0


1   Babanın oğluna hangi cevabı vermesi Ben Diline uygundur ve iletişimde çatışmaya neden olmaz?
A) “Şaşırmadım! Çünkü hiç çalışmıyorsun!”
B) “Daha çok çalışıp, ikinci sınavda düzelteceğine inanıyorum.”
C) “Sana bundan sonra oyun ve TV yasak! Sürekli ders çalışacaksın!”
D) “Ben sana çalışmazsan düşük not alırsın demiştim    
2. . Atatürk’ün;
·         Anadolu Ajansı,
·         İstanbul Radyosu,
·         Hakimiyet-i Milliye Gazetesi
gibi kurumları kurdurması, aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini kanıtlar?
A.           Eğitime                B.            İletişime
C.            Milli iradeye     D.           Ulusal güvenliğe     

3.   Aşağıdakilerin hangisinde “özel yaşamın gizliliğine” aykırı bir durum yoktur?
A) Banka soyan bir kişinin görüntülerinin TV’de yayınlanması
B) Çağlanın günlüğünü arkadaşının izin almadan okuması
C) Ünlü bir TV yıldızının tatilde ilken gizlice fotoğraflarının çekilmesi
D) Ayşe’nin arkadaşı ile yaptığı telefon konuşmalarının, annesi tarafından gizlice dinlenmesi      

4. - Ortaçağ Avrupa’sında insanlar çok sefil ve fakirlik içerisindey di. Ortadoğu coğrafyası ve Anadolu ise insanların zenginlik refah ve bolluk içinde yaşadıkları bölgelerdi.
Yukarıda anlatılana göre haçlı seferlerinin hangi sebebi  anlatılmak istenmiştir?
A ) Askeri                            B ) Dini                               C ) Ekonomi                      D ) Siyasi    

5.  Türkiye’nin güney kıyılarına, birçok ülkeden, yaz mevsimi boyunca turist gelmektedir. Bu insanların bölgeye gelmesiyle ticaret canlanır ve bu aylarda, bölgede çok sayıda kişiye iş imkânı doğar.
Yukarıdaki bilgiye dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A)Türkiye’nin güney kıyıları yaz turizmi için elverişlidir. 
B)Turizm sektöründe mevsimlik işçi çalıştırılır.
C)Türkiye turizm sektöründen döviz elde edilir.                
D)Türkiye’de en fazla sanayi bu yerlerde gelişmiştir  

6.     Yer şekillerinin engebeli olması yerleşim faaliyetlerini olumsuz yönde etkiler.
Yukarıda bahsedilen durum aşağıdaki şehirlerden  hangisinde daha çok yaşanır?
A)  Hakkari               B) Konya                      C) Kayseri                          D) Malatya

7.    Bir ülkedeki eğitilmiş insan sayısının fazlalığı o ülke    için önemli bir güç kaynağıdır.
Bunun başlıca sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nitelikli üretimin artması
B) Nüfus artışının sağlanması
C) Savunmaya ayrılan paranın artması
D) Eğitime ayrılan kaynağın azalması

8.     Ülkemizde son yıllarda ortaya çıkan domuz gribi kuş  gribi gibi hastalıklardan dolayı anayasal bazı haklarımız  kısıtlanmıştır. Hatta bazı şehirler karantina altına  alınarak giriş çıkış yasaklanmıştır.
Bu olaylar karşısında aşağıdaki haklardan hangisinde  kısıtlamaya   gidilmiştir?
A).Yaşama Hakkı        B ) Seyahat Hakkı       C ) Yerleşme  Hakkı      D) Yerleşme  Hakkı

9-  Göç hareketleri nüfusun yapısında   bazı değişiklikler  meydana  getirir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi göç alan bir  bölgede    yaşanabilecek değişikliklerden  biridir?
A) Nüfus azalır
B) Kadın nüfusu azalır
C) Nüfus yoğunluğu artar
D) Yaşlı nüfus  artar

10. 
Malazgirt Savaşı’ndan sonra Selçuklu hükümdarı Alparslan, komutanlarına Anadolu’da fethettikleri böl­gelerin kendilerine ait olacağını söylemiştir..
Alparslan bu emri ile aşağıdakilerden hangisini he­deflemiştir?
                 A )  Avrupa’yı ele geçirmek                 
                 B ) Anadolu’nun fethini hızlandırmak                 
                 C ) Siyasi birlik oluşturmak               
                 D )Ülkeyi eyaletlere bölmek

11.      Malazgirt Savaşı’ndan sonra Türkleşmeye başlayan Anadolu’da yüzyıllarca Türk, Ermeni ve  Rumlar’ın  birlikte serbestçe yaşamasının temel nedeni aşağı­dakilerden hangisidir?
A) Kültür değerlerine bağlı olmaları
B) Avrupa devletleri tarafından korunmaları
C) Türk devletini benimsemeleri
D) Türklerin hoşgörülü bir politika izlemesi

