0

A.Aşağıdaki soruları cevaplayınız.(40 puan)
1- İslamiyet öncesi cahiliye toplumunun en belirgin özellikleri nelerdir? 10 puan ( En az 4 madde yazınız)

2- Müslümanların Medine’ye hicret etmesinin sebepleri   nelerdir? 10 puan ( En az 2 madde yazınız)

B. Aşağıdaki Cümlelerde Boş Bırakılan Yerleri aşağıdaki Uygun Kelimelerle doldurunuz. ( 10 Puan)
1- İslam Tarihinin ilk ve en önemli kaynağı: ……………………….’dir.
2- İslamiyet öncesi Arap Toplumunda geçimlerinin tarım ve hayvancılıkla sağlayan insanlara ………………. Denirdi.
3- İslamiyet öncesi Arabistan yarımadasında Hz. İbrahim’in dinini yaşatmaya çalışan putperestlikle ve kötü adetlerle mücadele eden kimselere …………. Denilmektedir.
4- Kaynukaoğulları Müslümanlarla aralarında bulunan antlaşmayı bozan ilk ……………….. kabilesidir. 
5- Mekke’den Medineye göç eden Müslümanlara ………………   denir.

C. Aşağıdaki cümlelerde doğru olanın başına ( D),  yanlış olanın başına ise (Y) yazınız.( 10 Puan)
1- (    ) Uhut Savaşı Mekkeli müşriklerle  yapılan ilk savaştır.
2-(    )  Hicret olayı Hz. Ebubekir döneminden itibaren hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.
3- (    ) Hayber’in fethiyle Şam ticaret  yolunun güvenliği sağlanmıştır.
4-(    )  Hz. Muhammed’in hicretten önce Medineli bir grup Müslüman’la yaptığı sözleşmelere akabe biatları denilmiştir. 
5-(    )  Kuba Mescidi peygamberimizin ilk inşa ettiği mescittir.

C- Aşağıdaki sorularda doğru şıkları işaretleyiniz? ( 60 puan)

1. İslam Tarihinin temel kaynaklarından olan Tarihu’l-Umam ve’l Müluk adlı eser aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

a) İbn İshak        b) İbn Hişam         c) Taberi               
d) İbn Sa’d            e) Belazuri

2. Aşağıdakilerden hangisi İslam Tarihinin ana kaynağını oluşturmaktadır?

a)Rivayetler     b)Kur’an-ı Kerim         c)Vesikalar        d)Kitabeler   e) örf ve adetler


3.Hz.Muhammed Medine’ye hicretten önce Medine’lilerle nerede buluşup hicret kararını vermiştir?

a)Taif’te         b)Darul Erkam’da    c)Hudeybiye’de        
d)Akabe’de    e) Hayber’de

4. Aşağıdakilerden hangisi Müşriklerin Müslümanlara yönelik boykot kararlarından değildir?
a)Su kuyuları ortak kullanılacak
b)Müslümanlar Ebu Talib Mahallesinden çıkarılmayacak
c)Müslümanlara kız verilmeyecek alınmayacak
d)Müslümanlarla alış veriş yapılmayacak
e) Müslümanlarla ve onlara destek verenlerle kimse konuşmayacak

5. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin hicretten sonra inşa ettiği ‘ Mescid-i Nebi’nin fonksiyonlarından birisi değildir ?
a) İbadetler burada yapılırdı.                   b) eğitim ve öğretim işleri burada yapılırdı.
c) Askeri işler burada görüşülürdü.        d) İstişareler burada yapılırdı.                                                                          e) Suçlular burada cezalandırılırdı.

6. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?

a) Hz. Ebu Bekir  b) Zeyd b. Harise  c) Hz. Ali d) Hz. Hamza    e) Hz. Hatice

7. Hz. Peygamber (sav) M.622 yılında Mekke’den Medine’ye hicret ederken yol arkadaşı Hz. Ebu Bekir ile birlikte üç gün gizlendikleri yer neresidir?
a) Nurdağı                b) Uhud dağı               
c) Hıra dağı                 d) Sevr dağı     e) Ayneyn Tepesi

8. Peygamber Mescidinin yanı başında fakir, kimsesiz, barınacak yeri olmayan kimseler ile ilim öğrenmek isteyen müminler için yapılmış yerlere (odalara) ne ad verilir?

a) Ehli Beyt                           b) Müellefe-i Kulüb       
c) Suffe       d) Daru’n-Nedv            e) Darü’n Nedve

9. Peygamberimizin gecenin bir vaktinde Cebrail tarafından Mescid-i Haram dan alınıp Mescid-i Aksa ya götürülmesi olayına ne denir?
 a)Fetret      b)Hicret       c)Vahiy        d)İsra         e) biat 
 10.Müslümanlar ilk Cuma namazını nerede kıldılar? 
 a)Darün-Nedve               b)Mescidi Nebevi             c)Ranuna Vadisi               d)Kuba Mescidi
11.Konuya ve dini anlayışa bakılmaksızın öncekilerin söyledikleri ve yaptıklarını sözlü veya yazılı olarak sonraki nesillere aktarmaya ne ad verilir?
  
 a)Tarih                 b)Tefsir                 c)Rivayet                  
d)Hadis                        e) Fakih

12. Müslümanların ilk defa hicret ettikleri ülke  aşağıdakilerden hangisidir?


a) Mısır                b) Suriye                   c) Yemen              
d) Habeşistan                     e) İran
Yorum Gönder

 
Top