0


8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 1. Ünite Test Teog Denemesi Online Testi
8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ 1. ÜNİTE TEST

1- Aşağıdakilerden hangisi kader tanımına uygun değildir?
   A) Âlemdeki her hadise bir ölçü ve programa uygun olarak cereyan eder.
   B) İnsan eylemlerinden sorumludur.
   C) Âlemde tesadüf ve rastgelelik hâkimdir.                                       
   D) İnsan eylemlerini özgürce gerçekleştirir

 2- İnsanı diğer canlılardan ayıran önemli özelliklerden biri de seçme ve yapma gücüdür.
İnsanda sınırlı da olsa bulunan bu iradeye ne ad verilir?
    A) Külli irade    B) Tevekkül         C) Cüz-i irade                      D) Kudret

3- Balıklar suda solunum yapabilmek için solungaca, kuşlar uçabilmek için iki kanada ihtiyaç duyarlar. Etle beslenen hayvanların çene yapıları, otla beslenen hayvanların çene yapılarından farklıdır. Hayvanların vücut yapıları yaşamalarına uygundur. Farklı bölgelerde yaşayan hayvan türleri buna örnek verilebilir.     Bu parçada sözü edilen yasa hangisidir?  
    A) Toplumsal Yasalar      B) Biyolojik Yasalar      C) Fiziksel Yasalar      D)Ekonomik Yasalar 

4- “Her toplumun belirlenmiş bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an engelleyebilirler ne de bir an öne alabilirler…” ayeti Allah’ın evrene koyduğu hangi yasaya örnektir?
    A) Biyolojik Yasalar   B) Toplumsal Yasalar    C) Fiziksel Yasalar      D)Ekonomik Yasalar

5- Aşağıdakilerden hangisi kendi irademiz doğrultusunda değiştirebileceğimiz şeylerden değildir?   
  A) Kötü huylarımız           B) İyi huylarımız        C) Dindarlığımız      D) Ölüm vaktimiz

6- Allah’ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde yaratmasına ve yaratılmış olan her şeyi programlamasına, meydana gelecek olaylara ilişkin bilgi ve takdirinin olmasına ne denir?
A) Kaza      B) Kader                    C) İrade                    D)Tevekkül 

7- Evrendeki tüm varlıkların bir sonu olduğu gibi, dünya yaşamının da bir sonu vardır. Evrenin düzeninin bozulacağı ve her şeyin yok olacağı güne ne denir?
A) Ölüm               B) Kıyamet               C) Ahiret             D) Mahşer

8- “Gece ile gündüzün değişmesinde Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde  sakınan bir kavim için elbette nice deliller vardır.” Ayeti kerimesinden hangi sonucu çıkaramayız? (5 p.)
         A) Gece ve gündüzün meydana gelişi kendiliğindendir.   
         B) Her şeyin yaratılışında mükemmel bir ölçü vardır.
         C) Yaratılan her şey üzerinde düşünmek,  bir görev ve ibadettir.    
         D) Her şeyi belirleyip yaratan Allahu Tealadır.

9-.‘Kim hidayet yolunu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış olur’   ayeti insanın kaderiyle ilgili hangi konuya doğrudan değinmektedir?
 a)  İnsanın akıllı olduğuna                             b)  İnsanın özgür ve sorumlu olduğuna
 c)  İnsanın tevekkül etmesi gerektiğine        d)  İnsanın çalışması gerektiğine

10 “Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.” (Ankebût Sûresi, 57)
 ayeti neyi ifade etmektedir?
    (A) Herkesi sevmemiz gerektiğini     (B) Yaptığımızdan sorumlu olduğumuzu
     (C) Her şeyin bir sonu olduğunu      (D) İyilik yapmamız gerektiğin
11-“Ayşe bu sene ÖSS sınavına girecektir. Gece-gündüz demeden her gün ÖSS sınavını kazanmak için elinden gelen gayreti göstermiştir. Sınava yakın bir zamanda Ayşe:
-Allah’ım hakkımda sınavla ilgili ne hayırlıysa onu  gerçekleştir diye dua etmiştir”
Ayşe’nin bu davranışı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanabilir?
        A)Tevekkül                B)Sabır                   C)Şükür                   D)Kader

12.‘Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar(sorumlu tutar).ayeti insanın kaderiyle ilgili hangi konuya  doğrudan değinmektedir?
              a)İnsanın sabırlı olduğuna                               b)İnsanın özgür ve sorumlu olduğuna
              c)İnsanın tevekkül etmesi gerektiğine              d)İnsanın çalışması gerektiğine
13-Tevekkül etmekle ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A)   Allah’ın bize yardım edeceğine inanmak gerekir.
B)   Allah’a inanmak ve güvenmek gerekir.
C)   Allah’a güvenen kişi çalışmasa da başarılı olur.
D)  Allah’ın bizim için yarattığı rızkımızı aramamız gerekir.

