0

{A}Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
 (3*20=60 Puan)
 1-    Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özelliklerinden değildir?
a) Ateşten yaratılmışlardır.                               
b) Nefisleri yoktur, imtihan edilmezler.  
c) Gaybı (geleceği)bilmezler.                   
 d) Hayır da şer de(iyilik ve kötülük) işleyebilirler.
2-Aşağıdakilerden hangisi “ Ahiret inancının “ insana sağladığı faydalardan değildir?
a) Kötülük yapmaktan alıkoyması                                          b) İyilik yapmayı teşvik etmesi
c) Yalan söylemeyi özendirmesi                                      d) Bencillik duygularını kırması
3-Kıyamet ve Ahiret hakkında verilen bilgilerden yanlış olanı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Kıyametin ne zaman kopacağını Allah’tan başka kimse bilemez
b)İnsanlar bu dünyada yaptıklarının karşılığını Ahirette göreceklerdir.
c) Ahiret hayatına sadece Müslümanlar ulaşabileceklerdir.
d)Ahiret hayatı kıyametten sonra başlayacak olan ebedi hayat demektir
    " Kim zerre ağırlığınca iyilik yapmışsa onun mükâfatını; kim de zere ağırlığınca kötülük yapmışsa onun cezasını görür. " ( Zilzal Suresi 7 – 8. Ayetler )
4- Yukarıdaki Ayet-i Kerime aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır?
a) Kaza ve kaderi                b) Allah ın  adaletini   
c) Meleklere imanı            d) Peygamberlere imanı
              “Yaptığımız davranışların yazıcı melekler tarafından izlendiğini ve kayıt altına alındığını bilmemiz davranışlarımızı olumlu yönde etkiler.”
5- Yukarıdaki ifadeden yola çıkarak aşağıdaki davranışlardan hangisi buna uygun düşmez?
a) Sadaka vermek                   b) Hile yapmamak 
c) Çevreyi kirletmek              d) Sözünü tutmak
        
          “Doğaüstü olaylara, gizli ve akıl dışı güçlere, kehanetlere aşırı derecede bağlanmaya batıl inanç denir.”
6- Aşağıdakilerden hangisi Batıl inanç olarak tanımlanamaz?
a) Falcılık                                            b) Kültür-Sanat 
c) Ruh Çağırma                                 d) Sihir-Büyü
“Her canlının bir sonu olduğu gibi yaşadığımız evrenin de bir sonu vardır.”
7- Dünya hayatının son bulmasına ne denir?
a) Ahiret              b) Mahşer          c)Mizan    d) Kıyamet
“Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” Zariyat Suresi 56. Ayet
8- Aşağıdakilerden hangisi Cinler için söylenemez?
a) Ateşten yaratılmışlardır                          
b) Geleceğe ait sonsuz bilgileri vardır.           
c) Cinlerden bazıları Hz. Muhammed`i dinlemiştir.    
d) Uzun mesafeleri kısa zamanda alabilirler.
 “Şeytan, gerçekten apaçık, saptırıcı bir düşmandır.”  Kasas Suresi, 15. Ayet
9- Aşağıdakilerden hangisi şeytanın özelliklerinden birisi değildir?
a)  İnsanlar arasına kin ve düşmanlık sokar.        
b)İnsanları Allah’ı anmaktan alıkoymak ister.   
c) İnatçı, nankör ve kibirlidir.       
d)Kendine güvenenleri yardımsız bırakmaz.
           I.    İnsanın apaçık düşmanıdır. 
          II.  Kötülükleri güzel gösterir.
     III. İnsanları kötü yola yönlendirmeye çalışır.
10-  Yukarıda özellikleri verilen varlık aşağıdakilerden  hangisidir?
a) İsrafil      b) Şeytan        c) Melek       d) Azrail
11- İnsanların dünyada iken işledikleri   iyilik ve kötülüklin yazıldığı  ve kaydedildiği; mahiyeti bizce bilenemeyen ilahi kayda ne ad verilir?
a) Mizan     b) Kevser    c) Amel defteri      d)Sırat
12- İnsanların dünyada yaptıklarının tartıldığı adalet terazisine ne ad verilir?
 a)Kevser     b)  Mizan     c) Sırat    d) Amel defteri 
13- İlk insan ve ilk peygamber Hz. Adem yaratıldığında Allah’a isyan edip huzurdan kovulan,kötülüğün simgesi olup insanların düşmanı olan varlığın adı nedir?
a)Cin          b)Şeytan            c)Ruh         d)Ecinni
14- Aşağıdakilerden hangisi batıl inançtır?  
   a) Fal bakmak                    b) Hastaya Kur’an okumak          
   c) Yatarken dua etmek     d) Kapıları kilitlemek      

