylarını yönetir,vahiy getirir,sur borusunu üfleyecektir
a)Azrail-Mikail-İsrafil-Cebrail                              b)Cebrail-Mikail-İsrafil-Azrail
c)Mikail-Azrail-Cebrail-İsrafil                              d)Azrail-Mikail-Cebrail-İsrafil

6)İnsanların sağında ve solunda bulunup yaptıklarını kaydeden meleklerin ismi nedir?
a)Hafaza melekleri                                               b)Münker-Nekir melekleri
c)Rıdvan ve Malik                                                e)Kiramen Katibin melekleri

7)Melekleri iman ile ilgili ifadelerden  hangisi doğrudur?
a)meleklere imanın insanlar üzerinde etkesi yoktur.     b)sadece meleklere inanmak yeterlidir.
c)melekler bizi göremezler .             d)meleklere iman insanı her zaman güzel davranışlara yöneltir.   

8)Her  zaman insanla beraber olup onu korumakla görevli meleklerin ismi hangisidir?    
a)Hafaza melekleri                                               b)Münker-Nekir melekleri
c)Rıdvan ve Malik                                               e)Kiramen Katibin melekleri

9)Hangi şıkta kendilerine suhuf verilen peygamberler doğru olarak verilmiştir?
a)Hz.Adem ,Hz.İdris,Hz.Musa,Hz.Yunus         b)Hz.Adem,Hz.İdris,Hz Şit,Hz İbrahim
c)Hz.İsmail,Hz İlyas,Hz Şit,Hz.İdris                  c)Hz Nuh,Hz. Hud,Hz.İbrahim,Hz.İsa

10)Peygamberlerin peygamberliklerini ispat için Allah ın yardımıyla gösterdiği olağan üstü olaylara ne denir?
a)keramet                      b)mucize                   c)ilham                      d)gösteri

11)Hangi şıkta peygamberlerin özellikleri doğru sıralama ile verilmiştir?
Günahsızlık-güvenilirlik -doğru sözlülük –zekilik-Allah ın emirlerini insanlara bildirme
a)ismet,fetanet,teblig,emanet,sıdk                       b)teblig,emanet,ismet,sıdk,fetanet
c)ismet,emanet,sıdk,fetanet,teblig                       d)sıdk,ismet,tebliğ,emanet,fetanet

12)Hangi şıkta dört büyük ilahi kitap ve peygamberleri doğru sıralama ile verilmiştir?
Tevrat-Zebur-İncil- Kuran ı Kerim
a)Hz.İsa,Hz.Davud,Hz.Muhammed,Hz.Musa                    b)Hz.Davud,Hz.Musa,Hz.İsa,Hz Muhammed
c)Hz.Muhammed,Hz İsa,Hz.Musa,Hz.Davud                    d)Hz.Musa,Hz.Davud,Hz.İsa,Hz.Muhammed

B) Cümlelerdeki boşlukları aşağıda verilen uygun kelimelerle doldurunuz.(40 puan)
(Cin       peygamber       ilahi kitap        subuti         vahy        melek      esmaül hüsna        Cebrail)
1-Allah ın emirlerin bildirmek için insanlardan seçtiği kişilere……………denir.
2-Allah ın ateşten yarattığı gözle görünmeyen varlıklara     ..…............denir                                     
3-Allah ın kendisinde bulunmaklak beraber insanlara da verdiği özellikleri gösteren sıfatlara…………….sıfatlar denir.
4-Allah ın emirlerini peygamberlerine  bildirmesi olayına        …..……..denir.
5-Allah ın nurdan yarattığı, gözle görünmeyen, daima Allah a ibadet eden varlıklara………..denir.
6-Allah ın emirlerini peygamberlerine bildiren meleğin ismi……………dir.
7-Allah ın en güzel isimlerini belirten kavramın adı………………….dır.

8-Allah ın peygamberlerine bildirdiği vahiylerin oluşturduğu kitaplara………………….denir.
Yorum Gönder

 
Top