14- Denizlerdeki tuz, orada yaşayan canlılar için uygun orandadır. Gezegen ve yıldızların aralarındaki mesafe, evrendeki dengeyi sarsmayacak şekildedir. Güneşin ve ayın dünya ile aralarındaki mesafe, insanların ve diğer canlıların yaşam fonksiyonları için en ideal durumdadır. Bütün bu örnekler bize gösteriyor ki...................................................................................................
Yukarıdaki paragrafı en iyi tamamlayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
a) Allah esirgeyen ve bağışlayandır. Merhameti geniştir.
b) Allah evrende sayısız gök cisimleri, yıldızlar, galaksiler yaratmıştır.
c) Allah evrendeki her şeyi insanoğlunun faydalanması için yaratmıştır.
d) Allah evrendeki her şeyi bir ölçü ve düzen içinde yaratmıştır.

 15-Allah'ın evrendeki düzen ve işleyiş için koymuş olduğu fiziksel yasalar ile ilgili olarak
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Fiziksel yasalar, insanların birbirlerinin hak ve hukukuna saygı göstermelerini ve zarar verici davranışlardan 
 kaçınmalarını sağlayan yasalardır
b) Fiziksel yasalar, madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı ve hareketi ile ilgili yasalardır
c) Fiziksel yasalar deney, gezi ve gözleme dayanır
d) Fiziksel yasalar değişmez olup evrensel bir niteliğe sahiptir

16-Çalış dedikçe dinimiz çalışmadın durdun
                      Onun hesabına birçok hurafe uydurdun
                      Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya
                      Zavallı dini çevirdin maskaraya"

                                                                                   M. Akif ERSOY, Safahat, s. 240. 
Aşağıdakilerden hangisi şiirde eleştirilen tutum ve davranışlardan değildir?
a) Yanlış tevekkül anlayışı                                    b) Tembellik yapmak, çalışmamak
c) Dine uydurma bilgiler sokmak                          d) Güzel ahlakı terk etmek

17-Aşağıdaki atasözlerinden hangisi doğru tevekkül anlayışını yansıtmaktadır?
a) Akacak kan damarda durmaz      b) Nisan yağmuru mayıs çiçeği getirir
c) Armut piş, ağzıma düş                d) Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allah'a havale et
18-“Güneş ve Ay bir hesaba göre (hareket etmekte) dir… Allah göğü yükseltti ve mizanı (dengeyi) koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” (Rahman Suresi, 5,7-8.ayetler)Verilen ayetlerde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A)    İnsanların evrendeki düzenin bozulmasına neden olduğu
B)    Evrendeki düzen ve dengenin, üstün irade sahibi bir yaratıcının eseri olduğu
C)    Evrendeki eşsiz güzelliklerin, rastlantıların bir araya gelmesiyle ortaya çıktığı
D)    Doğadaki varlıklar arasında yalnızca insanın irade sahibi olduğu

19- Allah, evrenin düzenini ve işleyişini bir takım yasalara bağlamıştır. Evrenin yasaları; fiziksel, toplumsal ve biyolojik yasalar olarak üçe ayrılır. Evrendeki yasalara bazı örnekler:
I.       Adaletin olmadığı yerde barışın bozulması    
II.     Evrendeki cisimlerin birbirlerini çekmesi
III.   İnsanın solunum sistemine sahip olması
Verilen örneklerin ilişkili olduğu yasalarla ilgili yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
        Fiziksel           Biyolojik          Toplumsal
A)                 III                       II                        I
B)                 III                        I                        II
C)                  I                        III                       II
D)                II                        III                       I  
20- Akıl ve irade sahibi olan insan; düşünce, söz ve davranışlarda özgür bir varlıktır. Bu özelliği sayesinde insan iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt edebilir. Yaratılış bakımından diğer canlılardan farklı olan insan, özgür iradesiyle seçim yapabildiği için davranışlarından sorumlu tutulmuştur.
Verilen bilgide, insanın yaptıklarından sorumlu tutulması aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır?
A)   Uzun bir hayat sürmesine
B)  Çalışarak rızkını elde etmesine
C)  Akıl ve irade sahibi  olmasına
D) Toplumsal bir varlık olmasına                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top