12.     Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan (1040) Malazgirt zaferine kadar (1071) geçen süre içerisinde Türkler, Anadolu’ya yaptıkları akınlarla Bizans’ın diren­me gücünü büyük ölçüde kırdılar.
Büyük Selçuklu Devleti’nin bu faaliyetlerinin aşağı­dakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebi­lir?
                A)  Atabeyliklerin kurulmasına                 
                B) İslam birliğinin sağlanmasına                 
                C )Moğol akınlarının önlenmesine                 
                D )Anadolu’nun   fethedilmesine

13. Anadolu’ya gelen ilk Türk toplulukları yerleştikleri böl­gelerde kendilerine özgü mimari eserler yapmışlardır.
Bu durum, Türklerin aşağıdakilerden hangisini amaçladıklarını gösterir?
                A ) Anadolu’yu ticaret merkezi haline getirmek                 
                B ) Anadolu’yu Türk vatanı haline getirmek                 
                C ) Bizans’a karşı üstünlük sağlamak                 
                D ) Anadolu topraklarının işlemek

14. Anadolu’nun kapılarını Türklere açan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Miryakefalon                  B) Malazgirt 
C) Pasinler                             D) Dandanakan

15. Anadolu Selçuklu döneminde yapılan
I.Kervansaray,
II. Medrese,
III. Cami gibi kuruluşlardan hangilerinin amacının ticareti canlandırmaya yönelik olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I           B)  Yalnız II         C) I ve II      D) II ve III

16.   Eğer oraya gidenler, yolda, karada, denizde veya düşmana karşı savaşta hayatını kaybederse, o saatte bütün günahlarının affolunacağının garantisini Tanrı’nın bana verdiği yetkiyle veriyorum.
Papa II. Urban’ın Hristiyanları Haçlı Seferleri’ne katılmaya teşvik etmek için kullandığı yukarıdaki sözlerine dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
    A) Savaşa katılımı arttırmak için dini duyguların kullanıldığına
    B) Haçlı Seferleri’nin Avrupalıları zenginleştirdiğine
    C) Haçlı Seferleri’ne günahkarların katılmasının istendiğine
    D) Tanrı’nın Haçlı Seferleri’ne karşı olduğuna
17. Türkiye Selçukluları Dönemi’nde aşağıdaki  şehirlerden hangisinin fethinin ülkenin deniz
ticaretinin gelişmesine katkı sağladığı     söylenemez?
A-Kayseri                    B. Samsun             C-  Alanya          D-  Sinop

18.   1096 yılında başlayan Haçlı seferleri sonunda Kudüs ele geçirilememiş bu durum papaların nüfuzlarının azalmasına sebep olmuştur.
   Yukarıda haçlı seferlerinin hangi alanda Avrupa’yı olumsuz etkilediğine kanıt olarak gösterilebilir?
A- Ekonomik             B- Siyasi                C. Dini                D. Kültürel


19.   Bizans sınırında kurulan Osmanoğulları  Beyliği, Anadolu beylikleri ile çatışmak yerine daha zayıf olan Bizans'a karşı gaza ve fetih politikası takip ederek Anadolu'daki Türk ve Müslüman halkın desteğini sağlamışlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Bizans'ta taht kavgalarının çıkmasında
B) Osmanlı'nın denizlerde güçlenmesinde
C) Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinde
D) Anadolu’da siyasi birliğin sağlanmasına

20.    Mevlana, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre gibi şahsiyetler, Anadolu’nun Türk yurdu olmasına hangi alanda katkı sağlayarak hizmet etmişlerdir?
A-   Fikrî
B)   Mali
C)  Askerî
 D)  Mimari

Aşağıdaki cümleleri DOĞRU ve YANLIŞolarak değerlendiriniz.(20 puan)
(      )Basın hürdür, sansür edilemez.
(      )Türkiye’de ilk nüfus sayımı 1923 yılında Atatürk zamanında yapılmıştır.
(      )Atatürk’ün “Benim gazetem” dediği gazete ‘Hakimiyet-i Milliye’’dir.
(      )Kütahya’dan Manisa-Soma’ya göç, dış göçe güzel bir örnektir.
(      )Ülkemizde nüfus sayımını yapan kuruluş RTÜK’dir.
(      )Çalışma hem hak, hem de bir ödevdir.
(      ) İç göçler nedeniyle ülke içinde nüfus dağılımı dengesizleşir.
(      )Empati kurmak, iletişimi zorlaştıran bir davranıştır.
(      )Konut, bireyin özel yaşam alanlarındandır.
(      ) Anadolu Ajansı Atatürk’ün ölümünden hemen sonra kurulmuştur.

Aşağıda Anadolu’da kurulan ilk Türk Beylikleri ve kuruldukları merkezler verilmiştir. Bunları eşleştiriniz.5 puan joker


1-Artuklular                                             Sivas, Tokat, Amasya ve Malatya  çevresinde
2- Saltuklular                                                İzmir ve çevresinde
3-Mengücekliler                                                   Erzurum çevresinde
4 Danişmentliler                                     Hasankeyf, Harput ve Mardin çevresinde
5-Çaka Beyliği                                                        Erzincan, Kemah ve DivriğiYorum Gönder

 
Top