15- “ İslam dini hurafelerden ( batıl inançlardan ) uzak, akla uygun ve evrensel bir dindir. “
     Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu tanımla çelişir?
a) İslam’ın kıyamete kadar var olacaktır. 
b) Bir isteğimiz olduğunda türbelere veya ağaçlara bez bağlayıp dilekte bulunabiliriz.
c) İslam vahye dayanır; akılla çelişmez  
d) İslam’da batıl inanışlar yasaklanmıştır.
16- "Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet, O her şeye kadirdir.” mealindeki Ayette neye vurgu yapılmaktadır?
 a) Tekrar dünyaya dönüş        b) Kıyametin kopuşu               
 c) Ahirette diriliş                     d) Asla dirilmemek
  17- “ Her canlı ölümü tadacaktır. Sonra da bize döndürüleceksiniz.” 
        Aşağıdakilerden hangisi yukarıda meali verilen ayetten çıkarılacak bir sonuç değildir?
a)Bütün insanların öleceği   
b)Ölümden sonra dirilişin olacağı
c)Ölümün bir hiçlik (yokluk oluş) olduğu            
d)Ölümden sonra Allah’ın huzurunda toplanılacağı
18- .Şeytanla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
a) Şeytan ilk olarak (önceden) melekti.
b) Şeytan ateşten yaratılmıştır.
c) İnsanlara sinsice yaklaşır, vesvese verir.
d) Şeytan inatçı ve nankördür.
 19- Kuran’a göre şeytan Hz. Adem’e niçin  secde etmemiştir?
a) Hz. Adem’i sevmediği için
b) Hz. Adem’i yoldan çıkarmak için
c) Hz. Adem’i küçük gördüğü için
d) Hz. Adem’in düşmanı olduğu için
 20-Bu dünyanın sona ermesi ile baş­layacak olan ve dünyada yaptıklarımızın karşılığını göreceğimiz sonsuz hayat ne diye adlandırılır?
     Bu bilgiler hangi kavrama aittir?
a)Ahiret        b) Kıyamet       c) Mahşer                  d) Sûr
21-Aşağıdaki cümlelerde doğru olanın başına(D) yanlış olanın başına(Y) yazınız (2*6=12 Puan)
(        )  Bir isteğimiz olduğunda türbelere veya ağaçlara bez bağlayıp adak dileyebiliriz.
(        )Melekler ve cinler geleceği bilemezler.
(        )Fala göre davranmak bizi daha başarılı yapar.
(        )Hesap gününde insanların amellerini tartacak olan manevi teraziye mizan denir.
(      )İnsana hayat veren ruh,ölümden sonra başka bir varlığa geçer.
(  )Ahirete inanmak bir insanın davranışlarının güzelleşmesine katkıda bulunur.
   22-Aşağıda isimleri verilen meleklerin,  yerine getirmekle sorumlu oldukları görevlerini (birer cümle ile)  açıklayınız.   (3*5=15  puan)
   1
Cebrail
 2
Azrail
3
Mikail
 4
İsrafil

5
Kiramen Kâtibin
24-  Nas suresininin okunuşunu aşağıdaki boşluğa yazınız (8 puan)
Bismillahirrahmanirrahim.
Kul euzü……………….................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

    Adem GÜLER                      Yılmaz BAYAR                                          
Yorum Gönder

 
Top