0

  1. Sorumluluk bilincini ve Allah’a karşı gelmekten sakınmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
           
A) Sıla-i Rahim                                   B) Birr
            C) Takva                                 D) İhsan

  2.“Kıyamet gününde mümin kulun terazisinde en ağır gelecek olan şey ……...” (Tirmizi, Birr, 62.)
 Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

   A) İbadet    B) Güzel ahlak       C) İman      D) Namaz

  3.“Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi,………… da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti.”(İsra Suresi 23. Ayet)
  Yukarıdaki ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
            A) Canlılara                 B) Hayvanlara
            C) Anne babaya           D)Çocuklara

  4. "Peygamberimizin ismi anıldığı zaman ona …………………getirmeliyiz."
  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A) Salavat      B) İtaat           C) Şükür          D) İhsan

  5. İslam toplumunda insanların üstünlük ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Başarı       B) Irk              C) Zenginlik    D) Takva
    
  6.  Anne, baba ve akrabalarımızla görüşmeyi kesmemeye ve onları ziyaret etmeye ne ad verilir.
            A)  Sadaka-i cariye          B)Akrabalık 
            C)  Sıla-i Rahim               D) Sünnetullah

  7. Dinimiz İslam, toplum hayatından uzaklaşarak kendi dünyamıza çekilmemizi doğru bulmaz. Bu yüzden bizim topluma karşı bazı sorumluluklarımız vardır. Buna göre  aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) İnsanların hak ve özgürlüklerine saygı duymak
  B) Bana dokunmayan yılan bin yaşasın düşüncesinde olmak
  C) Akrabamız olmayan  bir yetime yardımcı olmak
  D) Toplumsal kurallara uymak

  8.  “Üzerinde hiçbir şüpheye yer olmayan bu ilahî Kelam Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için bir rehberdir.”(Bakara S. 2. Ayet)
 Bu ayetten hareketle aşağıdakilerden hangisini yaparak Allah’a olan sorumluluğumuzu tam manası ile yerine getirmiş oluruz?
  A- Peygamberimize uyarak               B-  Kur’an’ı ezberleyerek        
  C- Allah’a iman ederek         D- Kur’an’ı yaşayarak

 9.“O, size istediğiniz her şeyden verdi. Allah’ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız…” (İbrahim Suresi 34. Ayet) 
 Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin öneminden bahsedilmektedir?
 A- Allah’a iman                     B-Peygamberine iman  
 C- Allah’a şirk koşmak          D-Allah’a şükretmek

 10. “Aza şükretmeyen çoğa da şükretmez. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah’a da şükretmez. Allah’ın nimetini hatırlayıp konuşmak şükürdür. Nimeti anmamak ise nankörlüktür…” (Ebu Davut, Edeb, 11.)
 Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki hadiste verilmek istenen mesajlardan biri değildir?

 A) Nimeti vereni hatırlamak şükürdür.
 B) Şükretmek güzel bir davranıştır.
 C) İnsanlara teşekkür etmek gerekir.
 D) Şükretmeyenler ahirette cezalandırılacaktır.

 11. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 A) Komşumuz hastalandığında ziyaretine gitmeliyiz
 B) Komşumuz borç istediğinde vermeliyiz
 C) Hristiyan komşularımızla ilişkiyi kesmeliyiz
 D) Komşuyu rahatsız edecek bir davranışta bulunmamalıyız.

 12. Aşağıdakilerden hangisi anne babamıza karşı sorumluluklarımızdan değildir?
 A) Onlara iyi davranmak
 B) Yaşlandıklarında onlara bakmak
 C) Anne babamıza dua etmek
 D) Yaşlandıklarında onları güzel bir huzurevine yerleştirmek

  13.“Şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği ve yakın akrabaya bakmayı emreder; kötülüğü fenalığı ve azgınlığı yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.” (Nahl Suresi 90. Ayet)
  Yukarıdaki ayette Yüce Allah kimlere karşı sorumlu olduğumuzdan bahsetmektedir.
 A) Akrabalar                          B)Komşular
 C) Anne-babamız                  D)Fakirler

  14. Peygamberimiz “Kıyamet gününde bana en yakın olan ve benim en sevdiğim kimse ahlakı güzel olan kimsedir.” buyurmuştur.
  Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlak sahibi insana ait bir davranış olamaz?
 a) Adaletli davranmak
 b) Hoşgörülü ve merhametli olmak
 c) Yakın akrabalarını kayırmak
 d) Bencillik, cimrilik, yalan söylemek ve kin beslemek gibi kötü huylardan uzak durmak

 15. “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyât suresi, 56. ayet.)
 Yukarıdaki ayete göre insanın yaratılış amacı nedir?

 a) Dünya zevklerine dalarak ahretini unutmak
 b) Allah’ın varlığına ve birliğine inanarak ona kulluk etmek
 c) Sorumluluklarını unutarak ibadet yapmamak
 d) Allah'ın yasaklarından sakınmamak

  16.“…Allah’a karşı gelmekten sakının ve akrabalık bağlarına saygı gösterin…” (Ayet-i Kerime)
“Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, misafirine ikram etsin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, akrabasına iyilik etsin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun!”(Hadis)
“Yoksula verilen sadakada bir sevap vardır. Akrabaya verilen sadakada ise iki sevap vardır. Biri sadaka sevabı, diğeri akrabayı koruyup gözetme sevabıdır!”(Hadis)
Yukarıdaki ayet ve hadislerde kimlere karşı görev ve sorumluluklarımızdan bahsedilmektedir.
  a) Topluma Karşı Sorumluluklarımız
  b) Komşularımıza Karşı Sorumluluklarımız
  c) Allah’a Karşı Sorumluluklarımız
  d) Akrabalarımıza Karşı Sorumluluklarımız

  17. Hz. Peygamber (s.a.v.),
- Bir kimsenin kendi ana babasına küfretmesi büyük günahlardandır,buyurmuştu.
Ashab-ı Kiram (r.a.),
- Ya Resulallah! İnsan kendi anne ve babasına
hiç küfreder mi? deyince Peygamberimiz şöyle buyurdu:
- Evet, o birinin babasına küfreder, oda onun babasına küfreder. Birinin anasına küfreder, o da onun anasına küfreder.Böylece kişi kendi anne ve babasına küfretmiş olur.(Buhari, Edeb, 4; Müslim, İman, 146.)
  Yukarıdaki hadiste yasaklanan davranış aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Bir kişinin kendi ana babasına küfretmesi
  b) Bir kişinin ana babasına beddua etmesi
  c) Bir kişinin başkasının ana babasına beddua etmesi
  d) Bir kişinin başkasının  ana babasına küfretmesi

  18. Yüce Allah’ın kendine özgü bütün isim ve sıfatları ile tek ilah olduğuna inanmaktır. Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak ve yalnızca Allah’a ibadet etmektir.
  Yukarıda hangi kavram anlatılmıştır?
            a) İslam                       b) Tevhid
            c) Fıtrat                                   d) Evrensel

  19. İslam’a göre kimler sorumludur?
 
A) Zengin olan aklı başında her Müslüman kimse
  B) Zengin olan takva sahibi kimse
  C) Ergenlik çağına girmiş aklı başında her Müslüman kimse
  D) Ergenlik çağına girmiş güzel ahlak sahibi kimse

  20. Sorumluluğunun bilincinde olan bir insan, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz?
  a) Sahip olduğu nimetlerin de kıymetini bilir.
  b) Allah’ın emirlerini yerine getirmeye çalışır.
  c) Kötü söz ve çirkin davranışlardan sakınır.

  d) Tevhit inancından uzak durur.
Yorum Gönder

 
Top