0

SORULAR


1.       Furkan, “Kur’an-ı Kerim’in ahlaki öğütleri” konusuyla ilgili bir ödev hazırlamaktadır. Ödevine aşağıdaki ayetlerden hangisini örnek olarak eklerse doğru bir iş yapmış olur?
a)      “Namazı kılın, zekatı verin.”
b)      Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler)”
c)       “Sana bu Kur'ân'ı vahyetmekle biz, sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Gerçek şu ki, daha önce senin bundan hiç haberin yoktu.”
d)      “Allah'dan korkan kimseler, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah iyilik edenleri sever.”

2.       “Doğrusu Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. ondan başka her şeyi dilediği kimse için bağışlar. Allah’a şirk (ortak) koşan büyük bir günah ile sapıtmıştır.” (Nisa suresi, 116.ayet)
Yukarıdaki ayete dayanarak aşağıdakilerden hangisini çıkarabiliriz?
a)      Günah işleyen kişiler mutlaka cezalarını çekecektir.
b)      Allah’ın gazabı , rahmetini geçmiştir.
c)       Allah, şirk dışındaki günahları bağışlayabilir.
d)      Kullar, istedikleri günahı işleyebilirler. Nasıl olsa Allah onları bağışlayacaktır.

3.       “Ey iman edenler! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabb’inize kulluk edin. Umulur ki (Allah’ın azabından) korunursunuz.”
Yukarıdaki ayeti hangi konu başlığı altında yazarsak daha uygun olur?
a)    Kur’an’dan kıssalar
b)    İslam ve toplumsal kurallar
c)    İslam ve ibadet
d)    Kur’an’ın ahlak anlayışı

4.       “Muhakkak ki Allah, adaletli olmayı, iyilik yapmayı ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Ahlaksız ve çirkin davranışları, kötülükleri, zulüm ve haksızlıkları yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.”

Bu ayete uygun davranmak isteyen birisi aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
a)     İnsanlara eşit davranmak
b)     Yakınlarla ilgilenmek
c)     Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek
d)     Kendi çıkarları için taraf tutmak

5.    Kur’an’ın birçok ayeti yönetim, eğitim, devletler arası ilişkiler, toplum düzeni, evlilik, boşanma, miras, ticaret, borç alıp verme, şahitlik, ortaklık, insanlar arası iletişim gibi sosyal hayatı düzenleyen kuralları içermektedir.
Yukarıdaki metne bir başlık konulursa aşağıdakilerden hangisi en uygunu olur?
a)    Kur’an’da inanç esasları
b)    Önceki kavimler ve peygamberler
c)    Hz.Muhammed ve İslam
d)    Kur’an’da toplumsal hayat


6.    “Elif. Lâm. Râ. (Bu Kur’an), Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip (ve) övgüye layık olan Allah’ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.”
Yukarıda İbrahim suresinin ilk ayeti yer almaktadır. Bu ayete bakılarak aşağıdaki bilgilerden hangisi edinilemez?
a)    Allah’ın yolu aydınlıktır.
b)    İbrahim suresi huruf-u mukattaa ile başlar.
c)    Allah izin vermezse peygamber kimseyi O’nun yoluna çağıramaz.
d)    Peygamberlerin hepsi hicret etmiştir.


7.    Aşağıdaki şahıslardan hangisi Kur’an hakkında yanlış bilgiye sahiptir?
a)      Kadir: “Kur’an, son ilahi kitaptır.”
b)      Feyza: “Kur’an, vahiy ürünüdür.”
c)       Kerem: “Kur’an’ın bildirileri sadece Arap toplumunu ilgilendirir.”
d)      Sema: “Kur’an müminler için bir hayat rehberidir.”

8.    “O hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O güçlüdür, O'nun gücüne hiçbir güç erişemez ve tek bağışlayan da O'dur.”
Mülk suresinden alınan yukarıdaki ayet meali aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verir niteliktedir?
a)    Cennet nasıl bir yerdir?
b)    Dünyaya niçin geldik?
c)    Ahiret hayatı nasıl olacaktır?
d)    Başlıca ibadetlerimiz hangileridir?


