0

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi Dersi 1. Dönem  2. Yazılı Sınav Soruları
........................ İLKOKULU
4. SINIF İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ ORTAK SINAV SORULARI

1. İnsanı tanımlamak oldukça güç olmakla birlikte onu diğer canlılardan ayıran bazı temel özellikleri sıralayabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A)        İnsanın diğer canlılardan bir farkı yoktur.
B) İnsan değerleri olan bir varlıktır.
C) İnsan düşünme özelliği olan akıllı bir varlıktır.
D) İnsan tarihi olan ve geçmişini bilen bir varlıktır.

2.Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarına aykırıdır?
A) Çocukların belli aralıklarla aşılanması,
B) İlköğretim tüm çocuklar için zorunlu olması,
C) Çocukların aile bütçesine katkı için çalıştırılması,
D) Kimsesiz çocukların devlet korumasına alınması,

3. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluğu tanımlar?
A)Bir kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesidir.
B) Boş yere konuşmaktır.
C) Herhangi bir işe karışmamaktır.
D) Her şeyi ben bilirim, ben yaparım demektir.

4. “Ailem içinde görev ve sorumluluğumu yerine getiririm.” diyen bir çocuğun, aşağıdaki davranışlardan hangisi bu sözüyle çelişir? 
A) Anne ve babasına saygı göstermesi,          
B) Evi temiz ve dikkatli kullanması,  
C) Ev işlerine hiç karışmaması,           
D) Odasını ve elbiselerini toplaması,    

5. Aşağıdakilerden hangisi insanın duygusal yönünü belirtir?
A)  Spor yapması                    B)  Beslenmesi
C)  Gülmesi                             D)  Konuşması

6.  Aşağıdakilerden hangisi çocuk hak­larından biri değildir?
A)  Kavga etme
B)  Beslenme
C) Giyinme
D)  Eğitim alma

7. Yeni doğan bir bebeğin doğar doğmaz ilk elde edeceği hak, aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Düşüncelerini özgürce ifade edebilme hakkı      
B)  Yaşama hakkı                  
C)  Annesinin yanında olma   hakkı
D)  Eğitimden yararlanma hakkı

8. “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ”hangi tarihte yayımlanmıştır?
A)  10 Aralık 1948                 B)  10 Aralık 1999
C)  2 Eylül 1990                     D)  20 Kasım 1989 

9. Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede aşağıdakilerden hangisi yer almaz?                                               
A)Çocuk, zulüm ve ayrımın her türlüsüne karşı korunacaktır.
B) Kız çocuklarının eğitimi önemli değildir
C)Çocuk, yeterli beslenme ve barınma hakkına sahiptir.                                                              
D)Çocuk anlayış, hoşgörü ve barış ruhu içinde yetiştirilecektir.                                                       
10. Aşağıdakilerden hangisi, eski Atina’da toplumun yararı için sakat çocukların yaşatılmamasının uygun olduğunu savunmuştur?
A) Hipokrat                            B) Sokrates
C) Aristo                                 D) Platon

11. “Çocuk olarak haklarımız bulunmaktadır. Ancak bu haklar sınırsız değildir. Bu nedenle herkes birbirinin hakkına saygı duymalıdır.” Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılanlara terstir?
A) Berk’in kendisiyle aynı düşüncede olmayan arkadaşına küsmesi,
B) Erva’nın hasta olan arkadaşına yer vermesi,
C) Çok konuştuğu için arkadaşı tarafından uyarılan Yakup’un susması,
D) Tahtayı rahat görmediği için Emirhan’ın arkadaşına yer vermesi,

12. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özellikleri arasında gösterilemez?
A) İnsanların doğuştan kazandığı haklardır.  
B) Tüm insanlar için geçerlidir.
C) Devredilemez, kısıtlanamaz ve vazgeçilemez.
D) Farklı ülkelerde farklı uygulamalar görülebilir.

13. İnsanı insan yapan ayırt edici özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşadığı yer                                  B) Milleti
C) Düşünmesi                         D)Fiziksel özellikleri

14. İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akıl sayesinde yapabilir, bulabilir?
A) Soğuk havada titreme
B) Soluk alıp verme     
C) Sıcakta terleme     
D) Doğru ile yanlışı ayırt etme

15. Aşağıdakilerden hangisi ilkokul 4. sınıfa giden bir öğrencinin evde alabileceği sorumluluklardan biri değildir?
A)Okul dönüşü, okul kıyafetlerini düzgün bir şekilde dolaba asmak.
B)Yemek için masanın hazırlanması ve toplanmasına yardım etmek.
C) Evin alışverişini yapmak.         
D) Her sabah yatağını düzeltmek.


Her soru 5 puandır.

A - BOŞLUK DOLDURMA – KAVRAMLARI BİLİYORUM (10 Puan)


Yukarıdaki kavram bulutunda yer alan kavramları uygun boşluklara yerleştiriniz.

1…………. yeryüzündeki binlerce canlıdan bir tanesidir.
2. İnsan tarihi olan ve  ………………bilen bir varlıktır.
3. Kişinin herhangi bir şey üzerinde, tartışılmaz ve herkes tarafından kabul edilmiş yetkiye ………denir.
4. ……………… olmadan diğer haklar kullanılmaz.
5. Yaşama hakkı ………….. karnında başlar.
6. …………. bilgi ve becerilerini geliştirebilmesi için eğitim hakkı ile mümkündür.
7.Yurttaşların ………… yönetimine katılmalarını ve denetleme yapabilmelerini sağlamaktır.
8. ……………… yaşından küçük olan kişiler çocuk olarak tanımlanır.
9. …………. dünyayı merak, hayret ve şüphe ile keşfederler.
10. Sorumluluk bilinci ……………….  kazandırılır.

B - SORUYORUM – ÖĞRENİYORUM – EŞLEŞTİRME ( 10 puan )

1
Unesco

Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir.


2
Özgürlük

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yayımlanmıştır.

3
Hak

İnsanlığın ortak mirası olan kültürel ve doğal varlıkları koruyan bir dünya örgütü.

4
Temel Haklar


 Kişinin insan gibi yaşayabilmesi için gerekli olan öncelikli haklardır.
Temel hakların insani değerleri koruma işlevi vardır. Temel haklar başkasına devredilemez, vazgeçilemez ve dokunulamazdır.


5
10 Aralık 1948

Kişinin herhangi bir şey üzerinde, tartışılmaz ve herkes tarafından kabul edilmiş yetkisidir.


C - Aşağıdaki ifadeleri doğru ( D ) ya da yanlış (Y ) olarak değerlendiriniz. ( 5 puan )

(  )Yaşama hakkı olmadan diğer haklar kullanılamaz.
(   ) İnsan değerleri olan bir varlıktır. Değer üretir, bunları korur.
(  ) İnsanların özel yaşamları ile toplumsal yaşamları birbirinden farklı değildir.
(   ) Çocuk Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin bir parçasıdır.
(  ) Bir kişinin hakkı bir diğer kişiye sorumluluk yükleyebilir. Örneğin çocukların eğitim hakkı aile ve devlete sorumluluk yükler.
(   ) Bizim gibi düşünmeyen, özellikle azınlıkta kalmış insanların düşüncelerine ve farklılıklarına duyarlı olmalıyız.


Başarılar dileriz.
4. Sınıf Zümre Öğretmenleri
Yorum Gönder

 
Top