9.    Gözün görebilmesi için ışığa ihtiyacı vardır. Tıpkı bunun gibi insanın da bazı konularda doğru bilgi sahibi olabilmesi için vahye ihtiyacı vardır. Kur’an bu anlamda bizim hayatımız için “aydınlatıcı” bir rol oynamaktadır.
Yukarıda anlatılanlar Kur’an’ın hangi ismine işaret eder?
a)El-Beyan(açıklama)                              b)Eş-Şifa
c)En-Nur                                                     d)El-Kitab


10.  “Biz ona şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da... O sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur'ân'dır. (Bu), diri olanları uyarmak ve kâfirlere de azab sözünün hak olması içindir.”
Aşağıdakilerden hangisini söyleyen kişi Yasin suresinden alınan yukarıdaki ayete uygun hareket etmemiş olur?
a)    “Kur’an’ın insan ürünü olmadığını düşünüyorum.”
b)    “Kur’an’ı sadece ölen kişinin ruhu için okuyorum.”
c)     “Kur’an’da yazılanları kendim için bir nasihat olarak görüyorum.”
d)    “Kur’an ayetleri ahenkli(birbiriyle uyumlu) olmasına karşın o bir şiir değildir.”


11.  Davut aleyhisselam hakkında aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur?
a)       Düzgün konuşmakta güçlük çekerdi.
b)       Yeryüzünün ilk terzisidir.
c)       İlk kral peygamberdir.
d)       Mucize eseri asası yılan olurdu.


12.  İsrailoğulları Ey Peygamberimiz! Düşmanlarımız bizi yendiler ve Tâbûtu ele geçirdiler. Bizi perişan edip dağıttılar. Askerlerimizi öldürüp kadınlarımızı ve çocuklarımızı esir aldılar. Bize bir yol göster. diye peygamberden yardım istediklerinde Allah onlara aralarından kimi hükümdar yapmalarını tavsiye etmiştir? Bu kişinin adını yazınız.
……………………………………………………………………………………


13.  Hz.Davud’a verilen kutsal kitap aşağıdakilerden hangisidir?
a)Kur’an                                    b)Tevrat
c)İncil                                         d)Zebur


14.  İsrailoğullarına Allah tarafından tavsiye edilen hükümdar, bir ordu hazırladı ve yola çıktı. Bu ordu Allah’ın hangi imtihanından geçmiştir?
a) Oruçlu seyahat etmek  
b) Kum fırtınasına karşı hayatta kalmak
c) Veba hastalığına sabretmek       
d) Karşılarına çıkan nehirden sadece bir avuç su içmek


15.  I-Hz.Musa’nın asası                             
II-Hz.Yusuf’un gömleği
III-Hz.Musa’ya gelen on emrin içinde olduğu taş tabletler
İsrailoğullarının çok önem verdiği Tâbût’un içinde yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri vardı?
a)Yalnız I                                   b)I ve II
c)II ve III                                    d)I ve III 


16.  Hz.Davud’a özgü olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
a)       Teheccüd (Gece namazı) kılmak
b)       Gün aşırı oruç tutmak
c)       Kabe’yi tavaf etmek
d)       Kurban kesmek


17. “Andolsun, Davud’a tarafımızdan bir üstünlük verdik. ‘Ey dağlar ve kuşlar! Onunla beraber tesbih edin’ dedik. Ona demiri yumuşattık.”
Yukarıdaki ayette Hz.Davud’un hangi özelliğine değinilmemiştir?
a)    Tabiattaki varlıklarla birlikte Allah’ı anması
b)    Çok güçlü oluşu
c)    Diğer insanlardan daha seçkin özelliklere sahip olması
d)    Karşısına çıkan sorunlara güzel çözümler bulması


18.  Süleyman peygamberle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)       Hz.Davud’un oğludur.
b)       Kendisine rüyaları doğru yorumlama kabiliyeti verilmiştir.
c)       Rüzgarı ve cinleri yönetebiliyordu.
d)       Ölmeden önce emrindeki varlıklara büyük bir mabet yapmalarını emretmiştir.

19.  Hz.Süleyman, komşu ülkenin kraliçesi ………………..’a gönderdiği mektupla ona …………………………………. teklif ediyordu.
Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken kelimeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
a)       Anastasia – tevhidi
b)       Kleopatra – iki ülke arasında antlaşma yapmayı
c)       Belkıs – tek olan Allah’a iman etmesini
d)       Balkız – kendisiyle evlenmeyi


20.“(Süleyman’ın) Ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun öldüğünü ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. (Sonunda yere) Yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybıbilselerdi o küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı.”
Yukarıdaki ayette altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi gelirse ayetin anlamında bir değişiklik olmaz?

a)    Geçmişi
b)   Peygamberlerin durumunu
c)    Geleceği

d)   Yerin altındakileri
Yorum Gönder

 
Top